Arla och GMO: Är vi på väg att få in Monsanto-soja i mjölken?

……………………………………………………………………………………………..
RTRS – Round Table on Responsible Soy = GMO-soja = Monsanto-soja
……………………………………………………………………………………………..

Är vi på väg att få in GMO i mjölken?
Land Lantbruk Debatt 9 augusti 2010

Håller svenskt jordbruk med Jordbruksverket, LRF och Arla i spetsen på att smyginföra GMO i fodret? Camilla Sparring, känd från Matupproret, Ann-Charlotte Berntsson och Simon Jonsson ,Agronom, tycker sig se en smygande acceptans för GMO hos flera av de ledande institutionerna inom svenskt jordbruk.

GMO är förkortningen för Genetiskt Modifierade Organismer.
All växtförädling är i princip genetisk modifiering när olika arters inbördes genuppsättning korsas med varandra. Det sker i naturen av växterna själva och är det vi kallar för evolution d.v.s naturens egen inneboende kapacitet till förändring och utveckling.
Det sker också genom mänsklig hand i laboratorier och växthus.

Skillnaden mellan en GM-gröda och en GMO-gröda är att GMO har tillkommit på ett sätt som naturen själv inte använder sig av i sin utveckling. Genom GMO-tekniken klarar man att korsa artbarriärerna.

(…..)

Vad är det egentligen man för in i växtcellens kärna och varför?
För grödorna majs, raps och soja handlar det i första hand om att antigen göra växten motståndskraftig mot insekter eller ogräsbekämpningsmedel.

För att klara att tränga igenom cellkärnan använder man sig av E-coli bakterier. Det är bakterier som har tarmen som hemvist och det är också det enda stället i kroppen de skall finnas på. De är en s.k tarmegna bakterier.

GMOt vi äter och ger våra djur är alltså majs till utseendet men har också en identitetsförändring som gör den till bärare av tarmbakterier. För att klara att skilja på GMO-majs och majs föreslår vi att den döps till Bajsmajs för att på det sättet förtydliga grödans identitet genom dess namn.

För att skapa en växt med egen insktsdödarkapacitet använder man ofta jordbakterien Bacillus thuringiensis. En kusin till antraxbakterien. Den som ger mjältbrand.

Vi får då en GMO som är majs till utseendet, tarm till identitet och insektsgift till funktion.

Bt majs kallas detta GMO och vårt namnförslag på den är Insektsdödarbajsmajs.

En annan jordbakterie som ofta används i GMO sammanhang är Agrobacterium tumefaciens.

GMO i djurfoder
Svenska kossor som drivs konventionellt och ekologiskt äter majs och soja för att öka mjölkproduktionen.
Inga mjölkkor i Sverige får GMO.
Djur som föds upp ekologiskt eller biodynamiskt får aldrig GMO i fodret.
Det finns 3 GMO som skulle kunna tänkas tjäna som foder till våra svenska mjölkkor. Dessa skulle vara gjorda på soja, majs och raps.

På senare tid har även en fjärde GMO diskuterats. Den stärkelsemodifierade GMO-potatisen Amfloras skulor har föreslagits som foder. Majoriteten GMO innehåller antibiotikaresistenta gener. De används för att kontrollera om genöverföringen har lyckats eller ej.
Amflora har diskuterats i 13 långa år innan den genom hot om stämning från BASFs sida till slut godkändes i EU. Amflora har en antibiotikaresistent gen som slår mot 6 olika antibiotika, däribland det enda nu fungerande botemedlet mot den nya svårbehandlade TBCn som sprider sig i länderna runt Östersjön.

Vad ska vi kalla det GMOt? Pommes Pandemi?

Larmrapporter om hur djur skadas allvarligt av att äta GMO-foder cirkulerar överallt i världen utom i Sverige. Iakttagelser om hur kornas tarmflora förändras och gör dyngmockorna giftiga och påverkar floran och faunan där de hamnar finns också att läsa. Överallt utom i Sverige.

