Upp till bevis Statens Jordbruksverk, tillämpa Försiktighetsprincipen och Bevisbörde-regeln i Miljöbalken

Hej! ni på SJV tycks tro att ni kan köra över svenska folket hur som helst med edra påståenden om att genmodifierade grödor är ofarliga för allt som lever och rör sej på planeten, då ska ni också kunna bevisa detta genom att tillämpa Bevisbörde-regeln i Miljöbalken, när folk blir oroliga om hur farligt detta är och ni säger bara, sånt trams det är helt ofarligt, jaha säger vi då, resten av Sveriges befolkning, Upp till bevis Statens Jordbruksverk, TILLÄMPA FÖRSIKTIGHETSPRINCIPEN OCH BEVISBÖRDE-REGELN, innan ni sabbar hela den biologiska mångfalden för alltid i Sverige…

VI vill gärna se att resultatet av bevisbördans innehåll blir offentliggjord och hur ni tänker göra för att stoppa all GMO-odling i Sverige……

mvk
Krister

Genbank för nya människor som tål miljögifterna

Nedanstående artikel skrevs för tio år sedan av Svenska Institutet för Ekologisk Medicin…..

Kommer du att ha råd att förse dina barn med de patenterade gener som gör dem motståndskraftiga mot läkemedel och miljögifter?

Det är nämligen exakt denna strategi som Monsanto använder vad gäller genförändrade grödor, och som murbräcka för storsäljaren Roundup. Där ser man vilken nytta man kan ha av miljögifter.

Och här ser man vilket intresse det medicin-industriella komplexet har att dölja det uppenbara sambandet mellan miljögifter, läkemedel, vårt moderna sjukdomspanorama, samt sin egen affärsstrategi. Därför måste allmänheten matas med medicinsk rappakalja, tills tiden är mogen.

Vad betyder det då att ”tiden ska vara mogen”?

Jo när vår miljö och våra kroppar är så oåterkalleligt förgiftade att endast genförädlade individer kan räkna med en rimlig levnadsålder och symtombelastning – då kan den ”nya människan” presenteras som teknikens åttonde underverk. Då kan det medicinsk-industriella komplexet börja presentera sin vision. Ungefär så här kan det komma att låta:

”Jo, vi har ju alltmer börjat lära oss att miljögifter och läkemedel är ett växande hot mot hälsan. Men tyvärr har det nu gått så långt, att det inte är realistiskt att räkna med att vi kan klara oss utan gifter, eller ens rena vår miljö, våra livsmedel eller våra kroppar till den grad att den vanliga människan kan räkna med ett friskt liv. Som tur är har våra forskare nu tagit fram en genprotoyp till den nya människan, som är betydligt mer motståndskraftig mot de vanligaste miljögifterna och läkemedlen.

De föräldrar som tänker sätta barn till världen bör noga besinna sitt ansvar, och för säkerhets skull välja ägg och sperma från vår genbank. Genbanken förvaltas av den nybildade bolaget FERTILA INC, som redan har gjort succé på New-Yorkbörsen. Pensionsspararna är som vilda efter aktien. Bespara dina barn sjukdom och lidande! Välj gener från FERTILA INC!”

Av denna anledning är det viktigt att allmänheten inte får den ringaste uppfattning om hur människokroppens naturliga försvar mot förgiftning ser ut, utan i stället matas med medicinsk rappakalja om vårt sjukdomspanorama.

Av denna anledning måste t ex naturlig behandling med näringsmedel och avgiftning bekämpas på alla sätt.

Av denna anledning är det viktigt att den allmänna medvetenheten om miljögifter gradvis ökas – inte så att man vidtar krafttag mot gifterna, utan så att man är mogen att svälja det ”glädjande budskapet” ovan när det väl kommer.

Låt oss därför läsa tecknen med omdöme: När det medicinindustriella komplexet så småningom kommer att börja offentligt medge att läkemedel och miljögifter svarar för en stor del av sjukdomspanoramat, så kommer det INTE att vara för att införa en oskadlig sjukvård och ambitiös miljöpolitik. Det kommer att vara att bereda marken för en ny lönsam genteknologi!

Och just när ovanstående skrivs dimper följande nyhetsklipp ned

Ämne i tvättmedel skadar könscellerna

Danska forskare har lyckats påvisa att utvecklingen av könsceller hos foster tar skada av kemikalien octylfenol, som bl.a. finns i tvättmedel, målarfärg och kosmetika. ….Forskarna tror sig därmed vara närmare en förklaring till varför många män i dag har nedsatt sädeskvalitet, skriver danska Berlingske Tidene. Undersökningarna har gjorts på foster från aborter. Omkring 300 000 ton octylfenol tillverkas årligen.

