Monsatos GMO-majs MON810 i Sverige 2012

OBS! Monsantos MON810 förbud: Tyskland, Österrike, Ungern, Grekland, Italien, Luxemburg, Bulgarien och Frankrike. Polen meddelade att det kommer att förbjuda MON810 också.

På Jordbruksverkets hemsidan finns ”Kommersiell odling av genetiskt modifierade växter”, där MON810 registrerades som ”kommersiell odling”.

Kommersiell odling av genetiskt modifierade växter 2012:
Sort MON810
Län Skåne län
Kommun Lomma
X-koordinat 6183780
Y-koordinat 1327000


Tina D’Hertefeldt (Department of Biology, Lund university) skrev den 22 maj 2012:

Hej Akiko,
Jag är med i EU-projektet Amiga (Assessing and Monitoring the Impacts of Genetically modified plants on Agro-ecosystems; http://www.amigaproject.eu/) där vi kommer att utvärdera och justera de protokoll som EFSA satt upp för miljöriskbedömning. Vi kommer att odla MON 810 majs och inventera insekter, flora och rotzonsjord för att ställa upp regionalt anpassade protokoll. (…..).

Tina D’Hertefeldt
Researcher
Biodiversity
Lund University
Phone: +46462223775
E-mail: Tina.DHertefeldt@biol.lu.se


http://www.amigaproject.eu/web/partners/lund-univ-tbc/

Här är lite information angående odlingen av MON810 i Sverige 2012.

Tina D’Hertefeldt (Department of Biology, Lund university) svarade på mina frågor den 20 december 2012:

1: Hur många hektar av MON810 odlade ni i år?
Jag räknade inte om ytan till hektar. Det var 10 rutor. Varje ruta var 10 x 10 meter.

2: Hur många kilo av MON810 frö använde ni i år?
4,5 kilo

3: Hur ska ni göra med skörden från i år?
– Ska ni använda grödor och fröer från årets skörd kommersiellt?
Nej. Allt material har vägts så att vi vet produktionen, och sedan förstörts.
– Ska ni använda fröer från årets skörd nästa år eller ska ni skaffa nya fröer?
Vi ska skaffa nya fröer. Det finns inget frö kvar från 2012.

4: Ska ni använda samma mark nästa år?
Vi ska vara kvar hos Hushålningssällskapet i Borgeby men flytta försöket. 2013 ska vi upprepa försöket från 2012 med att fånga insekter och andra småkryp. Vi ska även göra ett försök med Integrated Pest Management där MON810 ingår i en behandling.

5: Hur många hektar ska ni använda nästa år?
10 st rutor på 10 x 10 meter
4-6 rutor på 30 x 30 meter

Projektet blir max ett år till, 2014. Sedan tar projektet slut.

monsanto-no-food

Meet the weeds that Monsanto can’t beat
Tom Philpott for Mother Jones, part of the Guardian Environment Network
guardian.co.uk, Friday 21 December 2012

Instead of the supposed revolution in agriculture that Monsanto’s GM seeds were meant to bring, the opposite effect has occurred – a rise in herbicide use.

En ny dokumentärfilm om GMO med svensk text

Hejsan!

En ny dokumentärfilm om odlingen av GMO-grödor  ”Växande Tvivel” (Growing Doubt) med svensk text finns nu på YouTube:

Öppna: http://youtu.be/CNxhw2jiDtA

Klicka på ”Textning” och välj svenska.

”Om jag satt och pratade med en europeisk bonde, så skulle jag säga åt honom att om han tar till sig en GMO-gröda, så tar han till sig alla GMO-grödor. Och han ger upp alla möjligheter att någonsin odla de gamla grödorna igen.” (Richard Oswald, en amerikansk bonde) – från en ny film om odlingen av GMO-grödor: Growing Doubt (Växande tvivel)

Europeiska kommissionen kan ge tillstånd till odlingen av GMO-grödor, toleranta mot ogräsmedel, i Europa redan 2013.

http://youtu.be/CNxhw2jiDtA

Läs mer om filmen här: www.growingdoubt.org

Sprid gärna ordet!

