Biodling, neonikotinoider och GMO

Beslut dröjer om neonikotinoider
ATL 2013-02-24

Omröstningen om användningen av tre bekämpningsmedel ska begränsas har skjutits upp.

Enligt tidigare planer skulle EU:s expertkommitté för bekämpningsmedelsrester rösta om EU-kommissionens förslag i morgon, måndag. Nu har omröstningen skjutits fram till expertkommittén för bekämpningsmedelslagstiftnings möte i mitten av mars, skriver nyhetsbrevet Agra Facts.

(Läs mer)

Läs flera nyheter om neonikotinoider på Biodlingsföretagarna: http://www.biodlingsforetagarna.nu/

EFSA identifies risks to bees from neonicotinoids: http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/130116.htm

Läs också ”Europeiska biodlarorganisationers förslag till ändring av honungsdirektivet” Publicerad 22 januari, 2013

Beekeepers_JointPosition_HoneyDirectiveModification_012013
Proposed Amendment to the Honey Directive: Position Paper from Beekeepers: “The Commission asked Member States to wait before acting, and today offers a legislative amendment aiming to apply only partially this judicial decision, so that honey containing pollen from GMOs is not labelled in order to avoid coexistence measures that would protect beekeeping.”

Syngenta och Bayer har en kampanj mot neonikotinoider förbud

”Big six” GMO-företag: Monsanto, Dow, Bayer, DuPont, Syngenta och BASF, som producerar den stora mängden av världens växtgifter.


Syngenta ifrågasätter förbud mot betningsmedel
22.2.2013, Landsbygdens Folk:

De schweiziska utsädeskoncernen Syngenta kräver att EU-kommissionen återtar sitt förslag till ett partiellt förbud mot bekämpningsmedel som innehåller neonikotinoider. Enligt Syngenta baserar sig förslaget på bristfällig information från Efsa.Enligt Syngenta innehåller Efsas analys grundläggande felaktigheter. I ett genmäle hävdar koncernen att Efsa har underlåtit att beakta viktiga säkerhetsinformationer i samband med användning av tiamethoxam vid betning raps, ryps och solrosfrö.

Syngenta hänvisar till egna tilläggsutredningar som visar att Efsa utgår från orealistiska och överdrivna siffror när det gäller växtlighetens täthet. Utgångsvärdena är upp till fyra gånger högre, jämfört med den praktiska insatsen inom jordbruket. Om Efsa hade utgått från realistiska värden, skulle konsekvenserna av studien ha varit andra. Forskarna hade kommit fram till att risken för att skada bin med neonikotinoider är extremt låg, skriver Syngenta.

(…..)

Syngenta har inlett en omfattande kampanj mot ett europeiskt förbud. I tidningen Le Monde har koncernen gått ut med helsidesannonser där koncernen förnekar sambandet mellan neonikotinoider och bidöd.

Enligt Efsas borde bekämpningsmedlen inte användas för grödor som är attraktiva för bin. Å andra sidan medger experterna att viktiga underlag ännu saknas. Det är därför alltför tidigt att dra definitiva slutsatser.

Syngenta och Bayer Crop Science och utsädesindustrins lobbyorganisationer har finansierat en undersökning om följderna av ett förbud mot neonikotinoider för skördenivån, sysselsättningen och ekonomin inom det europeiska jordbruket.

(Läs mer)

Målet rörde förekomsten av pollen från GMO-majs i biodlingsprodukter

Faktapromemoria 2012/13:FPM12
Ändring av honungsdirektivet
Faktapromemoria Ändring av honungsdirektivet (doc, 72 kbyte, nytt fönster)
FPM_201213__12
Regeringskansliet
Faktapromemoria 2012/13:FPM12
Ändring av honungsdirektivet
Landsbygdsdepartementet
2012-10-26

Dokumentbeteckning
KOM(2012)530
Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 2001/110/EG om honung

Sammanfattning
Kommissionen har lagt fram ett förslag till direktiv som ändrar rådets direktiv 2001/110 om honung (honungsdirektivet). Syftet med förslaget är dels att anpassa lagstiftningen till Fördraget om europeiska unionens funktionssätt, dels att klargöra att pollen inte är en ingrediens i honung utan en beståndsdel.