Sverige och GMO
Svensk Mjölk har sedan 2001 en GMO-policy som garanterar oss att svenska mjölkkor inte fodras med GMO.
Arla importerar ändå en del av sin mjölk från länder som fodrar med GMO. Bl.a från Danmark. Det innebär att Bregott, yoghurt, ostar från Arla och troligtvis också mjölk kommer från kor utfodrade med GMO.
Ingen undersökning är publicerad som beskriver hur mjölken från dessa djur påverkar människan. Trots flera års användning görs inga hälsoundersökningar. Det är något som är genomgående för GMO. Det som finns dokumenterat är iakttagelser gjorda av människor som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med GMO. Allt som beskrivs är alarmerande och det finns skäl för oss att iaktta stor försiktighet.
Något som är upp till var och en av oss eftersom Livsmedelsverket, Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket, Jordbruksverket, STRAMA, Lantbrukarnas Riksförbund och Lantmännen inte bevakar konsumentens hälsa eller intresse. Tvärtom.

Våra verk arbetar på uppdrag av regeringen som förmodligen är det av EUs alla länders regeringar som är mest GMO-tillvänt. Jordbruksverket är det verk som hanterar GMO-frågan. De andra verken hänvisar till Jordbruksverket när frågor om GMO kommer på tal. Man frångår de lagar och regler man är satt att bevaka och hänvisar till Jordbruksverket som därigenom har fått en kostym som är så tung och stor att de inte klarar att bära upp den.

LRF. Böndernas förbund består till hälften av aktiebolag. Det är lantmännens ekonomiska förening, LEAB. Vad vi kunnat utröna är att den består av ett 30-tal bolag vilka alla har anknytning till livsmedel. En avsevärd och ständigt växande andel av aktierna innehas av just genpatent- och kemikalieföretagen.

Arla och GMO
Arla Foods är ett av de företag som ingår i LEAB.

Arla Foods har nu till sin egen belåtenhet ingått medlemskap i RTRS – Round Table on Responsible Soy.
I namnet vill man göra gällande att ansvarstagande är den vitala frågan för organisationen.

RTRS anses vara en mycket kontroversiell organisation vars enda syfte är att tvätta ren en mycket smutsigt hanterad soja.
Den soja som upphandlas av Arla genom RTRS kommer att komma från åkrar uppkomna ur ett aggressivt och omfattande skövlande av regnskog utförd av genpatent-och kemikalieföretagen.

(…..)

RTRS utesluter inte GMO. Tvärtom. Det är en del av sortimentet. Genom att ansluta sig till RTRS kommer den svenska mjölken att tappa den renhet den har idag och bli en sekunda vara.

(…..)

I Sverige provodlas soja för att man vill försöka komma bort från den långa och miljömässigt belastande transporten av foder. Resultaten är goda och sojan har en proteinhalt på 46%.
Att odla en ren soja på hemmaplan tror vi skulle innebära att de ekonomiska, miljömässiga och hälsomässiga vinsterna blir avsevärda.

Man räknar med att 75% av Sveriges bönder inte vill ha GMO varken i foder eller utsäde. En ännu större del av konsumenterna vill inte ha GMO i maten.
Därför är Arla Foods samarbete med RTRS mycket besynnerligt och vi anar att Arlas stöd för GMO inte har uppkommit efter moget och intelligent övervägande utan efter påtryckning från nämnda aktieägare.

(…..)

Arla och Norrlandsmejerierna är i princip de enda mejerierna som producerar smör, men arbete pågår mellan mejerier att ta fram ett eget smör. Bregott är det bara Arla som har.
Finska Valio som också finns på den svenska marknaden uppger att man inte använder GMO i sina produkter.
Valios smör har en mycket fin smak och ett alternativ till Bregott är deras ”Mjukt och Gott”. Det har jämförbart innehåll med Bregott och har också en mycket tilltalande smak enligt våra smaklökar.

Marie Rosell Biodlare och konsument
Ann-Charlotte Berntsson Biodlare och konsument
Camilla Sparring Initiativtagare till Camillas matuppror, Lex Sparring och konsument
Simon Jonsson Agronom medl Naturskyddsföreningen Luleå och konsument

(Läs hela artikel på Land)

—–

Artikeln publicerades på FoodMonitor.se också.

—–

Ring och prata med Arla! Vi vill inte ha GMO!

Arla Foods Stockholm
Lindhagensgatan 126
S-105 46 Stockholm
Sweden

Tel: 08 789 50 00
Fax: 08 789 54 44
E-post: info.sverige@arlafoods.com

Arla Forum, konsumentkontakt
konsumentkontakt@arlafoods.com
tlf: 020-99 66 99
http://www.arla.se

Rapport från GMO-potatis informationsmöte i Skara med Jordbruksverket

Informationsmöte i Skara med Jordbruksverket

Inom kort kommer den genmodifierade potatisen Amflora odlas kommersiellt i trakten kring Skara. Det är det första steget som Sverige tar mot ett odlingslandskap som innefattar GMO-grödor.

