Biodling, neonikotinoider och GMO

Beslut dröjer om neonikotinoider
ATL 2013-02-24

Omröstningen om användningen av tre bekämpningsmedel ska begränsas har skjutits upp.

Enligt tidigare planer skulle EU:s expertkommitté för bekämpningsmedelsrester rösta om EU-kommissionens förslag i morgon, måndag. Nu har omröstningen skjutits fram till expertkommittén för bekämpningsmedelslagstiftnings möte i mitten av mars, skriver nyhetsbrevet Agra Facts.

(Läs mer)

Läs flera nyheter om neonikotinoider på Biodlingsföretagarna: http://www.biodlingsforetagarna.nu/

EFSA identifies risks to bees from neonicotinoids: http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/130116.htm

Läs också ”Europeiska biodlarorganisationers förslag till ändring av honungsdirektivet” Publicerad 22 januari, 2013

Beekeepers_JointPosition_HoneyDirectiveModification_012013
Proposed Amendment to the Honey Directive: Position Paper from Beekeepers: “The Commission asked Member States to wait before acting, and today offers a legislative amendment aiming to apply only partially this judicial decision, so that honey containing pollen from GMOs is not labelled in order to avoid coexistence measures that would protect beekeeping.”

Syngenta och Bayer har en kampanj mot neonikotinoider förbud

”Big six” GMO-företag: Monsanto, Dow, Bayer, DuPont, Syngenta och BASF, som producerar den stora mängden av världens växtgifter.


Syngenta ifrågasätter förbud mot betningsmedel
22.2.2013, Landsbygdens Folk:

De schweiziska utsädeskoncernen Syngenta kräver att EU-kommissionen återtar sitt förslag till ett partiellt förbud mot bekämpningsmedel som innehåller neonikotinoider. Enligt Syngenta baserar sig förslaget på bristfällig information från Efsa.Enligt Syngenta innehåller Efsas analys grundläggande felaktigheter. I ett genmäle hävdar koncernen att Efsa har underlåtit att beakta viktiga säkerhetsinformationer i samband med användning av tiamethoxam vid betning raps, ryps och solrosfrö.

Syngenta hänvisar till egna tilläggsutredningar som visar att Efsa utgår från orealistiska och överdrivna siffror när det gäller växtlighetens täthet. Utgångsvärdena är upp till fyra gånger högre, jämfört med den praktiska insatsen inom jordbruket. Om Efsa hade utgått från realistiska värden, skulle konsekvenserna av studien ha varit andra. Forskarna hade kommit fram till att risken för att skada bin med neonikotinoider är extremt låg, skriver Syngenta.

(…..)

Syngenta har inlett en omfattande kampanj mot ett europeiskt förbud. I tidningen Le Monde har koncernen gått ut med helsidesannonser där koncernen förnekar sambandet mellan neonikotinoider och bidöd.

Enligt Efsas borde bekämpningsmedlen inte användas för grödor som är attraktiva för bin. Å andra sidan medger experterna att viktiga underlag ännu saknas. Det är därför alltför tidigt att dra definitiva slutsatser.

Syngenta och Bayer Crop Science och utsädesindustrins lobbyorganisationer har finansierat en undersökning om följderna av ett förbud mot neonikotinoider för skördenivån, sysselsättningen och ekonomin inom det europeiska jordbruket.

(Läs mer)

Målet rörde förekomsten av pollen från GMO-majs i biodlingsprodukter

Faktapromemoria 2012/13:FPM12
Ändring av honungsdirektivet
Faktapromemoria Ändring av honungsdirektivet (doc, 72 kbyte, nytt fönster)
FPM_201213__12
Regeringskansliet
Faktapromemoria 2012/13:FPM12
Ändring av honungsdirektivet
Landsbygdsdepartementet
2012-10-26

Dokumentbeteckning
KOM(2012)530
Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 2001/110/EG om honung

Sammanfattning
Kommissionen har lagt fram ett förslag till direktiv som ändrar rådets direktiv 2001/110 om honung (honungsdirektivet). Syftet med förslaget är dels att anpassa lagstiftningen till Fördraget om europeiska unionens funktionssätt, dels att klargöra att pollen inte är en ingrediens i honung utan en beståndsdel.

Regeringen stödjer kommissionens förslag till direktiv.

1 Förslaget

1.1 Ärendets bakgrund

Kommissionen presenterade den 21 september ett förslag till ändring av rådets direktiv om 2001/110/EG om honung (honungsdirektivet). Förslaget föranleds bland annat av EU-domstolens dom i rättsfallet C-442/09 angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 234 EG i målet Karl Heinz Bablok, Stefan Egeter, Josef Stegmeier, Karlhans Müller, Barbara Klimesch mot Freistaat Bayern. Målet rörde förekomsten av pollen från genetiskt modifierad majs i biodlingsprodukter.

Karl Heinz Bablok är fritidsbiodlare och tillverkar honung och kosttillskott innehållande bl.a. pollen för försäljning i närheten av mark som tillhör Freistaat Bayern och på vilken det odlats en genetiskt modifierad majs (MON 810). År 2005 fastställdes att majspollen som skördats från bikupor 500 meter ifrån den mark som tillhörde Freistaat Bayern innehöll MON 810-DNA och transgena proteiner. Även honung framställd av Karl Heinz Bablok innehöll MON 810-DNA. Den hänskjutande domstolen hade att pröva ett yrkande om att biodlingsprodukterna inte längre var lämpliga att saluföras eller konsumeras eftersom de kunde räknas som en genetiskt modifierad livsmedelsingrediens/livsmedel enligt förordning 1829/2003 och behövde ett marknadsgodkännande för att saluföras.

Den hänskjutande domstolen ställde ett antal frågor till EU-domstolen. Bland annat om begreppet genetiskt modifierad organism skulle tolkas så att det även omfattar pollen från genetiskt modifierade växter; och hur det i så fall skulle tolkas i förhållande till förordning 1829/2003.