Regeringen stödjer kommissionens förslag till direktiv.

1 Förslaget

1.1 Ärendets bakgrund

Kommissionen presenterade den 21 september ett förslag till ändring av rådets direktiv om 2001/110/EG om honung (honungsdirektivet). Förslaget föranleds bland annat av EU-domstolens dom i rättsfallet C-442/09 angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 234 EG i målet Karl Heinz Bablok, Stefan Egeter, Josef Stegmeier, Karlhans Müller, Barbara Klimesch mot Freistaat Bayern. Målet rörde förekomsten av pollen från genetiskt modifierad majs i biodlingsprodukter.

Karl Heinz Bablok är fritidsbiodlare och tillverkar honung och kosttillskott innehållande bl.a. pollen för försäljning i närheten av mark som tillhör Freistaat Bayern och på vilken det odlats en genetiskt modifierad majs (MON 810). År 2005 fastställdes att majspollen som skördats från bikupor 500 meter ifrån den mark som tillhörde Freistaat Bayern innehöll MON 810-DNA och transgena proteiner. Även honung framställd av Karl Heinz Bablok innehöll MON 810-DNA. Den hänskjutande domstolen hade att pröva ett yrkande om att biodlingsprodukterna inte längre var lämpliga att saluföras eller konsumeras eftersom de kunde räknas som en genetiskt modifierad livsmedelsingrediens/livsmedel enligt förordning 1829/2003 och behövde ett marknadsgodkännande för att saluföras.

Den hänskjutande domstolen ställde ett antal frågor till EU-domstolen. Bland annat om begreppet genetiskt modifierad organism skulle tolkas så att det även omfattar pollen från genetiskt modifierade växter; och hur det i så fall skulle tolkas i förhållande till förordning 1829/2003.

Enligt domen är begreppet genetiskt modifierad organism inte tillämpligt på”… ett ämne, såsom pollen från en genetiskt modifierad majssort, vilken har förlorat sin fortplantningsförmåga och vilket saknar förmåga att överföra det genetiska material som det innehåller”. I domen fastställs också att pollen inte ska räknas som en genetiskt modifierad organism. Däremot räknas pollen från en genetiskt modifierad organism resultera i ett livsmedel som innehåller ingredienser framställda av en genetiskt modifierade organism enligt artikel 3.1 c i förordning 1829/2003. Det gäller oavsett om överföringen av pollen har skett avsiktligen eller oavsiktligen. Domstolen fann även att artikel 12.2 i förordning 1829/2003 om tröskelvärdet för märkning av oavsiktligt och tekniskt oundvikligt tillkomna GMO-ingredienser inte var möjligt att tillämpa.

1.2 Förslagets innehåll

I honungsdirektivet anges det inte uttryckligen om pollen ska betraktas som en ingrediens enligt artikel 6.4 a i direktiv 200/13 (märkningsdirektivet). Eftersom en sådan precisering saknades meddelade domstolen att pollen skulle betraktas som en ingrediens enligt märkningsdirektivet. Konsekvensen av detta blir att märkningsreglerna för livsmedelsingredienser ska gälla för honung, och att det ska framgå av ingrediensförteckningen att pollen ingår bland ingredienserna i honung.

Med anledning av domen vill kommissionen förtydliga att pollen inte ska betraktas som en ingrediens i honung utan ses som en naturlig beståndsdel i honung. Detta eftersom pollen förekommer naturligt i honung och kommer in i kupan som ett resultat av binas aktiviteter oavsett odlarens handlingar. Artikel 1 i förslaget ändrar därför honungsdirektivet genom följande tillägg:

”Pollen, en naturlig beståndsdel som är specifik för honung, ska inte betraktas som en ingrediens i den mening som avses i artikel 6.4 i direktiv 2001/13/EG i de produkter som definieras i bilaga 1 till detta direktiv.”