Det är ett beslut av en EU-kommission som möjliggjort för kemikalieföretaget BASF att lämna in en ansökan till jordbruksverket om odling av Amflora. Just nu handlar det om nio odlare och sammanlagt 90 hektar i Skaratrakten och i Norrbotten. En representant från Lantbrukarnas riksförbund (LRF) säger sig vara positiv till godkännandet. Ändå säger en opinionsundersökning från förra året att 80 % av lantbrukare inte vill odla genmanipulerade grödor på sina marker.

Tisdag den 20 april kl 18.00-21.00 hade Jordbruksverket en första informationsträff med allmänheten. Det var inte alltför många som hörsammat kallelsen eller som kunde ta sig till Uddetorpsskolan i Skara. Det var ett möte fullspäckat med information, om hur beslutsprocessen fram till ett godkännande av Amflora gått till, vad samexistens med närliggande jordbrukare innebär (ekologiska så väl som konventionella). Mötet handlade även om jordbruksverkets roll i förmodade framtida juridiska tvister och om ingående studier av potentiella miljöeffekter som man utfört innan godkännandet av potatisen.

Vad är då Amflora? Så som det framkom på mötet är Amflora en stärkelsepotatis som modifierats till att endast framställa en stärkelse (amylopektin), vanlig potatis producerar två stärkelser. En antibiotikaresistent gen har använts i denna modifiering. Enligt jordbruksverket, i Sverige kommer det att odlas utsädespotatis, och inte produceras stärkelse från Amflora i år. Stärkelseproduktion kommer att ske i Tjeckien.

Vilken är anledningen till att ansökan från BASF skickats till just Sverige, varför inte till Ungern eller Österrike? Det finns redan en viss odling av stärkelsepotatis för industriellt bruk och testodling av GMO-potatisen har redan förekommit men en annan synvinkel kom upp från en förespråkare av GMO-grödor och som senare under mötet hade ett eget anförande som representant för LRF: denne betonade att Sverige har bra odlingsförhållanden, friska jordar och lite bladmögel jämfört med andra odlingsmarker i Europa. Den svenska myllan är attraktiv och man tror på goda skördar av den oätbara potatisen.

En biodlare och medlem av LRF opponerade sig ofta under föredragen och den slutliga debatten. Hon uttryckte sin oro för de olika genmodifierade grödorna, bland annat hur de kan sprida sig till närliggande gårdar, hennes oro är befogad, ännu har ingen minsta procenthalt satts för uppmätt kontamination av Amflora i annan potatis. Det påstods att potatisen inte blommar ute på fälten, men att den gör så i växthus!

Med all önskad tydlighet kunde ändå jordbruksverket meddela att ”oavsiktlig kontamination är tekniskt oundviklig”. En stor del av diskussionen under informationsträffen kom att handla om samexistens mellan olika jordbrukare och det var uppenbart att bristen på respekt var ömsesidig, men att den mest blottlagde är den som kommer att utsättas för GMO ofrivilligt.

Vi har idag en växande efterfrågan för ekologiskt producerat mat i Sverige. Ska de i framtiden behöva utföra kostsamma analyskontroller av sina odlade produkter och kanske ställas inför ett besked om att deras gröda inte längre är önskvärd på den ekologiska marknaden på grund av kontaminering med GMO? Det är precis vad som sker på olika håll runt om i världen, exempelvis i Spanien och Kanada. Jordbruksverket tar inget ansvar vid en eventuell juridisk tvist, inte heller kan de erbjuda någon ekonomisk ersättning. Det finns fortfarande många olösta frågor kring odling av GMO-grödor och potentiella skadestånd i samband med GMO-förorening.

Det var ingen representant för livsmedelsverket närvarande. Föredragshållare på mötet var Staffan Eklöf från Jordbruksverket och Jan Eksvärd från LRF. Tobias Olsson från jordbruksverket inledde och svarade på frågor. BASF/Plant Science Sweden var i publiken.

Jordbruksverket planerar att ha informationsmöte i Luleå och Haparanda i maj.

Isabella Hag
Göteborgs universitet
Textile conservator

NEJ till GMO-potatis

Tack alla som kom till Mynttorget!

