Själv hade jag inte haft en aning om GMO-experimenten om jag inte haft vänner som är biodlare

Vi måste säga nej till GMO i maten
Bohusläningen 2011-04-02
Sida: 3
Författare: Lilian Isaksson Uddevalla

GMO står för genmodifierade organismer. En organism är något levande, som djur, inklusive bakterier, och växter. Genom att göra förändringar i organismernas arvsmassa kan de få nya egenskaper. Vilken effekt sådana genetiskt modifierade organismer kan få om de sprids i naturen eller hamnar i vår föda saknas det fortfarande kunskap om.

Jordbruksverket har redan godkänt att olika grödor genmanipuleras, men i Sverige har till exempel sådan potatis ännu inte använts som föda. I USA, Sydamerika och i vissa europeiska länder har man gått längre.

(…..) Jag protesterar mot detta och jag anser att Sverige snarast ska stoppa tidigare godkända GMO-experiment.

Vad som är nästan lika illa som dessa experiment är att ytterst få utanför jordbruksvärlden känner till vad som pågår. All information och diskussion tycks sopas under mattan.

Själv hade jag inte haft en aning om GMOexperimenten om jag inte haft vänner som är biodlare. Dessa kämpar för sin överlevnad eftersom honung, enligt nuvarande EU-regler inte får innehålla spår av GMO. Detta är en orsak till min protest men inte den viktigaste. Grödor som i dag inte är tänkta som mänsklig föda, kan mycket väl bli det genom spridning i luft och vatten som inte går att hindra, komma att ätas av nötboskap, grisar och vilt och därmed även hamna i mänsklig föda utan att konsumenten är medveten om det.

För min egen del, jag är en 67-årig pensionär, har det kanske inte så stor betydelse, förutom att jag kommer att sakna blomhonungen. Jag förfäras emellertid över att uppväxande generationer kan komma att utan vetskap utsättas för denna GMO- ”mat”, på grund av stora producenters girighet och politikers undfallenhet.

GMO-fri Uddevalla kommun

Uddevallabönder vann kamp mot GMO
Göteborgs Fria Torsdag 21 januari 2010

Våren 2009 demonstrerade miljöaktivister och lantbrukare i Uddevalla mot GMO. Genom att påverka politikerna har Greenpeace, nätverket Hej Då GMO, Småbrukare i Väst, lokalföreningar från Lantbrukarnas Riksförbund och Ekologiska odlare i Väst nu lyckats göra Uddevalla till en GMO-fri zon.

Göteborg |

Efter intensivt kampanjande från lantbrukare beslutade kommunfullmäktige i Uddevalla nyligen att kommunen ska bli fri från GMO, genmodifierad mat. I Göteborg har politikerna ännu inte haft uppe frågan.

Genom demonstrationer och diskussioner med politiker har miljöaktivister och lokala lantbrukare arbetat för att Uddevalla ska bli GMO-fritt.

GMO står för genetiskt modifierade organismer och innebär att arvsanlagen i grödor modifieras på konstgjord väg. Greenpeace deltar i kampen mot GMO eftersom det endast har odlats kommersiellt i tio år och det därför, enligt organisationen, inte finns tillräckliga studier om vad som händer när GMO släpps ut i naturen.

Det man vet är dock att pollenspridningen är oåterkallelig, vilket Greenpeace menar kan leda till att ekosystem rubbas. De genmodifierade grödorna innebär även ett kemikalieberoende eftersom de måste användas tillsammans med ett visst växtgift.

I Sverige odlas ännu inte GMO-grödor kommersiellt, men det finns en försöksodling i Bjertorp i Västra Götaland och det finns djur som äter GMO-foder.

Majoriteten av Sveriges bönder kan inte tänka sig att odla GMO, enligt en undersökning av lantbrukstidningen ATL, och den 13 januari fick lantbrukarna i Uddevalla sin vilja igenom när kommunfullmäktige antog en motion om att bli en GMO-fri zon. Det innebär att kommunen tar officiell ställning emot GMO och ställer krav på att produkter som upphandlas ska vara GMO-fria.

– Det är positivt att en kommun gör en så tydlig markering, säger Anders Lunneryd, som driver ett ekologiskt lantbruk sedan tio år tillbaka. Jag hoppas att alla kommuner i Sverige bestämmer sig för att införa GMO-fria zoner.