Förtydligandet att pollen inte är en ingrediens i honung utan en beståndsdel får i förhållande till märkningsreglerna i direktiv 2000/13/EG till följd att man återgår till den situation som rådde innan domen i mål C-442/09.

Efter ändringen kommer honung som innehåller genetiskt modifierat pollen även fortsättningsvis att omfattas av artikel 3.1 c i förordning (EG) nr 1829/2003 som livsmedel som framställts av genetiskt modifierade organismer.

Utöver detta innehåller förslaget ändringar som är nödvändiga för att anpassa lagstiftningen till Fördraget om europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) samt bestämmelser om ikraftträdande.

1.3 Gällande svenska regler och förslagets effekt på dessa

Honungsdirektivet är i Sverige genomfört i Livsmedelsverkets föreskrifter om honung, SLVFS 2003:10. Förslagets effekter på dessa föreskrifter bedöms bli mycket begränsad då det inskränker sig till ett förtydligande om att honung ska anses vara en beståndsdel i honung.

1.4 Budgetära konsekvenser / Konsekvensanalys

Förslaget förväntas inte få några budgetära konsekvenser för EU:s budget eller Sveriges statsbudget.

2 Ståndpunkter

2.1 Preliminär svensk ståndpunkt

Regeringen delar kommissionens problembeskrivning och förslag till åtgärder i KOM(2012) 530 och välkomnar därför kommissionens förslag till ändring av honungsdirektivet.

2.2 Medlemsstaternas ståndpunkter

Medlemsstaternas ståndpunkter är inte kända i nuläget.

2.3 Institutionernas ståndpunkter

Institutionernas ståndpunkter är inte kända i nuläget.

2.4 Remissinstansernas ståndpunkter

Förslaget har inte remissbehandlats.

3 Förslagets förutsättningar

3.1 Rättslig grund och beslutsförfarande

Artikel 43 i EUF-fördraget, beslut fattas av rådet och Europaparlamentet enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet i artikel 294. Beslutsfattande med kvalificerad majoritet tillämpas generellt i rådet när det ordinarie lagstiftningsförfarandet används.

3.2 Subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen

Enligt kommissionen omfattas förslaget av delad behörighet mellan EU och medlemsstaterna. Eftersom den föreslagna ändringen är av teknisk art (en anpassning av reglerna när det gäller kommissionens genomförandebefogenheter och ett klargörande om pollen) ändrar förslaget inte på fördelningen av befogenheter mellan EU och medlemsstaterna. Förslaget följer därmed subsidiaritetsprincipen.

Syftet med förslaget är att klargöra EU-lagstiftningen genom att ange att pollen inte är en ingrediens i honung utan en beståndsdel så att den naturliga förekomsten av pollen i honung är korrekt avspeglad i lagstiftningen. Förslaget är en begränsad ändring av teknisk natur som inte går utöver vad som är nödvändigt för att nå målsättningen. Det finns inga andra möjligheter att nå målet då EU-domstolen meddelat en dom som tolkar den befintliga lagstiftningen. Anpassningen av kommissionens genomförandebefogenheter till bestämmelserna i EUF-fördraget följer av antagandet av Lissabonfördraget och följer därmed proportionalitetsprincipen.

Regeringen delar kommissionens bedömning avseende behovet av regler på EU-nivå.

4 Övrigt

4.1 Fortsatt behandling av ärendet

Förslaget väntas diskuteras i en arbetsgrupp under ministerrådet (jordbruk) under 2013.

4.2 Fackuttryck/termer

(Ändring av honungsdirektivet på RIKSDAG)

GMO i honung: Ingrediens-förklaring eller ej, inga GMO-pollen är marknadsgodkända att konsumeras

Honungen slipper gmo-märkning
ATL: 2012-09-21

Ändring i lagen ska rädda biodlare från gmo-märkning. Pollen blir beståndsdel, inte ingrediens.