Uppropet vill förbjuda GMO-mat tills det finns fler forskningsresultat om riskerna för hälsa och miljö

Genmodifieringens intåg
Arbetarens klimatblogg mars 17th, 2010

Nu har den Europeiska kommissionen godkänt odling av en genmodifierad potatissort, Amflora. Det är första gången på tolv år som kommissionen godkänt odling av en genmodifierad gröda. Regeringarna i bland annat Frankrike, Ungern, Grekland och Italien motsätter sig beslutet och kommer inte att godkänna odling av Amflora. I Sverige har fältförsök av genmodifierad potatis och raps funnits i fler år, men det är först nu som genmodifierade organismer, GMO, kommer att odlas i kommersiell skala. Företaget Plant Science Sweden, som ägs av det tyska kemföretaget BASF, kommer att odla potatisen i Västra Götaland och Norrland. Det kontroversiella med Amflora är att den innehåller en antibiotikaresistent gen. Det finns inga garantier att antibiotikaresistensen inte skulle sprida sig till andra växter eller människor och djur. Eftersom det inte går att försäkra att den genmodifierade genen inte sprider sig, så har EU:s hälso- och konsumentkommissionär godkänt att Amflora till viss del ingår i livsmedel som inte är GMO-märkta. Amflora ska i nuläget enbart användas som stärkelse inom pappersindustrin men i och med detta tas ett steg närmare till en legalisering av genmodifierade grödor även inom livsmedelsproduktionen.

(…..)

GMO är en Pandoras ask, när man väl öppnat asken är det svårt att hejda utvecklingen. Asken är redan öppnad, men det är konsumenter och medborgare som borde bestämma ramarna, inte multinationella storföretag. GMO är en komplex fråga. Men oavsett ståndpunkt eller åsikt så tycker jag att det skulle vara självklart att ha rätt till information. Att folk får veta och vara med och bestämma. Istället seglar beslut som godkännandet av Amflora igenom utan att någon egentligen hinner agera, eller undersöka dess konsekvenser. Men ännu är det inte för sent för folklig opinion. Ett nytt initiativ möjliggör ett officiell juridisk begäran ifall en miljon skriver under uppropet. Avaaz.org har därför startat en namninsamling: GMO Food: facts not crops. Uppropet vill förbjuda genmodifierade livsmedel tills det finns fler forskningsresultat om riskerna för hälsa och miljö.

(Läs mer)

En inbjudan till alla medborgare i Europa – För en GMO-fritt Europa

En inbjudan till alla medborgare i Europa

Rally i Spanien

För en GMO-fria livsmedel, jordbruk och miljö

För en GMO-fria Spanien och en GMO-fritt Europa

Spanien 17 april 2010

Vad: Plataforma landsbygden, alla sina medlemsorganisationer och
Greenpeace uppmanar alla organisationer och människor i Europa att ansluta sig till en massiv demonstration med krav på ett moratorium för alla genmanipulerade grödor i Spanien och Europa. I de två veckor innan rallyt, kommer aktiviteter att äga rum i Spanien och Europa tillägnad GMO-fria livsmedel och jordbruk.

Varför Spanien: Spanien innehar ordförandeskapet i unionen, och är också EU förkämpe för GMO. När,

* Barroso EU-kommissionen godkänner en GMO-potatis med en antibiotikaresistenta gen mot viljan hos EU-medborgare och regeringar och planerar att tillåta fler GMO-grödor
* GMO odling minska i Europa under 2009. Spanien fortsätter att tolerera 76.000 hektar kommersiell GMO-majsodlingar
* GMO förgiftar konventionell och ekologisk majs och sätta vår miljö, vår hälsa och jordbruk i riskzonen.

Medborgarna kommer rally i Madrid att be den spanska regeringen att stoppa den ökande GMO-majs och att efterlysa en EU-omfattande moratorium för GMO-grödor.

Spanska och europeiska civila samhället kräver det spanska ordförandeskapet att inte längre ignorera de risker som GMO-grödor utgör för jordbruk, folkhälsa och miljö. När GMO-grödor släpps, kan de förorena hela livsmedelskedjan och miljön av länder utanför Europas gränser. Det framtida jordbruket och vår mat är GMO-fria.

När & Var: I Madrid rally kommer att äga rum den 17 april kl 11h30
från Plaza de la Provincia torget (framför External Affairs
ministeriet, nära Plaza Mayor) till miljöministeriet.