Rune Lanestrand som har en ekologisk gård i Vänersborgs kommun har kämpat mot GMO sedan 1989. Han och Anders Lunneryd är båda kritiska till de hälso- och miljökonsekvenser som GMO-odlingar kan ge och de menar även att produktionen innebär demokratiska problem. Alla gengrödor är patenterade och licens måste betalas till företagen som säljer dem. Det blir därför ett fåtal som tjänar på odlingarna, menar Lunneryd, eftersom både utsäde och bekämpningsmedel måste köpas från de multinationella företagen.

– Det är problematiskt ur ett makt- och demokratiperspektiv att man inte kan välja bort det utan att det sprider sig i naturen. Det går inte att bedriva ekologiskt jordbruk när andra använder GMO, säger Anders Lunneryd. Det innebär att folk inte själva kan bestämma vad de ska äta, utan det bestäms i styrelserum någonstans i världen av fem-sex företag.

Motionen som ledde fram till Uddevallas beslut lades av Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet som – till skillnad mot sina partikamrater i regeringen – är starkt kritiska till GMO. Elving Andersson (C), kommunstyrelseledamot i Uddevalla menar att det ät konstigt att regeringen förepråkar GMO istället för att tillämpa den så kallade försiktighetsprincipen.

– Innan vi vet mer om det är ofarligt borde man inte använda det i kommersiell drift, säger Elving Andersson.

(Läs mer)

Uddevalla GMO-fri zon

Uddevalla GMO-fri zon

Den 13 februari antog Udevalla kommunfullmäktige en motion med krav på att målet för Uddevalla kommun ska vara en GMO-fri zon, samt att så långt som möjligt i upphandlingar ställa krav på att de produkter som kommunen skall inköpa skall vara GMO-fria.

Motionen väcktes efter att Småbrukare i Väst tillsammans med 6 lokala LRF-avdelningar, Ekologiska odlare Väst och Greenpeace, tagit initiativ till en gemensam uppvaktat de politiska partierna i Uddevalla, med krav på en GMO-fri kommun.

De partier som motionerade var moderaterna, folkpartiet, kristdemokraterna och centerpartiet med Elving Andersson som första namn.

Rune Lanestrand

GMO-fri zon debatt i Uddevalla

Oväntad GMO-debatt i fullmäktige
Bohusläningen 14 januari 2010

Uddevalla
Ett uttalande om att inte använda genmodifierade grödor i kommunen ledde till oväntad debatt. AnnKristin Allvin (SU) tyckte det var mycket snack och lite verkstad.

– Ett sånt uttalande betyder ingenting, i så fall borde vi slå fast att vi enbart ska köpa in ekologiska livsmedel i kommunen, menade hon.

Uttalandet om en GMO-frizon i kommunen kom via en motion från allianskollegorna Elving Andersson (C), Sture Svennberg (M), Essam El-Naggar (FP) och Magnus Jacobsson (KD).

Rent praktiskt innebär detta, bland annat, att kommunen så långt som möjligt ska undvika att inhandla genmodifierade produkter till den kommunala verksamheten.

AnnKristin Allvin tyckte visserligen att initiativet var bra, men krävde ändå en återremiss där man tydligare uttalar vad kommunen ska göra för att handla med så få genmodifierade produkter som möjligt.

(…..)

Elving Andersson tyckte inte att det gick att jämföra traditionell växtförädling med genteknik.

– Det senare innebär att vi går över barriärer, att ta patent på nya livsformer känns väldigt främmande för mig.

Jarmo Uusitalo (SU) höll med:

– Vi har inte kontroll över den här tekniken.

(Läs mer)

Uddevalla på väg bli GMO-fri kommun

14 dagar efter vår gemensamma uppvaktning för partierna i Uddevalla kommun föreligger nu mycket glädjande en motion till kommunfullmäktige med krav på en GMO-fri kommun.

Det är en mycket välskriven motion och man kan konstatera av innehållet att motionärerna har satt sig väl in i riskerna med GMO. Gruppledarna för de fyra partierna som motionerat har också majoritet i kommunen. Vilket borgar för att motionen med mycket stor säkerhet kommer att efter beredning bifallas av kommunfullmäktige.