Att det krävs lagändringar för att slå fast att pollen är en naturlig del av honung förvånar kanske. Men för biodlare i EU kan det betyda skillnaden mellan att tvingas sälja sina produkter som genmodifierade eller inte. EU-domstolen har nämligen slagit fast att som lagen är skriven i dag så är pollen en ingrediens, och lyder därmed under EU:s regler för märkning. Om pollen från genmodifierade grödor finns i honung så måste det anges i ingrediensförteckningen.

Med EU-kommissionens föreslagna ändring blir pollen en beståndsdel av honung och kraven för märkning sänks.

(Läs mer)

Ann-Charlotte Berntsson

Det är synnerligen ovettigt att kringgå lag och rätt..Än mera ovettigt att tvinga biodlare till underkastelse. Riktigt uselt att nonchalera EU-domstolens beslut.. Ingrediensförklaring eller ej, inga GMO-pollen är marknadsgodkända att konsumeras.. I princip inga GMO är riskbedömda och marknadsgodkända att konsumeras i oprocessat skick.. Bina räknas som ett av lantbrukets djur och de äter ca 35-40 kg pollen per kupa och år (jämnför foderlagstiftningen)..Därmed är det ett rent vansinne att via ytterligare en omskrivning (innan hävdade kommisionen att honung/pollen var att betrakta som en animalie och därför märkkravsbefriad)..Nu menar man att ett slopande av ingridiensförklaringen skulle ge grönt ljus med hänvisning en rutinmäsigt använd undantagsregel..Men de fakto skall all medveten inblandning uppges till kund oavsett halt.. Biodlare är medvetna om GMO-odlingarnas lokalisering (m.a.o ej oavsiktligt), därtill kan biodlaren flytta sina bin (m.a.o ej tekniskt oundvikligt)..Varmed undantagsreglerna inte kan tillämpas..Dessutom (här kommer det stora abret) så är fortsatt inte GMO-pollen marknadsgodkännda (varmed 0-tollerans i livsmedel och foder fortfarande råder)..Tillverkaren/patentägaren har fortsatt inte ansökt om marknadsgodkännande på GMO-pollenet(därmed är de inte juridiskt ansvariga för denna produkt)..Ingen har riskbedömt GMO-pollen eller konsumtion av oprocessade GMO-pollen varmed fortsatt kan man ej saluföra denna produkt oavsett kommissionens nya fint..Det kommer fler domslut i denna fråga var så säker..EU-domstolen kommer fortsatt att kritisera kommissionen för deras ansvarslösa agerande..SJV och deparetmentet sitter i knäet på kommissionen och ler glatt och räknar med ett antal år i respit (p.g.a den tid som rättsprocesserna kommer att ta)..Fytti rackarns vilket rävspel..

17-årige Johan Lindgren från Falun deltog den årliga GMO-fri konferens på Europaparlamentet

Engagerad ungdom hemma från Bryssel
Dala-Demokraten 2012-09-08

Forskare och parlamentariker samlades under veckan i Bryssel för att diskutera genmodifierad mat, GMO. Även 17-årige Johan Lindgren från Falun var på plats för att representera Sverige.

– Det var mäktigt att få delta och se att det finns så stort intresse för frågan. Det var många viktiga personer som var där och som kan påverka, till exempel ordföranden i EFSA och den svenske politikern Carl Schlyter, säger Johan Lindgren.

Johan Lindgren är en av två personer som reste till Bryssel för att vara med i den årliga GMO-free Europe Conferense och representera Sverige. De totalt 300 deltagarna deltog i diskussioner och debatter som tog upp situationen i dag och konsekvenserna av genmodifierad mat. Johan Lindgren fick även en förfrågan om att hålla ett anförande.

– Jag tog upp frågan om hur bristande lagstiftning gör det svårt att vara biodlare. Jag talade å svenska biodlares vägnar, säger han.

Biodlingar var en av de större frågorna som diskuterades under konferensen.