Ett program av aktiviteter i Spanien kommer att finnas i vår koalition
gemensamma sida: http://noquierotransgenicos.wordpress.com/ liksom
http://www.greenpeace.org/espana/campaigns/transgenicos

Arrangörer: Plataforma Rural (COAG, Friends of the Earth, Ecologistas en Acción och många andra civila samhället, miljö, konsumenter och utveckling) och Greenpeace

Kontaktpunkt: Cara Sims (cara.sims @ greenpeace.org)

Distribuera denna inbjudan så mycket som möjligt till alla dina vänner, kollegor och organisationer som motsätter GMO-grödor och GMO-mat.

Ni alla är inbjudna till Madrid den 17 april.

EU godkände GMO-potatis

EU godkänner kontroversiell genmanipulerad potatis – öppnar för första GMO-odlingen i Sverige
Greenpeace 2010-03-02

I dag godkände EU:s hälso- och konsumentkommissionär odling av genetiskt modifierade grödor. Det handlar om en genmanipulerad potatissort (s.k. Amflora) som innehåller en antibiotikaresistent gen.

– Beslutet innebär att den första kommersiella odlingen av GMO-grödor blir verklig i Sverige. Amflora, och GM-grödor i allmänhet, medför en oacceptabel risk för både miljön och människors och djurs hälsa, menar Akiko Frid, GMO-ansvarig på Greenpeace.

(…..)

– Konventionell potatis med nästan identisk stärkelsehalt utan antibiotikaresistenta gener finns också tillgänglig på marknaden, men det finns avsevärda risker för konsumenterna med den här utvecklingen, säger Akiko Frid.

(Läs mer)

På YouTube: EU approves use of BASF’s controversial GMO potato
The European Commission on Tuesday announced two decisions concerning the Genetically Modified Amflora potato: the first authorises the cultivation of Amflora in the EU for industrial use, developed by BASF, and the second relates to the use of Amflora’s starch by-products as feed.


Om GMO-potatis på Jordbruksverket:
Ansökan om genetiskt modifierad stärkelsepotatis som har lämnats in i Sverige

Barroso Commission authorises controversial GMO potato
BASF GM potato could increase antibiotic resistance
Greenpeace 02 March 2010

Brussels, Belgium — In one of its first decisions since taking office, the European Commission has today authorised the cultivation of a genetically modified (GM) crop for the first time since 1998. Health Commissioner Dalli, in agreement with President Barroso, used the so-called written procedure to authorise this crop so as to avoid a debate in the College of Commissioners. The genetically engineered potato (known as Amflora) developed by German agro-chemical company BASF contains a gene that confers resistance to certain antibiotics. Greenpeace warns that this GM crop poses an unacceptable risk to human and animal health, as well as to the environment.
Greenpeace EU agriculture policy director Marco Contiero said: “It is shocking that one of the Commission’s first official acts is to authorise a GM crop that puts the environment and public health at risk. In six years, Barroso has been unable to bury scientific evidence questioning the safety of this GM potato. With his new Commission, he has steam-rolled a decision through without even holding a debate with all Commissioners. Health Commissioner Dalli has agreed to this cold-blooded approval that flies in the face of science, public opinion and EU law.”

(Läs mer)

….

GM potato cleared for EU farming
BBC News 2 March 2010

The European Commission has cleared the way for a genetically modified potato to be grown in the EU – only the second GM product it has allowed.

The starch of the Amflora potato can be utilised for industrial uses like making paper, and for animal feed – but not for human consumption.

Environmental groups have strongly opposed the introduction of GM crops.

But the Commission insisted its decision was based on ”a considerable volume of sound science”.

Planting this spring

The Amflora variety was developed by German chemical and biotechnology firm BASF, for the special qualities of its starch.

(…..)

BASF applied to grow it in Sweden in 2003. Sweden agreed but was obliged to seek EU permission.

The Council of ministers – the committee of national governments – has been unable to agree a decision, passing the issue back into the hands of the Commission.

Even though it has now been cleared, individual countries still have the right to decide whether it should be grown on their territory.

The potato is expected to be planted in the Czech Republic and Germany this spring, and Sweden and the Netherlands in following years.

(…..)

‘Bad day’

Some countries remain firmly opposed to the cultivation of GM crops, arguing that they could eventually reduce biodiversity and natural resistance to pests and disease, and that it is very hard to stop them cross-pollinating with non-GM crops.

Italy said it objected to the Commission’s decision.

(…..)

”This is a bad day for European citizens and the environment,” Friends of the Earth told the AFP news agency.

It said the Amflora potato ”carries a controversial antibiotic resistant gene which it cannot be guaranteed will not enter the food chain”.