Hälsningar,
Akiko

Omöjligt att odla ekologisk majs på grund av föroreningar från GMO-växter

Slutt på økologisk mais
Av Audrun Utskarpen i tidsskriftet GENialt nr. 4/2012 (02.11.2012)

I Spania er det no umogleg å dyrke økologisk mais på grunn av forureining frå genmodifiserte plantar.

Spania har dyrka genmodifisert mais sidan 1998, og er det EU-landet som både dyrkar mest og har lengst erfaring med genmodifisert mais. Omlag ein firedel av den totale maisproduksjonen i Spania er genmodifisert, og mesteparten av dyrkinga skjer i dei nordaustlege regionane Katalonia og Aragón, der rundt halvparten av maisen er GMO (genmodifiserte organismar).

Medan økologisk landbruk i Spania generelt hadde eit oppsving på 2000-talet, skjedde ikkje det same med økologisk maisdyrking. I dag må Spania importere mais til fôr i økologisk husdyrproduksjon fordi det ikkje er økologisk mais å få kjøpt innanlands.

– Alle dei økologiske maissortane er forureina av genmodifisert mais, seier bonden Juli Bergé frå Bellcaire d’Urgell i Katalonia.

Spreiing av pollen

Maispollen spreier seg med vinden. Mest vanleg er det at pollenet frå ein plante befruktar plantar i nærleiken, men det kan òg fyke langt av garde. Pollen frå åkrar med genmodifisert mais kan derfor befrukte maisplantar i naboåkrar som ikkje er genmodifiserte. Slik får nye frø arvemateriale som er ei blanding av DNA frå morplanten og DNA frå den genmodifiserte planten som pollenet kjem ifrå. Økologiske bønder tek ofte vare på såfrø frå si eiga avling for å bruke året etter, og da kan den nye avlinga òg bli forureina.

(Läs mer)

Monsanto, gå ut härifrån! Vi vill inte ha GMO-majs!

Ett budskap från Mexiko

Petition: http://www.greenpeace.org/mexico/es/ciberacciones/defendamos-el-maiz-mexicano/


(…..) Tears ran down the old, old, woman’s cheeks, for she could see far into the future.

‘Corn is sacred, everything that grows is sacred,’ she said. ‘But I warn you, there will come a time when the sons of your sons will forget this. Then hunger and sorrow will return to the world.’ She shook her head. ‘It will not end until – unless – their grandchildren learn once more this lesson – the only lesson that is worth remembering: how to love and respect the Earth.’

The Corn Maiden —Iroquois Indian legend
(”The Tree in the Moon and Other Legends of Plants and Trees – Cambridge Books for Children)

800% mer växtgift: Ett klart budskap till europeiska bönder

”Om jag satt och pratade med en europeisk bonde, så skulle jag säga åt honom att om han tar till sig en GMO-gröda, så tar han till sig alla GMO-grödor. Och han ger upp alla möjligheter att någonsin odla de gamla grödorna igen.” (Richard Oswald, en amerikansk bonde)
från en ny film om odlingen av GMO-grödor: Growing Doubt (Växande tvivel)

 

Målet rörde förekomsten av pollen från GMO-majs i biodlingsprodukter

Faktapromemoria 2012/13:FPM12
Ändring av honungsdirektivet
Faktapromemoria Ändring av honungsdirektivet (doc, 72 kbyte, nytt fönster)
FPM_201213__12
Regeringskansliet
Faktapromemoria 2012/13:FPM12
Ändring av honungsdirektivet
Landsbygdsdepartementet
2012-10-26

Dokumentbeteckning
KOM(2012)530
Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 2001/110/EG om honung

Sammanfattning
Kommissionen har lagt fram ett förslag till direktiv som ändrar rådets direktiv 2001/110 om honung (honungsdirektivet). Syftet med förslaget är dels att anpassa lagstiftningen till Fördraget om europeiska unionens funktionssätt, dels att klargöra att pollen inte är en ingrediens i honung utan en beståndsdel.