Enligt domen är begreppet genetiskt modifierad organism inte tillämpligt på”… ett ämne, såsom pollen från en genetiskt modifierad majssort, vilken har förlorat sin fortplantningsförmåga och vilket saknar förmåga att överföra det genetiska material som det innehåller”. I domen fastställs också att pollen inte ska räknas som en genetiskt modifierad organism. Däremot räknas pollen från en genetiskt modifierad organism resultera i ett livsmedel som innehåller ingredienser framställda av en genetiskt modifierade organism enligt artikel 3.1 c i förordning 1829/2003. Det gäller oavsett om överföringen av pollen har skett avsiktligen eller oavsiktligen. Domstolen fann även att artikel 12.2 i förordning 1829/2003 om tröskelvärdet för märkning av oavsiktligt och tekniskt oundvikligt tillkomna GMO-ingredienser inte var möjligt att tillämpa.

1.2 Förslagets innehåll

I honungsdirektivet anges det inte uttryckligen om pollen ska betraktas som en ingrediens enligt artikel 6.4 a i direktiv 200/13 (märkningsdirektivet). Eftersom en sådan precisering saknades meddelade domstolen att pollen skulle betraktas som en ingrediens enligt märkningsdirektivet. Konsekvensen av detta blir att märkningsreglerna för livsmedelsingredienser ska gälla för honung, och att det ska framgå av ingrediensförteckningen att pollen ingår bland ingredienserna i honung.

Med anledning av domen vill kommissionen förtydliga att pollen inte ska betraktas som en ingrediens i honung utan ses som en naturlig beståndsdel i honung. Detta eftersom pollen förekommer naturligt i honung och kommer in i kupan som ett resultat av binas aktiviteter oavsett odlarens handlingar. Artikel 1 i förslaget ändrar därför honungsdirektivet genom följande tillägg:

”Pollen, en naturlig beståndsdel som är specifik för honung, ska inte betraktas som en ingrediens i den mening som avses i artikel 6.4 i direktiv 2001/13/EG i de produkter som definieras i bilaga 1 till detta direktiv.”

Förtydligandet att pollen inte är en ingrediens i honung utan en beståndsdel får i förhållande till märkningsreglerna i direktiv 2000/13/EG till följd att man återgår till den situation som rådde innan domen i mål C-442/09.

Efter ändringen kommer honung som innehåller genetiskt modifierat pollen även fortsättningsvis att omfattas av artikel 3.1 c i förordning (EG) nr 1829/2003 som livsmedel som framställts av genetiskt modifierade organismer.

Utöver detta innehåller förslaget ändringar som är nödvändiga för att anpassa lagstiftningen till Fördraget om europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) samt bestämmelser om ikraftträdande.

1.3 Gällande svenska regler och förslagets effekt på dessa

Honungsdirektivet är i Sverige genomfört i Livsmedelsverkets föreskrifter om honung, SLVFS 2003:10. Förslagets effekter på dessa föreskrifter bedöms bli mycket begränsad då det inskränker sig till ett förtydligande om att honung ska anses vara en beståndsdel i honung.

1.4 Budgetära konsekvenser / Konsekvensanalys

Förslaget förväntas inte få några budgetära konsekvenser för EU:s budget eller Sveriges statsbudget.

2 Ståndpunkter

2.1 Preliminär svensk ståndpunkt

Regeringen delar kommissionens problembeskrivning och förslag till åtgärder i KOM(2012) 530 och välkomnar därför kommissionens förslag till ändring av honungsdirektivet.

2.2 Medlemsstaternas ståndpunkter

Medlemsstaternas ståndpunkter är inte kända i nuläget.

2.3 Institutionernas ståndpunkter

Institutionernas ståndpunkter är inte kända i nuläget.

2.4 Remissinstansernas ståndpunkter

Förslaget har inte remissbehandlats.

3 Förslagets förutsättningar

3.1 Rättslig grund och beslutsförfarande

Artikel 43 i EUF-fördraget, beslut fattas av rådet och Europaparlamentet enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet i artikel 294. Beslutsfattande med kvalificerad majoritet tillämpas generellt i rådet när det ordinarie lagstiftningsförfarandet används.

3.2 Subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen

Enligt kommissionen omfattas förslaget av delad behörighet mellan EU och medlemsstaterna. Eftersom den föreslagna ändringen är av teknisk art (en anpassning av reglerna när det gäller kommissionens genomförandebefogenheter och ett klargörande om pollen) ändrar förslaget inte på fördelningen av befogenheter mellan EU och medlemsstaterna. Förslaget följer därmed subsidiaritetsprincipen.

Syftet med förslaget är att klargöra EU-lagstiftningen genom att ange att pollen inte är en ingrediens i honung utan en beståndsdel så att den naturliga förekomsten av pollen i honung är korrekt avspeglad i lagstiftningen. Förslaget är en begränsad ändring av teknisk natur som inte går utöver vad som är nödvändigt för att nå målsättningen. Det finns inga andra möjligheter att nå målet då EU-domstolen meddelat en dom som tolkar den befintliga lagstiftningen. Anpassningen av kommissionens genomförandebefogenheter till bestämmelserna i EUF-fördraget följer av antagandet av Lissabonfördraget och följer därmed proportionalitetsprincipen.

Regeringen delar kommissionens bedömning avseende behovet av regler på EU-nivå.

4 Övrigt

4.1 Fortsatt behandling av ärendet

Förslaget väntas diskuteras i en arbetsgrupp under ministerrådet (jordbruk) under 2013.

4.2 Fackuttryck/termer

(Ändring av honungsdirektivet på RIKSDAG)

GMO i honung: Ingrediens-förklaring eller ej, inga GMO-pollen är marknadsgodkända att konsumeras

Honungen slipper gmo-märkning
ATL: 2012-09-21

Ändring i lagen ska rädda biodlare från gmo-märkning. Pollen blir beståndsdel, inte ingrediens.

Att det krävs lagändringar för att slå fast att pollen är en naturlig del av honung förvånar kanske. Men för biodlare i EU kan det betyda skillnaden mellan att tvingas sälja sina produkter som genmodifierade eller inte. EU-domstolen har nämligen slagit fast att som lagen är skriven i dag så är pollen en ingrediens, och lyder därmed under EU:s regler för märkning. Om pollen från genmodifierade grödor finns i honung så måste det anges i ingrediensförteckningen.

Med EU-kommissionens föreslagna ändring blir pollen en beståndsdel av honung och kraven för märkning sänks.