Sedan detta skrevs för tio år sedan har miljöutsläppen alltså ökat, medan den nedsatta fertiliteten bland moderna män och kvinnor har blivit en lönsam nisch för medicinska – och genetiska – tjänster och produkter. Att räkna med snabba och effektiva förändringar av vår miljö under det kommande decenniet är inte särskilt realistiskt.

Sverige det nya Genmodifierade Matlandet, vem vill äta gen-mat?

LRF:s GMO-policy från 2006 som tydligen gäller fortfarande år 2010…….

Sverige ska ju bli det nya matlandet inom EU, nå vad ska vi bjuda våra vänner nerifrån kontinenten på då?

Eftersom Sverige är det mest envetna land inom EU där all möjlig GMO-gröda bara måste odlas till vilket pris som helst, så undrar vi vad slags mat det kan bli med glyfosfat-innehåll, Amfora-potatis, med mera….

Gentekniken kan bidra med samhällsnytta inom många olika användningsområden. LRF säger ja till att använda olika gentekniker inom de gröna näringarna både för att spåra förädlingsmaterial och för att framställa genetiskt modifierade organismer (GMO), förutsatt att produkterna bidrar till en miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling samt inte negativt påverkar människors livskvalitet, tyvärr är det redan försent Eskil!

LRF anser att nytta och risk vid användning av GMO och annan genteknik ska bedömas i varje enskilt fall.

Hårda krav på odlingar

Gentekniken ska tillämpas med försiktighet och utgå från konsumenternas och producenternas etiska värderingar. Hårda krav måste ställas både på försöksodlingar och på kommersiell odling.

Ansvaret för miljöpåverkan, oönskad spridning av pollen och ekonomisk skada måste vara tydligt innan kommersiell odling påbörjas. Eskil! Samexistensregler ska visa hur odling av GMO ska gå till utan att grannars odlingar pollineras.

EU:s nya regler för märkning och spårbarhet underlättar öppenhet och ger en likformad märkning. Märkning, utöver den som är lagstadgad, ska så långt möjligt ske i samråd och samförstånd med andra parter på livsmedelsmarknaden.

Djur som äter GMO behöver enligt lagstiftningen inte märkas. Det går inte att verifiera vad djuren har ätit med analyser. Nästan all soja till grisar är inte GMO-fri och fodret till andra djur är inte helt GMO-fritt. Om man av olika skäl absolut inte vill äta kött från djur som ätit GMO kan man välja Svenskt Sigill eller KRAV. Nästan allt importerat kött kommer från djur som ätit GMO.

Slamspridning och barnlöshet

Det är hög tid att svenska konsumenter och livsmedelsproducenter rycker bort den kuliss som ”cerifierat slam” utgör. Som jag tidigare berättat består ett slam av ytterst litet växtnäring från urin och avföring, sammanlagt högst 15 procent av slammet. Resten kan beskrivas som kemiskt avfall där man hittar en rad mycket riskabla miljögifter, läkemedelsrester, hormoner etc som också kan finnas i våra livsmedel. Åkern anses av reningsverken vara en lämplig plats att dumpa detta avfall.

Det visar sig nu att knappast något av dessa ämnen har något gränsvärde,
halterna av dagens miljögifter, läkemedelsrester och hormoner kan i princip
vara hur höga som helst. Dessa sprids på jordbruksmarken och vidare till
livsmedlen. En av vägarna till människan är när korna betar i sig jord med
föroreningarna. Observera att denna typ av ämnen kan rinna från slamupplag och hamna i dricksvatten. De kan avdunsta och spridas till andra fält. De kan ligga kvar i jorden i många år och tas upp när ett jordbruk byter ägare och produktionsmetoder. Det är ingen garanti att vi inte får i oss
miljögifterna bara för att någon påstår: ”Kor får inte beta på slamspridd
mark”. Vid undersökningar av vissa ekologiskt odlade produkter hittade man
förhöjda halter av miljögifter. Detta berodde på att en tidigare ägare
spritt dessa miljögifter vid gödslingen. Professor Sten Ebbersten säger
”Åkern minns”. Det är ytterst viktigt att miljögifter, läkemedelsrester,
hormoner etc hålls bort från all odlingsmark. I det följande visas hur en av
dagens miljögifter PFOS, som finns i slam, sprids till betande kor och vårt
kött. Det är nu hög tid att LRF och Lantmännen snabbt jagar bort
”certifierat slam” från odlingsmarken och livsmedelsproduktionen.  Ni som
har kontakter inom jordbruket – kräv att stopp för slamspridningen! (Det är
en gåta att svenska livsmedelsföretag ännu inte reagerat).

artikeln kommer ursprungligen ifrån:
http://www.gunnarlindgren.com

mvh krister

Ekonomi= att hushålla med de resurser som vi har till låns av våra barn…

Ekonomi= att hushålla med de resurser som vi har till låns av våra barn…

För vi vill väl att Barnen, Morgondagens folk, ska slippa städa och rensa upp efter sina slösaktiga föräldrar….

ekodlat4you

Vart har det sunda förnuftet tagit vägen?