Regeringen stödjer kommissionens förslag till direktiv.

1 Förslaget

1.1 Ärendets bakgrund

Kommissionen presenterade den 21 september ett förslag till ändring av rådets direktiv om 2001/110/EG om honung (honungsdirektivet). Förslaget föranleds bland annat av EU-domstolens dom i rättsfallet C-442/09 angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 234 EG i målet Karl Heinz Bablok, Stefan Egeter, Josef Stegmeier, Karlhans Müller, Barbara Klimesch mot Freistaat Bayern. Målet rörde förekomsten av pollen från genetiskt modifierad majs i biodlingsprodukter.

Karl Heinz Bablok är fritidsbiodlare och tillverkar honung och kosttillskott innehållande bl.a. pollen för försäljning i närheten av mark som tillhör Freistaat Bayern och på vilken det odlats en genetiskt modifierad majs (MON 810). År 2005 fastställdes att majspollen som skördats från bikupor 500 meter ifrån den mark som tillhörde Freistaat Bayern innehöll MON 810-DNA och transgena proteiner. Även honung framställd av Karl Heinz Bablok innehöll MON 810-DNA. Den hänskjutande domstolen hade att pröva ett yrkande om att biodlingsprodukterna inte längre var lämpliga att saluföras eller konsumeras eftersom de kunde räknas som en genetiskt modifierad livsmedelsingrediens/livsmedel enligt förordning 1829/2003 och behövde ett marknadsgodkännande för att saluföras.

Den hänskjutande domstolen ställde ett antal frågor till EU-domstolen. Bland annat om begreppet genetiskt modifierad organism skulle tolkas så att det även omfattar pollen från genetiskt modifierade växter; och hur det i så fall skulle tolkas i förhållande till förordning 1829/2003.

Enligt domen är begreppet genetiskt modifierad organism inte tillämpligt på”… ett ämne, såsom pollen från en genetiskt modifierad majssort, vilken har förlorat sin fortplantningsförmåga och vilket saknar förmåga att överföra det genetiska material som det innehåller”. I domen fastställs också att pollen inte ska räknas som en genetiskt modifierad organism. Däremot räknas pollen från en genetiskt modifierad organism resultera i ett livsmedel som innehåller ingredienser framställda av en genetiskt modifierade organism enligt artikel 3.1 c i förordning 1829/2003. Det gäller oavsett om överföringen av pollen har skett avsiktligen eller oavsiktligen. Domstolen fann även att artikel 12.2 i förordning 1829/2003 om tröskelvärdet för märkning av oavsiktligt och tekniskt oundvikligt tillkomna GMO-ingredienser inte var möjligt att tillämpa.

1.2 Förslagets innehåll

I honungsdirektivet anges det inte uttryckligen om pollen ska betraktas som en ingrediens enligt artikel 6.4 a i direktiv 200/13 (märkningsdirektivet). Eftersom en sådan precisering saknades meddelade domstolen att pollen skulle betraktas som en ingrediens enligt märkningsdirektivet. Konsekvensen av detta blir att märkningsreglerna för livsmedelsingredienser ska gälla för honung, och att det ska framgå av ingrediensförteckningen att pollen ingår bland ingredienserna i honung.

Med anledning av domen vill kommissionen förtydliga att pollen inte ska betraktas som en ingrediens i honung utan ses som en naturlig beståndsdel i honung. Detta eftersom pollen förekommer naturligt i honung och kommer in i kupan som ett resultat av binas aktiviteter oavsett odlarens handlingar. Artikel 1 i förslaget ändrar därför honungsdirektivet genom följande tillägg:

”Pollen, en naturlig beståndsdel som är specifik för honung, ska inte betraktas som en ingrediens i den mening som avses i artikel 6.4 i direktiv 2001/13/EG i de produkter som definieras i bilaga 1 till detta direktiv.”