(Läs mer)

Ann-Charlotte Berntsson

Det är synnerligen ovettigt att kringgå lag och rätt..Än mera ovettigt att tvinga biodlare till underkastelse. Riktigt uselt att nonchalera EU-domstolens beslut.. Ingrediensförklaring eller ej, inga GMO-pollen är marknadsgodkända att konsumeras.. I princip inga GMO är riskbedömda och marknadsgodkända att konsumeras i oprocessat skick.. Bina räknas som ett av lantbrukets djur och de äter ca 35-40 kg pollen per kupa och år (jämnför foderlagstiftningen)..Därmed är det ett rent vansinne att via ytterligare en omskrivning (innan hävdade kommisionen att honung/pollen var att betrakta som en animalie och därför märkkravsbefriad)..Nu menar man att ett slopande av ingridiensförklaringen skulle ge grönt ljus med hänvisning en rutinmäsigt använd undantagsregel..Men de fakto skall all medveten inblandning uppges till kund oavsett halt.. Biodlare är medvetna om GMO-odlingarnas lokalisering (m.a.o ej oavsiktligt), därtill kan biodlaren flytta sina bin (m.a.o ej tekniskt oundvikligt)..Varmed undantagsreglerna inte kan tillämpas..Dessutom (här kommer det stora abret) så är fortsatt inte GMO-pollen marknadsgodkännda (varmed 0-tollerans i livsmedel och foder fortfarande råder)..Tillverkaren/patentägaren har fortsatt inte ansökt om marknadsgodkännande på GMO-pollenet(därmed är de inte juridiskt ansvariga för denna produkt)..Ingen har riskbedömt GMO-pollen eller konsumtion av oprocessade GMO-pollen varmed fortsatt kan man ej saluföra denna produkt oavsett kommissionens nya fint..Det kommer fler domslut i denna fråga var så säker..EU-domstolen kommer fortsatt att kritisera kommissionen för deras ansvarslösa agerande..SJV och deparetmentet sitter i knäet på kommissionen och ler glatt och räknar med ett antal år i respit (p.g.a den tid som rättsprocesserna kommer att ta)..Fytti rackarns vilket rävspel..

17-årige Johan Lindgren från Falun deltog den årliga GMO-fri konferens på Europaparlamentet

Engagerad ungdom hemma från Bryssel
Dala-Demokraten 2012-09-08

Forskare och parlamentariker samlades under veckan i Bryssel för att diskutera genmodifierad mat, GMO. Även 17-årige Johan Lindgren från Falun var på plats för att representera Sverige.

– Det var mäktigt att få delta och se att det finns så stort intresse för frågan. Det var många viktiga personer som var där och som kan påverka, till exempel ordföranden i EFSA och den svenske politikern Carl Schlyter, säger Johan Lindgren.

Johan Lindgren är en av två personer som reste till Bryssel för att vara med i den årliga GMO-free Europe Conferense och representera Sverige. De totalt 300 deltagarna deltog i diskussioner och debatter som tog upp situationen i dag och konsekvenserna av genmodifierad mat. Johan Lindgren fick även en förfrågan om att hålla ett anförande.

– Jag tog upp frågan om hur bristande lagstiftning gör det svårt att vara biodlare. Jag talade å svenska biodlares vägnar, säger han.

Biodlingar var en av de större frågorna som diskuterades under konferensen.

(Läs vidare)

Fältförsök med GMO-oljekål, GMO-potatis och GMO-korn pågår i Skepparslöv, Kristianstad

Försök med grön olja kan tvingas flytta
Kristianstadsbladet 29 augusti 2012

Skepparslöv.
Fältförsök med genmodifierad oljekål, potatis och korn pågår i Skepparslöv. Men på grund av kraven på nät eller att blommor måste plockas bort som skydd mot bin kan försöken tvingas flytta till Brasilien.

(…..)

Rutorna med några kvadratmeter vardera av potatis, oljekål, och korn. är små. Runt om grödorna finns både elstängsel och buffertzoner med bland annat vanlig råg. Potatisen som växer har fått sina blommor bortplockade för att inte bina ska lockas dit, över korn finns ett fågelnät.

Oljekålen har fått finmaskiga nät som skydd mot framförallt bin, något som därmed förändrat betingelserna radikalt. Åtminstone är det vad projektledaren Li-Hua Zhu befarar.

– Det har blivit ett subtropiskt klimat inuti. Nätet är för tätt, vilket bland annat påverkar ljusets penetrering och förmodligen även tillväxt, avkastning och kvalitet. Vi är lite oroliga, säger hon.

Med ögat går det att tydligt se att antalet skott är färre längst ut, utmed sidorna. Höjden skiljer markant mellan ytterkant och i mitten när grödorna annars borde vara jämnhöga.

– Hur det blir med oljehalterna vet vi inte ännu, det måste vi analysera, förklarar hon.

Trodde ni inte att näten skulle påverka grödorna?

– Jo, men vi trodde inte det skulle bli så här mycket. Jag hade hellre velat ha grövre nät. Det är inte bra. Näten är till för att förhindra bin och då kan grövre nät användas.

(…..)

Kommer ni att vara kvar nästa år?

– Vi behöver flera års fältstudier för att få fram resultat, men vi har inte bestämt om vi ska vara kvar i Sverige, eller om vi ska flytta till Brasilien och Australien. Det beror på om vi måste ha nät över, då kanske vi behöver flytta så vi kan utvärdera under naturliga förhållanden. Det är synd, tycker hon.

Vad tycker du om att ni tvingas ha nät över?

– Dåligt att vi inte kan göra samma försök av oljekålen, crambe, i Sverige. När det gäller problem med korsbefruktning av andra växter är det inga bekymmer, grödan korsar sig inte med raps. Näten förhindrar mycket och innebär merarbete för oss, säger hon.

(Läs mer)

Biodlarna vill se krav på på ett visst avstånd från försöksodlingar så att biodlarprodukter inte riskerar att få inblandning av GMO-pollen

Biodlare upprörda över gmo-kål
ATL 7 aug 2012

Biodlare i Stockholm och Bohuslän vill att Mark- och miljödomstolen prövar Jordbruksverkets beslut att godkänna två försöksodlingar av genmodifierad oljekål samt sockerbetor i södra Sverige.

De två biodlarna menar att biodlingarna löper risk för ekonomisk skada av gmo-odlingen. Detta eftersom biodlarprodukter blir otjänliga och inte går att sälja om man hittar spår av genmodifierade grödor i produkterna.

Biodlarna vill att biodlingens samexistensiella rättigheter prövas och att biodlare nära gmo-odlingar ska få kännedom om odlingarna i tid.