Vetenskapliga studier har visat att GMO kan leda till negativa miljöeffekter.

Ja det vet vi ju redan om, men få skriver om det verkliga hotet, det slutgiltiga planen som bioteknikföretagen har som ledstjärna är att alla livmedelskonsumenter och livsmedelsproducenter ska bli till 100% beroende av dessa företags produkter.

Får dom får full koll på hela mänskligheten från vaggan till graven ja då är
det kört! *Detta får inte* *ske!!!* Regeringen med Eskil-Gmo Erlandsson i
spetsen jobbar med alla medel för att det tydligen ska bli verklighet i Sverige men också inom övriga EU, hur kan dessa människor tänka så korkat?

Vart har det sunda förnuftet tagit vägen??

ekodlat4you

Giftjordbruket börjar nu att tappa fart, ingen mask, ingen bördighet = döda jordar

från Land lantbruk: ”Så kan skördarna ge bättre resultat” (Lantbruk – 1 feb 2009)av ekoodlat4you
…………………..

Den bottendöd som det konventionella jordbruket har förosakat Östersjöns bottnar, har nu flyttat upp på land och drabbar deras åkerjordar, konstgödning, gifter och GMO kan aldrig någonsin höja bördigheten och mullhalten…som man sår, får man skörda…….
Spannmålsskördarna är på samma nivå som för 15 år sedan, ja hur skall
skördarna kunna öka om mullhalten är försvunnen sedan många år
tillbaka,mikrolivet har dött, den nerplöjda halmen har samma färg år efter
år eftersom inget liv under markytan existerar och bryter ner växtdelar, vad
är det för dårar som är bönder idag fattar dom ingenting, för dom existerar
tydligen bara feta traktorer och feta Eu-bidrag….prova och ät konstgödning
får ni se hur gott det smakar…..

Ökad fokus på markens bördighet krävs för att nå bättre resultat. Det sa
rådgivaren Torbjörn Lovang när han talade om att ekologisk odling är den
enda rätta vägen för att nå ökad bördighet i odlingslandskapet,   vid  en
temadag i Nässjö om uthållighet inom jordbruket.
*Mullhalterna är lika med noll i de flesta konventionellt odlade jordarna!*

Skördarna av vete och korn ligger i stort sett på samma nivå i dag som i
början på 1990-talet. Det framgår både av Jordbruksverkets statistik på
normskördar och av genomsnittsskördarna hos de lantbrukare som deltar i
Lovanggruppens rådgivning.
– Vi har bättre sorter och bättre odlingsteknik, men vad är det som håller
emot? frågade Torbjörn Lovang konstgödningen ger ingen ju ingen
mullhaltsökning,genom att syssla med roudapträdor där allt dödas med
glyfosfat så klipps bakterielivet abrubt av, om man istället odlade
gröngödslingsgrödor med djupgående rötter så skulle mikrolivet i jorden
jubla och maskarna skulle på sikt återvända till sitt älskade hem…

När ska nutidens giftbonde förstå mikrolivets och maskarnas betydelse för
lönsamheten i växtodlingen. Viktigast är att gå över till ekologisk odling
samt att förstå att det handlar om levande materia, inget gift och
konstgödning har någon som helst plats här, bönder världen över som tänker
med både hjärta och hjärna samtidigt vet att bördigheten på hans jord är
lika viktig att bibehålla som att hålla sin familj med mat, f*ör
odlingsjorden är en levande resurs*, att hälla gift på jorden är  som att
hälla gift på familjens mat…..
*
Korkade giftbönder har odlingsjorden ingen användning av!*
Det finns bara en lösning på detta och det är 100% ekologiskt jordbruk,
biologisk mångfald i odlingslandskapet, riktiga växtföljder, inte som i det
konventionella jordbruket där det odlas vete efter vete i åratal, hur kan vi
konsumenter tillåta att korkade giftbönder förstör mänsklighetens viktigaste
resurs, *den odlingsbara jorden?*

*Vad är det för dårar som är bönder nuförtiden, dom gillar tydligen bara
feta traktorer och feta Eu-bidrag.*

Längst ner på Lovangs lista hamnade val av ogräsmedel, traktor- och
skördetröskmärke.
– Men detta diskuterar vi mycket mer än bördigheten. Det borde vara tvärtom, sa Torbjörn Lovang. När det gäller jordbearbetning menade han att plogfri odling oftast innebär god markvård. Men det finns fortfarande goda skäl att plöja på jordar som är lätta att bearbeta efter plogen samt när hösten är blötare än normalt.
Slutsatsen blir att växtodlingsgården bör ha tillgång till båda bearbetningssystemen för att lyckas.

…..

ORGINALTEXT ”Så kan skördarna ge bättre resultat