Förtydligandet att pollen inte är en ingrediens i honung utan en beståndsdel får i förhållande till märkningsreglerna i direktiv 2000/13/EG till följd att man återgår till den situation som rådde innan domen i mål C-442/09.

Efter ändringen kommer honung som innehåller genetiskt modifierat pollen även fortsättningsvis att omfattas av artikel 3.1 c i förordning (EG) nr 1829/2003 som livsmedel som framställts av genetiskt modifierade organismer.

Utöver detta innehåller förslaget ändringar som är nödvändiga för att anpassa lagstiftningen till Fördraget om europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) samt bestämmelser om ikraftträdande.

1.3 Gällande svenska regler och förslagets effekt på dessa

Honungsdirektivet är i Sverige genomfört i Livsmedelsverkets föreskrifter om honung, SLVFS 2003:10. Förslagets effekter på dessa föreskrifter bedöms bli mycket begränsad då det inskränker sig till ett förtydligande om att honung ska anses vara en beståndsdel i honung.

1.4 Budgetära konsekvenser / Konsekvensanalys

Förslaget förväntas inte få några budgetära konsekvenser för EU:s budget eller Sveriges statsbudget.

2 Ståndpunkter

2.1 Preliminär svensk ståndpunkt

Regeringen delar kommissionens problembeskrivning och förslag till åtgärder i KOM(2012) 530 och välkomnar därför kommissionens förslag till ändring av honungsdirektivet.

2.2 Medlemsstaternas ståndpunkter

Medlemsstaternas ståndpunkter är inte kända i nuläget.

2.3 Institutionernas ståndpunkter

Institutionernas ståndpunkter är inte kända i nuläget.

2.4 Remissinstansernas ståndpunkter

Förslaget har inte remissbehandlats.

3 Förslagets förutsättningar

3.1 Rättslig grund och beslutsförfarande

Artikel 43 i EUF-fördraget, beslut fattas av rådet och Europaparlamentet enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet i artikel 294. Beslutsfattande med kvalificerad majoritet tillämpas generellt i rådet när det ordinarie lagstiftningsförfarandet används.

3.2 Subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen

Enligt kommissionen omfattas förslaget av delad behörighet mellan EU och medlemsstaterna. Eftersom den föreslagna ändringen är av teknisk art (en anpassning av reglerna när det gäller kommissionens genomförandebefogenheter och ett klargörande om pollen) ändrar förslaget inte på fördelningen av befogenheter mellan EU och medlemsstaterna. Förslaget följer därmed subsidiaritetsprincipen.

Syftet med förslaget är att klargöra EU-lagstiftningen genom att ange att pollen inte är en ingrediens i honung utan en beståndsdel så att den naturliga förekomsten av pollen i honung är korrekt avspeglad i lagstiftningen. Förslaget är en begränsad ändring av teknisk natur som inte går utöver vad som är nödvändigt för att nå målsättningen. Det finns inga andra möjligheter att nå målet då EU-domstolen meddelat en dom som tolkar den befintliga lagstiftningen. Anpassningen av kommissionens genomförandebefogenheter till bestämmelserna i EUF-fördraget följer av antagandet av Lissabonfördraget och följer därmed proportionalitetsprincipen.

Regeringen delar kommissionens bedömning avseende behovet av regler på EU-nivå.

4 Övrigt

4.1 Fortsatt behandling av ärendet

Förslaget väntas diskuteras i en arbetsgrupp under ministerrådet (jordbruk) under 2013.

4.2 Fackuttryck/termer

(Ändring av honungsdirektivet på RIKSDAG)

Intervju: Jordbruksekonomen Charles Benbrook om odlingen av GMO-grödor

Ladda ner Benbrooks rapport ”Glyphosate tolerant crops in the EU” på GrowingDoubt.org