(…..)

100 meter
Enligt dem har biodlare inte informerats i fall när de befunnit sig 100 meter bort från odlingsplatsen.

(…..)

De båda biodlarna vill se krav på på ett visst avstånd från försöksodlingar så att biodlarprodukter inte riskerar att få inblandning av gmo-pollen.

Nyligen kom ett domslut i EU-domstolen som förändrade hur man ser på gmo-pollen i honung. Domen innebär i praktiken att om mer än 0,9 procent av pollen är gmo måste hela produkten märkas med gmo.

(Läs mer)


GM HONEY BANNED, BUT NO PROTECTION FOR BEE-KEEPER
BioFach Newsletter, 13.06.08

Några andra råd för att gynna bin och getingar är att inte använda bekämpningsmedel i trädgården

Gynna bin och getingar

Insändare: Vi behöver fler pollinatörer!

(…..)

Gynna gärna vildbin genom att sätta ut biholkar i närheten av din bostad, de finns att köpa i handeln men kan också enkelt tillverkas själv. Ta till exempel ihåliga bambu- eller vassrör och bind ihop dem till ett bibatteri som du placerar på ett skyddat ställe.

Några andra råd för att gynna bin och getingar är att inte använda bekämpningsmedel i trädgården och att plantera en sälg på tomten. Sälg och andra videarter är den viktigaste pollenkällan tidigt på våren när bin och getingar vaknar till liv.

Leif Lövström

Naturskyddsföreningen i Karlstad

(Läs mer)

 

Bland tänkbara förklaringar till bidöden finns genmodifierade grödor, inavel, kemiska bekämpningsmedel…

Länge leve drottningen
SvD 15 juli 2012

Det har börjat surra i stan. Från att tidigare ha varit ett irritationsmoment har bina förvandlats till en viktig symbol för samtidskultur och fröet i en urban miljörörelse. Våra svartgula vänner finns numera även på Haga Slott och på taket till arkitektkontoret White.

De båda drottningarna anlände till Haga Slott i bakluckan på en röd Volvo kombi. Där låg de nedpackade i varsin låda tillsammans med sina 100000 undersåtar. Några av dem hade funnit en väg ut genom en springa och surrade otåligt omkring inuti bilen.

–För oss var lysningspresenten bra reklam. Bin är på modet och kronprinsessan är en utmärkt ambassadör för biodling, säger Lotta Fabricius Kristiansen från Sveriges Biodlares Riksförbund som var en av hjärnorna bakom pr-kuppen att överlämna två bisamhällen till det nyförlovade paret.

(…..)

De pollinerande insekternas betydelse för de ekologiska kretsloppen och i förlängningen den globala ekonomin och den moderna konsumtionskulturen blev plötsligt smärtsamt tydlig. Utan bin skulle en tredjedel av de livsmedel vi konsumerar försvinna. Grönsaker, frukt och bär skulle vi få klara oss utan. Antagligen kött och mjölkprodukter också, eftersom en stor del av djurens foder pollineras av bin. Utan bin, ingen svalkande glass i sommarsolen. Ingen kaffekopp på morgonen. De flesta av oss skulle få överleva enbart på majs, ris och vindpollinerande sädesslag. Glöm jeans och t-shirt. Glöm Conversedojor. Bomull pollineras av insekter, liksom gummiträdet. Vi skulle drabbas av galopperande skörbjugg. Vi skulle vara bleka, glåmiga och klädda i polyester.

Världen krävde svar. Varför händer det här, och varför händer det just nu? Forskarna famlade i blindo och gör det i viss mån fortfarande. Bland tänkbara förklaringar till bidöden finns genmodifierade grödor, inavel, kemiska bekämpningsmedel, parasiter, stress från den moderna industriella hanteringen av bin som innebär att bisamhällen fraktas kors och tvärs på långtradare mellan enorma monoskördar som kräver befruktning. De flesta forskare menar att det rör sig om en kombination av ovanstående faktorer.

–Uppgångar och nedgångar i beståndet av bin finns dokumenterade sedan 20-talet i Sverige, säger Ingemar Fries, professor i ekologi vid Uppsala lantbruksuniversitet.

Ingemar Fries har ägnat hela sitt yrkesverksamma liv åt bin och deras sjukdomar. Enligt honom är massdöden bland bin något som i första hand utspelat sig i tidningar och på tv. Men han förnekar inte att det finns problem.

–De senaste åren har dödligheten varit förhöjd, men i Sverige har övervintringen det senaste året varit relativt bra. I USA är bilden annorlunda. Där är ju ett helt annat kemikalietryck i jordbruket.

Det är mot just kemikalierna som används i de moderna jordbruken som vetenskapsmän den senaste tiden har riktat sina misstankar. Bara i år har tre separata studier länkat massdöden bland bin till en modern typ av bekämpningsmedel som kallas neonikotinoider. Medlet utvecklades i början av 1990-talet av den tyska kemijätten Bayer som ett mindre giftigt alternativ till de tidigare insekticider som visat sig vara farliga för människor. Liksom sina föregångare angriper neonikotinoiderna insekternas centrala nervsystem. Giftet sprids i växternas vävnader och är dödligt för insekter under hela odlingssäsongen, inklusive under blomningen då honungsbin konsumerar sitt pollen.

En av studierna visade hur medlet påverkade binas förmåga att navigera. En annan hur även mycket små mängder av neonikotinoider försämrade reproduktionsförmågan hos humlor, en annan viktig pollinerande insekt. I den mest omdiskuterade studien matade ett forskarlag från Harvard bisamhällen med majssirap spetsad med neonikotinoider och fann att dessa bin lämnade sina kupor för att aldrig återvända, precis som under kolonikollapserna som medierna tidigare rapporterat om. Enligt forskarna var neonikotinoiderna ”den troliga boven bakom den skarpa globala nedgången av bisamhällen sedan 2006.” I tidskriften Wired jämförde rapportens författare Chensheng Lu sina kontroversiella rön med den bok av Rachel Carson som en gång innebar startskottet för den moderna miljörörelsen.

”Bikuporna låg dödstysta. Jag frågade mig själv: Är detta en upprepning av Tyst vår? Vad mer behöver vi göra för att bevisa att det är bekämpningsmedlen som ligger bakom massdöden bland bin?”