(Läs vidare)

Fältförsök med GMO-oljekål, GMO-potatis och GMO-korn pågår i Skepparslöv, Kristianstad

Försök med grön olja kan tvingas flytta
Kristianstadsbladet 29 augusti 2012

Skepparslöv.
Fältförsök med genmodifierad oljekål, potatis och korn pågår i Skepparslöv. Men på grund av kraven på nät eller att blommor måste plockas bort som skydd mot bin kan försöken tvingas flytta till Brasilien.

(…..)

Rutorna med några kvadratmeter vardera av potatis, oljekål, och korn. är små. Runt om grödorna finns både elstängsel och buffertzoner med bland annat vanlig råg. Potatisen som växer har fått sina blommor bortplockade för att inte bina ska lockas dit, över korn finns ett fågelnät.

Oljekålen har fått finmaskiga nät som skydd mot framförallt bin, något som därmed förändrat betingelserna radikalt. Åtminstone är det vad projektledaren Li-Hua Zhu befarar.

– Det har blivit ett subtropiskt klimat inuti. Nätet är för tätt, vilket bland annat påverkar ljusets penetrering och förmodligen även tillväxt, avkastning och kvalitet. Vi är lite oroliga, säger hon.

Med ögat går det att tydligt se att antalet skott är färre längst ut, utmed sidorna. Höjden skiljer markant mellan ytterkant och i mitten när grödorna annars borde vara jämnhöga.

– Hur det blir med oljehalterna vet vi inte ännu, det måste vi analysera, förklarar hon.

Trodde ni inte att näten skulle påverka grödorna?

– Jo, men vi trodde inte det skulle bli så här mycket. Jag hade hellre velat ha grövre nät. Det är inte bra. Näten är till för att förhindra bin och då kan grövre nät användas.

(…..)

Kommer ni att vara kvar nästa år?

– Vi behöver flera års fältstudier för att få fram resultat, men vi har inte bestämt om vi ska vara kvar i Sverige, eller om vi ska flytta till Brasilien och Australien. Det beror på om vi måste ha nät över, då kanske vi behöver flytta så vi kan utvärdera under naturliga förhållanden. Det är synd, tycker hon.

Vad tycker du om att ni tvingas ha nät över?

– Dåligt att vi inte kan göra samma försök av oljekålen, crambe, i Sverige. När det gäller problem med korsbefruktning av andra växter är det inga bekymmer, grödan korsar sig inte med raps. Näten förhindrar mycket och innebär merarbete för oss, säger hon.

(Läs mer)

Biodlarna vill se krav på på ett visst avstånd från försöksodlingar så att biodlarprodukter inte riskerar att få inblandning av GMO-pollen

Biodlare upprörda över gmo-kål
ATL 7 aug 2012

Biodlare i Stockholm och Bohuslän vill att Mark- och miljödomstolen prövar Jordbruksverkets beslut att godkänna två försöksodlingar av genmodifierad oljekål samt sockerbetor i södra Sverige.

De två biodlarna menar att biodlingarna löper risk för ekonomisk skada av gmo-odlingen. Detta eftersom biodlarprodukter blir otjänliga och inte går att sälja om man hittar spår av genmodifierade grödor i produkterna.

Biodlarna vill att biodlingens samexistensiella rättigheter prövas och att biodlare nära gmo-odlingar ska få kännedom om odlingarna i tid.

(…..)

100 meter
Enligt dem har biodlare inte informerats i fall när de befunnit sig 100 meter bort från odlingsplatsen.

(…..)

De båda biodlarna vill se krav på på ett visst avstånd från försöksodlingar så att biodlarprodukter inte riskerar att få inblandning av gmo-pollen.

Nyligen kom ett domslut i EU-domstolen som förändrade hur man ser på gmo-pollen i honung. Domen innebär i praktiken att om mer än 0,9 procent av pollen är gmo måste hela produkten märkas med gmo.

(Läs mer)


GM HONEY BANNED, BUT NO PROTECTION FOR BEE-KEEPER
BioFach Newsletter, 13.06.08