The Commission said it was imposing strict conditions on the cultivation of Amflora to address some of the environmental concerns.

(Läs mer)

En ansökan om odling av GMO-potatis med antibiotikaresistens genen för kommersiellt bruk lämnats in i Sverige

Läs om GMO-potatis med antibiotikaresistens genen:
”GMO-potatisen innehåller en gen som överför motstånd till antibiotika”
BASFs GMO-potatis utgör ett allvarligt hot mot vår hälsa
En rapport från EU:s läkemedelsmyndighet, EMEA (European Medicines Agency), slår fast att just den gen som potatisen innehåller kan vara ett hot mot den grupp antibiotika som är ett viktigt redskap i kampen mot TBC, en sjukdom som varje år drabbar cirka 8 miljoner människor i världen.

…………………………………………………………….

Jordbruksverket:
Ansökan om genetiskt modifierad stärkelsepotatis som har lämnats in i Sverige
Det är bara en ansökan om odling av GMO för kommersiellt bruk som har lämnats in i Sverige. Det är en ansökan om stärkelsepotatis med ändrad stärkelsesammansättning. Den har tagits fram av ett svenskt företag, Amylogene HB, som numera ägs av tyska BASF. Potatisen har prövats i fältförsök i Sverige sedan 1994. Ansökan lämnades in 1996. Nu väntar vi på att Europeiska kommissionen ska fatta beslut.

(…..)

Nu väntar vi på att kommissionen ska fatta beslut

Kommissionen kan nu fatta beslut om ansökan. Det beslutet riktar sig till Jordbruksverket som i sin tur ska skriva ett beslut till företaget som lämnat in ansökan. Det är oklart när ett sådant beslut kommer att fattas. Vi kommer att gå ut med information i samband med beslutet. När ett sortgodkännande finns för Amflora, som potatisen i så fall kommer att heta, kan potatisen börja odlas inom EU.

(…..)

EU-länderna röstade utan att kunna enas

År 2006 röstade EU-länderna om ansökan i den så kallade ”artikel 30-kommittén”, en föreskrivande kommitté för direktivet där varje medlemsland är representerat. Kommissionen hade föreslagit att ansökan skulle godkännas. Sverige röstade för godkännande. Det blev inte kvalificerad majoritetlänk till annan webbplats varken för eller emot förslaget (134 röster för, 109 röster mot och 78 nedlagda röster). Därför gick ärendet vidare till Ministerrådet. Vid omröstning i ministerrådet 2007 blev det inte heller kvalificerad majoritet (130 röster för, 129 röster mot och 86 nedlagda röster) varken för eller emot förslaget. Därför gick ärendet tillbaka till kommissionen.

(Läs mer på Jordbruksverkets växtodlingsenheten)
036-15 50 00 (växel)

……..

GMO Compass
Amflora potato (EH92-527-1)
Cultivation and processing will be handled according to a specifically designed system (Identity Preservation System), that distinguish them from conventional potatoes.

…………………..

Jordbruksverket
Dnr 22-3501/96
Utsläppande på marknaden av potatis genetiskt modifierad för ändrad stärkelsesammansättning i enlighet med ansökan C/SE/96/3501
1. Yttrande innehållande bedömning i enlighet med artikel 14.3.a. och Annex VI.5
Jordbruksverket tillstyrker ett utsläppande på marknaden av den genetiskt modifierade potatisklonen EH92-527-1 med följande villkor:
• Sökanden ska följa ansökan.
• Om Jordbruksverket anser att det är nödvändigt ska oberoende aktörer utforma, utföra eller delta i de studier som eventuellt kan föranledas av resultatet från övervakningen, på bekostnad av sökanden.
• Sökanden ska bekräfta tillförlitligheten hos detektionsmetoden innan utsläppande på marknaden sker. Ett ytterligare, oberoende laboratorium ska därför testa parametrarna under punkterna 5.1 och 5.2 i sökandens rapport om detektionsmetoden. Proverna ska vara avidentifierade och alla steg i analysen inklusive DNA-extraktion ska utföras i det laboratoriet.
• Tillståndet gäller i 10 år från dagen för tillståndet.
Föreslagen användning
Potatis EH92-527-1 avses att användas för:
Odling och hantering som annan stärkelsepotatis.

Detta inkluderar produktion och teknisk användning av stärkelsen, användning av biprodukten pulpa som foder och användning av andra biprodukter från stärkelseframställningen som gödsel.
(Läs mer)