Neonikotinoiderna lanserades i början av 1990-talet och har snabbt blivit den populäraste typen av bekämpningsmedlet inom jordbruket. Bara i USA finns majsfält behandlade med kemikalierna till en yta motsvarande staten Montana. I England rapporteras var fjärde hektar jordbruksmark vara behandlad av Bayers produkt. I Frankrike, Tyskland och Italien, som drabbats mycket hårt av massdöd bland bin, har kemikalierna redan förbjudits.

I april i år krävde Sveriges biodlares riksförbund i ett skarpt formulerat uttalande ett omedelbart förbud mot giftet även i Sverige. Enligt kemikalieinspektionen säljs årligen 12 ton aktiv substans på den svenska marknaden, varav 10 ton utgörs av så kallat imidakloprid som bland annat finns i Bayers bekämpningsmedel Merit Forest WG som används inom skogsbruket. Neonikotinoider finns i 37 registrerade preparat i Sverige varav 17 fungerar som bekämpningsmedel.

(…..)

Följande år ökade det Nestlé-ägda företaget sin försäljning med över 10 procent och minskade avståndet till huvudkonkurrenten Ben & Jerrys. Många företag nöjer sig inte med att donera pengar eller visa omsorg om bina i sin reklam. Bland hotell, arkitektkontor och modehus i centrala Stockholm har egna bikupor blivit det senaste sättet att kommunicera hållbarhet och ekologiskt tänkande mot kunder och konkurrenter.

(…..)

Det lilla biet kommer bara att göra det som bin gjort på den här planeten i 40 miljoner år innan en hårlös primat dök upp och gjorde anspråk på världen. Under fem veckor kommer hon outtröttligt att flyga fram och tillbaka mellan bikupan och koloniträdgårdarna vid Erikdalslunden tills hon dör av utmattning. Till skillnad från de flesta av oss andra kommer hon att göra verklig nytta. Hon ser till att även staden får blomma.

(Läs mer)

All odling sker ekologiskt och till skillnad från de flesta stora biodlare använder han inga kemiska medel

Det surrar på Rosengårds tak
Skånskan 9 JULI (UPPDATERAD 10 juli) 2012

MALMÖ. Sedan en vecka tillbaka finns fyra bikupor uppe på ett niovåningshus i Rosengård.
– I augusti hoppas vi kunna bära ner tunga lådor med honung, säger Pontus Dowchan, biodlare.

Bostadsrättsföreningen Hilda har tidigare fått många priser för sitt miljöarbete. Deras senaste satsning är att installera bikupor uppe på ett av höghustaken. Det är den hittills högsta höjden för en biodling i Malmö.

Honungen kommer att säljas lokalt i bostadsområdet, bland annat på Hildadagen den första september.
Men det är inte den enda förtjänsten som bina för med sig – de står för pollineringen av ungefär två tredjedelar av all mat som vi äter. De är alltså en viktig del i vårt ekosystem.

– Det blir mer äppelpaj i villorna runt omkring och det blir fler bär här på gården som fåglarna blir glada av, säger Pontus Dowchan.

År 2010 slogs en fjärdedel av odlade bin ut i Sverige.

Pontus Dowchan menar att det största hotet mot bina är människan. De bekämpningsmedel som används vid vissa jordbruk är rena insektsgifter och har slått hårt mot bina.

Enligt Pontus Dowchan finns det en viss attityd att ”bin ska vara på landet” men pekar på att det finns många fördelar med att ha bin i stan.

– I stan kör man inte runt med tankar av gift, säger han.

– Det är en liten paradox att bina får i sig mindre gifter i stan än på landet. Det säger en hel del.

En annan fördel med att ha bina i stan är att det finns mycket för dem att äta – lönn, lind kastanj och trädgårdarnas lavendel bara för att nämna några.

(…..)

All odling sker ekologiskt och till skillnad från de flesta stora biodlare använder Pontus Dowchan inga kemiska medel för att motverka kvalster.

Istället besöker han bina var tionde dag för att ta bort den delen av vaxkakan som är värst drabbad.

Enligt forskning kommer inga av de föroreningar som man kan förvänta sig i en stad med i själva honungen.

Pontus Dowchan är ständigt på jakt efter nya platser för urban biodling.

– Jag vill att alla ska kunna köpa honung från sitt eget tak, säger han.

(Läs mer)

GMO i honung

Diffus spridnig av GMO stort problem
Nyheter från Tidningen Småbrukaren 2012-06-15
Therese Forsberg

Biodlare, konsumenter och miljövänner samlade ihop pengar på nätet för att låta analysera innehållet i honung av några olika märken. Resultat: starka tecken på genmodifierat material i två av de testade produkterna. En av dem var Icas Kravmärkta honung I love eco. Efter Småbrukarens pressläggning har framkommit att importörens egna analyser inte visar på något GMO-innehåll, men Krav menar att det är problem men diffus spridning av GMO.

– Jag blev besviken framförallt att det var den här produkten. Jag gillar ju ekoprodukter, men vill inte köpa grisen i säcken. Jag skulle önska att det var en bättre kontroll, säger Ann-Charlotte Berntsson, biodlare i Bohuslän.
Hon är djupt engagerad i GMO-frågor och en av dem som bekostat analyserna för att få reda på mer om vad honungen i butikshyllorna innehåller. Hon tycker det är ett problem att ett stort ansvar lämnas över på producenten när det gäller att redovisa hur honungen behandlas.
–Eftersom att det är ett så stort producentansvar så ville vi se med egna ögon hur det stod till.
Hon menar att grunden är samexistensproblematiken, alltså rätten för en producent att välja eller välja bort GMO utan att bli hindrad av andra aktörer, till exempel genom att GMO sprids till en Krav-producents gård från en GMO-odling. Enligt EU:s regler ligger ansvaret huvudsakligen på producenten att visa hur de undviker att få GMO i sina produkter.

Två burkar med tecken på GMO
Småbrukaren har fått ta del av resultatet av analyserna för honung från Icas I Love eco, Änglamark, Svensk honungsförädlings importhonung, Jakobsen och Hvam A/S, Canadian Crest Clover Honey och en landskapshonung från Bohuslän. Två av burkarna innehöll tecken på GMO, Canadian Crest, som inte längre säljs i Sverige och Icas Kravmärkta honung med det egna märket I love eco som också produceras av Jakobsen och Hvam.