Här följer ett citat ur den avslutande delen i motionen;

”Gentekniken är inte jämförbar med andra förädlingstekniker. Det är endast i GMO-grödorna som man plockat in konstgjorda gensekvenser, vilket medför effekter i växterna som är unika för GMO-tekniken. En organism kan ha ca 10 miljarder genpar som påverkar varandra oavsett var på den långa kedjan de sitter. Men kan alltså inte hugga en gensekvens på ett ställe och sedan exakt veta vilka egenskaper som blir resultatet och med vilka andra gener som de ny generna kommer att interagera med.

Tyvärr finns mycket få studier av de speciella förändringar som sker vid GMO-framställning och deras hälsoeffekter på djur och människor. Det finns också stora risker med att genmodifierade grödor korsar sig med naturligt förekommande växter vilket kan leda till oöverskådliga effekter för hela den ekologiska balansen.

Vi tycker att försiktighetsprincipen skall tillämpas när det gäller GMO-grödor.

Vi anser att Uddevalla kommun bör vara en GMO-fri zon. Det ligger väl i linje med vår miljöprofil. Vi är väl medvetna om att kommunen inte har några legala möjligheter att förbjuda användningen av GMO-grödor men anser likväl att kommunfullmäktige borde uttala sig för att Uddevalla kommun skall vara en GMO-fri zon. Ett sådant uttalande får då ses som en kraftfull markering av kommunfullmäktiges uppfattning.

Vi hemställer med hänvisning till ovanstående

att kommunfullmäktige uttalar att Uddevalla kommun skall vara en GMO-fri zon

Elving Andersson (c),  Svennberg (m),Essam el Nagger (fp), Magnus Jacobsson (kd)

Rune Lanestrand
lanestrand@telia.com

Det finns nästan ingen viktigare fråga än GMO

Diplom från Greenpeace mot GMO
Lantbruk 20090402

För första gången får svenska lantbrukare Greenpeaces hedersdiplom: Ing-Britt och Bertil Hansson i Brastad, Lysekil, för sin kamp mot genmodifierade grödor.

De är sedan tio år ekologiska mjölkbönder och Greenpeace motiverar utmärkelsen med att paret framgångsrikt fått sin LRF-avdelning på Stångenäset att ta ställning mot GMO.

(…..)

Diplomet delades ut 20 mars under organisationens aktuella turné ”Hej då GMO”, när paret uppvaktade Uddevallas politiker för att göra staden till GMO-fri .

– Politikerna var positivt inställda, men våra förtroendevalda kan vara mera på hugget, säger Bertil Hansson. Om LRF centralt stöttade detta, skulle Sverige redan ha GMO-fria zoner. Det finns nästan ingen viktigare fråga än detta. Vi har allt att vinna och allt att förlora.

(Läs mer)

Snaran på bonden dras åt

Till er som deltog vid uppvaktningen, på demonstrationen och/eller på GMO-kursen i Uddevalla på fredag och lördag ett varmt tack. Det gav energi för fortsatt kamp. Inte mindre än femtio personer deltog på GMO-kursen. Föreläsarna Kristina Belfrage, Anders Lunneryd och Akiko Frid var mycket uppskattade och vi hade en fin diskussion med fundringar på hur vi kan gå vidare mot det ständigt ökade GMO-förtrycket. Särskilt tack också till verkligt fina ungdomar från Greenpeace och Hejdågmo. Ni inger hopp för framtiden.20090331_174751_1

Nya hot som förädlats i det agrarindustriella komplexet med GMO-jättarna i spetsen ligger  redan på bordet i USA. Och vad vi hittills sett av jordbruksminister Eskil Erlandsson tar han nog till sig detta också som ett viktigt framsteg för att ”öka skördarna och ge mat till de fattiga.”

Se Småbrukarnas kommentar på vår  blogg  på  http://www.smabrukaren.se

Telefonen går varm från folk som vill ha GMO-broschyren och som vill deltat i motståndet på GMO-eländet.Det inledda samarbetet mellan Småbrukarna, lrf-avdelningar i Väst som vill stoppa GMO, Ekologiska lantbrukarna Väst och Greenpeace/hejdågmo är oslagbart och ger verkligen genomslag..

Hälsningar
Kristina och Rune