Starka indikationer
I Icas honung I love eco hittades två olika typer av gensekvenser som är vanliga i GMO-grödor. Företaget Eurofins, som gjort analysen, skickade honungen till ett labb i Tyskland som är specialiserat på GMO-analyser. De skriver i sin rapport att förekomst av sekvenserna ”starkt indikerar förekomst av genetisk modifikation”.
Det som saknas för att helt säkert bekräfta förekomst av GMO är att hitta pollen eller andra växtdelar från en genmodifierad växt. Det har inte hittats, men Eurofins meddelar att de fick en svag signal på innehåll av den genmodifierade sojan roundup ready, men inte en tillräckligt stark för att vara helt säkerställd. Den här analysen visar inte hur mycket av de funna sekvenserna det är. Bara att det är över gränsen för vad som går att hitta nämligen 0,01 procent.

Ser allvarligt på saken…
– Vi tar alla indikationer på GMO-inblandning på största allvar och det har vi gjort nu också, säger Kristin Cooper, pressansvarig på Krav, som har tagit del av analysen.
De har lämnat ärendet vidare till företaget som certifierar honungen så att de kan utreda om Kravs regler efterföljs. Bland annat ska det utredas om producenten har några GMO-odlingar närmare än tre kilometer som reglerna kräver.

… men vill väcka misstro
Samtidigt tycker hon inte man kan dra för stora växlar på resultatet. Kristin Cooper tycker att analysen är svag och hänvisar också till att de tidigare varit med om att Eurofins gjort misstag i analyser. I en uppföljande intervju hävdar hon att hon fått uppgifter om att labbet inte skulle vara ackrediterat för att utföra analyserna, vilket inte stämmer. Efter att blivit ombedd att visa något underlag för påståendet om att labbet inte skulle vara godkänt tar hon tillbaka uppgifterna.

Problem med spridning
Kristin Cooper säger också att hon tycker analysen pekar på ett allmänt problem med GMO.
– Testet är en bra illustration på det stora problemet med användning av GMO i fält. Den diffusa spridning som sker, till exempel med vinden, där GMO används. Ingen kan helt garantera med hundra procents säkerhet att det inte förekommer någon som helst GMO i produkter och det kan inte vi på Krav heller göra.

Vilken nivå är okej?
Någon regelbunden analys av Kravs produkter förekommer inte.

Läs vidare på: http://sverigessmabrukare.se

GMO-försöksodling 100 meter från bikupor: Det är inget jag vågar riskera

DEGEBERGA
GMO-odling hotar hela honungsskörden
Nyheter P4 Kristianstad 15 juni 2012

Biodlaren Lina Norrsell utanför Degeberga överraskades av en försöksodling med genmodifierad potatis hundra meter från sina bikupor. Och får hon in pollen får GMO-grödor tvingas hon kassera hela skörden.

– Det känns som jag inte har något att säga till om och att de här försöken går före biodlingen, säger Lina Norrsell utanför Degeberga.

Hon är orolig för att hennes bio ska få med sig pollen från blommorna på potatisplantan.

(…..)

– Det är inget jag vågar riskera i och med att det inte finns något system för ersättning om jag måste kassera hela skörden. Jag kommer flytta min bisamhälle.

Genmodifierade pollen betraktas som en förbjuden ingrediens om den hittas i honung som i så fall inte får ätas av människor. Biodlingsföretagarnas branschorganisation vill att GMO- grödor inte ska få odlas närmare än 3 kilometer från ett bisamhälle. Men än så länge tycker jordbruksverket att sådana regler inte behövs.

(Läs mer)

Det är förödande för mitt företag och rykte som kommer att spridas om det visar sig att jag har GMO i min honung

Biodling tvingas flytta
Kommunicerades via annons Lina Norssell skördar ekologisk honung utanför Degeberga. Men nu har man börjat odla genmodifierad potatis på fältet intill.
Sydnytt PUBLICERAD 4 JUNI 2012 – 18:32

– Det är ganska kallt och ruggigt i dag så det är inte så många som är ute och flyger, förklarar Lina Norssell och visar sin biodling utanför Degeberga.

Det börjar snart bli dags för skörd av honungen för Lina Norssell. Men samtidigt väntar ett ännu större jobb – på grund av den genmodifierade potatisen som odlas på försök alldeles nära.

– Nu kommer jag att flytta ungefär 30 bisamhällen, säger hon.

Hon har en bigård bara 100 meter från odligen av genmodifierade potatisen, och en annan, ungefär lika stor, en halv kilometer bort. Alla dessa bin har hon bestämt sig för att flytta.

Men Plant Science Sweden AB, ägt av tyska BASF, som står bakom försöket, anser att risken är minimal.

(…..)

Trots flytten har Lina Norssell bestämt sig för att lämna kvar ett bisamhälle – för att kunna analysera honungen och se om det faktiskt hjälper att klippa bort knopparna.

– Problemet är att om jag i efterhand får veta att jag fått in gmo-pollen i honungen så får jag inte sälja den – den får inte klassas som livsmedel så hela skörden måste kasseras, förklarar hon.

(…..)

Lina Norssell har i alla fall redan bestämt sig.

– Det är ju jättebra om det i efterhand visar sig att det inte var någon risk, men jag vågar inte riskera det eftersom det inte finns något system för ersättning om jag behöver kassera hela skörden, säger hon.

Men det ekonomiska är bara en sida av myntet.

– Det är förödande för mitt företag och rykte som kommer att spridas om det visar sig att jag har gmo i min honung, säger Lina Norssell.

(Läs mer)

Pollen från GMO-majs i honung: Informationsmötet i kväll kl18.30, tisdag, på Ekologihuset i Lund

Honung med pollen från gmo-majs stoppad
Skånskan Av Lars Johansson 28 MAJ 2012

LUND. En EU-dom som slår fast att pollen från genmodifierad majs inte får förekomma i honung innebär komplikationer för ett nytt forskningsprojekt som Lunds universitet deltar i och där fältförsök ska genomföras i Borgeby.

(…..)

Samtidigt har EU-domstolen prövat en anmälan från en biodlare i Tyskland som fick in pollen från genmodifierad majs i sin honung.

Domen som kom i vintras innebär att pollen av det här slaget inte är godkänt för att förekomma i honung.

Försöksytan i Borgeby kommer att omfatta 20 rutor på vardera tio gånger tio meter.

(…..)

Försöken ska enligt planerna fortsätta minst en säsong till.

– Det är möjligt att EU-reglerna ändras under tiden, men vi får följa hur frågan utvecklas vidare, säger Tina D’Hertefeldt.

Informationsmötet hålls i kväll, tisdag, på Ekologihuset i Lund och inleds klockan 18.30. Här deltar även representanter för Jordbruksverket.

(Läs mer)

Angående överklagan gällande tillstånd för utsättning av GMO i fält sommaren 2012

Nu är det roligt igen för Mark och Miljödomstolen i Växjö har tagit emot vår överklagan. Så nu verkar det som om dom tänker ta ärendet. Jag hoppas innerligt att de gör det och att anledningen till det är att de har insett att Jordbruksverket inte är en rättslig instans utan en myndighet med ansvar för jordbruksfrågor.

Jag hoppas att Mark och Miljödomstolen i Växjö har så pass mycket yrkesstolthet att de helt enkelt har bestämt sig för att frågan är deras.

Jag hoppas också att de har så mycket stolthet att de inte rådfrågar något av våra departement då de har inrättat svängdörrar med speciell bredd och schvung för Monsanto.

Vill domstolen i Växjö ha råd och information så gör de klokt i att vända sig till EU-domstolen och särskilt generaladvokat Yves Bot. Han kan lagen han. Han kan den så bra att utomeuropeiska honungsleverantörer inte längre vill skicka sin GMO-laddade honung till oss.

Livsmedelsverket kan inte heller lagen. Dom låter GMO-smittad honung ätas av alla och envar.

Spänningen är olidlig; är Mark och Miljödomstolen i Växjö den inrättning som kommer att avslöja Sverige som det GMO-laboratorie det är? Är de dem som kommer att peka på kejsaren och säga att han inga kläder har? Är de dem som kommer att visa att svensken inte är en usel fegis och ja sägare som hellre säljer ut sina barns framtid än talar om att landet sköts av ett företag som har till uppgift att förse sitt hemland, USA, med biologiska stridsvapen? Kommer de att läsa Riksrevisionsverkets skrämmande rapport om hur illa GMO-frågan hanteras i vårt land?

Jag hoppas det. Så att man kan kliva upp en morgon och läsa tidningen och inse att det fortfarande finns vikingablod i svensken.

Hälsningar,
Mie

Mayasamhällen säger nej till GMO

MEXICO-Maya kräver att Yucatan halvön skall vara fri från GMO

Mérida, Yucatán:

Med meddelandet i Maya ”MA OGM” (Nej till GMO) som bildas av mer än två tusen människor i sju Maya ceremoniella centra och ett fält i Yucatan halvön. Biodlare, organisationer och företag som bildar gruppen Sin transgénicos (Utan GMO) krävde kommunala och statliga myndigheter i Campeche, Yucatán y Quintana Roo, liksom federala myndigheter att deklarera sina territorier ”GMO-fria”, för att GMO-grödan utgör ett allvarligt hot mot miljön, biodling, biologisk mångfald och människors hälsa.

Se en film ”Comunidades Mayas exigen: ¡No más transgénicos!”: http://youtu.be/gzhjgjAVHHQ

Flera bilder från Mayansamhällen: GMO Action Yucatan Peninsula, Mexico

Läs mer på daylife och Washington Post.

Mayan people say no to GMO på YouTube

Bina ser inte skillnad på GMO-grödor och andra grödor

Tre faktorer som kan skapa massdöd
Smålandsposten 2012-05-05 Sida: 8
Författare: TINA PERSSON

BEROENDE. Ungefär en tredjedel av våra livsmedel är indirekt eller direkt beroende av binas pollinering. Sedan flera år har vi kunnat läsa bekymmersamma rapporter om massdöd av bin runt om i världen. Och det är flera faktorer som spelar roll.

(…..)

Hur kan eventuella GMO-grödor inverkan på bisamhällena?
– Vi har ett beslut i EU som är bindande och som säger att det inte ska finnas GMO pollen i honung. Själv tycker jag att det är absurt och ser eventuellt GMO-polIen i honung som helt harmlöst. Men reglerna finns och nu får vi anpassa oss till dem. Jag tror emellertid att de reglerna kommer att ändras.

FAKTA GM-GRöDOR OCH BIN ? GMO-grödor började odlas i mitten på 90-talet.

– Motståndet mot GMO-grödor är störst bland småbönder som biodlare. Kritiken och oron ligger främst i att det är onaturligt. Förespråkarna anser dock att det kan vara en lösning på den eskalerande matbristen.

– Bina ser inte skillnad på GMO-grödor och andra grödor. Biodlarna som är emot GMO är därför rädda att bina ska få i sig och sprida det.

– I sådant fall hamnar det i honungen. Det är inte olagligt med GMO-rester i honungen men det måste markeras ut när den säljs.

– Kostnaden för att undersöka och märka honungen hamnar hos biodlaren.

– Det finns än så länge inga entydiga studier på att GMO-grödor är farligt för bina, men många anser att man forskat för lite och vet för lite om riskerna.

– SBR antog 2010 en försiktighetsprincip gentemot GMO. Denna ska tillämpas så att en långsiktig och hållbar biodling kan säkerställas. Bland annat arbetar de för att inga tillstånd för odlingar ges utan att förhållanden för bin, biodling och biodlaren har undersökts och tillgodosetts på ett tillfredsställande sätt.

(Smålandsposten)

Fler kvinnor inom binäringen
Smålandsposten 2012-05-05 Sida: 9
Författare: TINA PERSSON

BIDROTTNING. Marita Delvert är nybliven ordförande i Sveriges Biodlares Riksförbund, SBR. Hon är även den första kvinnliga ordföranden i en tidigare typisk manlig miljö, som hon själv uttrycker det. – I riksförbundets styrelse är vi fyra kvinnor nu och det är …historiskt. Marita Delvert är 67 år och har varit ordförande länge i Enköpings biodlarförening och har stuga i Enköping där hennes egna sex bisamhällen finns.

– Det har blivit ett ökat intresse för biodling som hänger ihop med ett ökat miljöintresse,säger hon.

(…..)

På frågan om GMO-grödor och pollinering säger hon att det är jättesvåra frågor och känsliga frågor.

– Vi behöver mer forskning.

(Smålandsposten)

Fältförsök med GMO i Laholm, Halmstad, Lomma, Umeå, Kristianstad och Kävlinge

I tabellen nedan finns årets planerade och påbörjade fältförsök. För de försök som har startat anges kommun och areal. För de försök som ännu inte har påbörjats anges de kommuner där försök planeras.Tabellen innehåller även ansökningar som har kommit in och som vi inte har fattat beslut om tillstånd för. Då anges de kommuner som finns med i ansökan.

Angivna arealer är inklusive gångar, icke genetiskt modifierat kontrollmaterial och skyddsbårder. Försöken är i tabellen uppdelade per beslutsnummer och avspeglar inte det totala antalet fält eftersom det på ett fält kan pågå fler försök. Vi fyller i uppgifterna vartefter de kommer in till Jordbruksverket.

Fältförsök med genetiskt modifierade växter 2012

Gröda

Genetisk modifiering

Kommun (areal)

Tillstånds-havare *

Besluts- nummer

Hybridasp Ökad tillväxt, torktolerans Laholm (0,84 ha) SweTree 22-2397/11PDF
Hybridasp Ökad tillväxt Laholm (0,35 ha) SLU Umeå 22-3992/11PDF
Hybridasp Ökad tillväxt Halmstad (1 ha) , Laholm (1 ha) Umu 22-12395/09PDF
Äppel och pärongrundstam Förbättrad rotningsförmåga Lomma (1,6 ha) SLU Alnarp 22-12183/09PDF
Backtrav Fotosyntesrelaterat protein Umeå UmU 22-2058/09PDF
Potatis Resistens mot bladmögel/brunröta Halmstad, Kristianstad, Lomma PSS 22-652/11PDF
Potatis Ökad amylopektinhalt Kristianstad PSS 22-919/11PDF
Potatis Ökad amyloshalt, ökad oljehalt Kristianstad SLU 22-11399/11PDF
Sockerbeta Herbicidtolerans Kävlinge, Kristianstad Monsanto 22-13882/11PDF
Korn Ökad kväveanvändning Kristianstad SLU 22-484/12PDF
Oljekål Ändrad fettammansättning Kristianstad SLU 22-11749/11PDF
Hybridasp Ökad tillväxt Laholm SweTree 22-12623/11PDF
Backtrav Utslagning av gener Umeå UmU **
Hybridasp och asp Asp som modellsystem Laholm, Umeå UmU **
 * PSS = Plant Science Sweden AB

SLU = Sveriges lantbruksuniversitet
Umu = Umeå universitet**Jordbruksverket har inte fattat beslut i detta ärende. Om tillstånd ges kommer försöket att utföras i en eller flera av de nämnda kommunerna.

Kontakt
Skicka e-post: Vaxtodling

Ring växt- och miljöavdelningen:
036-15 50 00 (växel)

Sidan senast uppdaterad:   2012-05-04
Jordbruksverket har hittills i år gett tillstånd till fem olika fältförsök med genetiskt modifierade växter, GMO. Ytterligare två ansökningar är under behandling. (…..)

Åtgärder för att minimera risken för GMO-pollen i honung

Ett utlåtande från EU-domstolen i höstas innebär att om pollen från GMO-grödor som inte är godkända som livsmedel hamnar i honung så får den inte säljas. Vid årets fältförsök med blommande växter kräver Jordbruksverket därför särskilda åtgärder för att minimera risken att pollen hamnar i honung, till exempel att ta bort blommor, täcka odlingen med insektstäta nät eller odla speciella växter i närheten som är mer attraktiva för bin.

Mer information

På Jordbruksverkets webbplats finns mer information om fältförsök.länk till annan webbplats Du hittar bland annat information om vilka växter och egenskaper som odlas i försök, samt besluten och vilka kommuner som försöken utförs i.
Kontaktpersoner för journalister

Heléne Ström, regelenheten, tfn 070-532 51 79
Staffan Eklöf, regelenheten, tfn 070-380 12 66

När det gäller GMO så måste man garantera att honung inte innehåller GMO-pollen

Skärpta krav mot genförändrad pollen i honung
Ekot 4 maj 2012

Biodlarna ställs inför skärpta krav på att säkra sin honung mot pollen från genändrade växter efter en EU-dom i höstas.
Kan hämta pollen sex kilometer bort

I Sverige odlas genändrade grödor bara på några få försöksfält, men den ekologiske biodlaren Lasse Helander menar att domen sätter press på alla biodlare.

– Du har ett producentansvar där jag som biodlare ska garantera att min produktion är ok, det vill säga inte innehåller GMO-pollen, säger han.

Domen gäller en tysk biodlare, som fått pollen från genändrad majs i sin honung. Enligt domen betraktas pollen som en ingrediens, och sådana genändrade tillsatser i livsmedel ska deklareras.

– Den som är ren och juste, ska bevisa det i stället för tvärtom. I svensk lag är man oskyldig tills man bevisats skyldig. Men när det gäller GMO så måste man garantera att den inte innehåller GMO-pollen. För GMO-pollen är förbjudet i honung enligt den här domen.

I Sverige finns inte mycket genändrade grödor. I år blir det försöksodlingar på ett 15-tal platser, efter tillstånd från Jordbruksverket.

Genom säkerhetszoner och nya regler om insektsnät över försöksfälten, försöker Jordbruksverket sätta hinder för att bin ska söka sig till de genändrade växterna. Men som ekologisk odlare och biodlare är Lasse Helander skeptisk.

– Ja, alltså insektsnät är en sak. Men om du känner när vi står här, om det som rapporteras varje dag på radion som heter pollenrapporter, så flyttar sig pollen med vinden. Sedan kan du tänka själv. Insektsnät stoppar insekterna, men det blåser.

(Läs mer och lyssna på SR)

GMO-pollen i honung?

EU pressar svenska biodlare
P1-morgon 4 maj 2012

Svenska biodlare ställs inför skärpta krav på att säkra sin honung mot pollen från genmodifierade växter. Efter en EU-dom i höstas måste biodlare garantera att honungen inte innehåller GMO-pollen. Opinionen är splittrad när det gäller GMO.

(…..)

Samtal med Ulrika Björkstén, chef för Vetenskapsradion och kommentator.

(Lyssna på P1)


Läs också: GMO-pollen från Monsantos GMO-sojaböna i honung


Mer om GMO och honung på hejdagmo: http://hejdagmo.se/?s=honung