Upp till bevis Statens Jordbruksverk, tillämpa Försiktighetsprincipen och Bevisbörde-regeln i Miljöbalken

Hej! ni på SJV tycks tro att ni kan köra över svenska folket hur som helst med edra påståenden om att genmodifierade grödor är ofarliga för allt som lever och rör sej på planeten, då ska ni också kunna bevisa detta genom att tillämpa Bevisbörde-regeln i Miljöbalken, när folk blir oroliga om hur farligt detta är och ni säger bara, sånt trams det är helt ofarligt, jaha säger vi då, resten av Sveriges befolkning, Upp till bevis Statens Jordbruksverk, TILLÄMPA FÖRSIKTIGHETSPRINCIPEN OCH BEVISBÖRDE-REGELN, innan ni sabbar hela den biologiska mångfalden för alltid i Sverige…

VI vill gärna se att resultatet av bevisbördans innehåll blir offentliggjord och hur ni tänker göra för att stoppa all GMO-odling i Sverige……

mvk
Krister

Genbank för nya människor som tål miljögifterna

Nedanstående artikel skrevs för tio år sedan av Svenska Institutet för Ekologisk Medicin…..

Kommer du att ha råd att förse dina barn med de patenterade gener som gör dem motståndskraftiga mot läkemedel och miljögifter?

Det är nämligen exakt denna strategi som Monsanto använder vad gäller genförändrade grödor, och som murbräcka för storsäljaren Roundup. Där ser man vilken nytta man kan ha av miljögifter.

Och här ser man vilket intresse det medicin-industriella komplexet har att dölja det uppenbara sambandet mellan miljögifter, läkemedel, vårt moderna sjukdomspanorama, samt sin egen affärsstrategi. Därför måste allmänheten matas med medicinsk rappakalja, tills tiden är mogen.

Vad betyder det då att ”tiden ska vara mogen”?

Jo när vår miljö och våra kroppar är så oåterkalleligt förgiftade att endast genförädlade individer kan räkna med en rimlig levnadsålder och symtombelastning – då kan den ”nya människan” presenteras som teknikens åttonde underverk. Då kan det medicinsk-industriella komplexet börja presentera sin vision. Ungefär så här kan det komma att låta:

”Jo, vi har ju alltmer börjat lära oss att miljögifter och läkemedel är ett växande hot mot hälsan. Men tyvärr har det nu gått så långt, att det inte är realistiskt att räkna med att vi kan klara oss utan gifter, eller ens rena vår miljö, våra livsmedel eller våra kroppar till den grad att den vanliga människan kan räkna med ett friskt liv. Som tur är har våra forskare nu tagit fram en genprotoyp till den nya människan, som är betydligt mer motståndskraftig mot de vanligaste miljögifterna och läkemedlen.

De föräldrar som tänker sätta barn till världen bör noga besinna sitt ansvar, och för säkerhets skull välja ägg och sperma från vår genbank. Genbanken förvaltas av den nybildade bolaget FERTILA INC, som redan har gjort succé på New-Yorkbörsen. Pensionsspararna är som vilda efter aktien. Bespara dina barn sjukdom och lidande! Välj gener från FERTILA INC!”

Av denna anledning är det viktigt att allmänheten inte får den ringaste uppfattning om hur människokroppens naturliga försvar mot förgiftning ser ut, utan i stället matas med medicinsk rappakalja om vårt sjukdomspanorama.

Av denna anledning måste t ex naturlig behandling med näringsmedel och avgiftning bekämpas på alla sätt.

Av denna anledning är det viktigt att den allmänna medvetenheten om miljögifter gradvis ökas – inte så att man vidtar krafttag mot gifterna, utan så att man är mogen att svälja det ”glädjande budskapet” ovan när det väl kommer.

Låt oss därför läsa tecknen med omdöme: När det medicinindustriella komplexet så småningom kommer att börja offentligt medge att läkemedel och miljögifter svarar för en stor del av sjukdomspanoramat, så kommer det INTE att vara för att införa en oskadlig sjukvård och ambitiös miljöpolitik. Det kommer att vara att bereda marken för en ny lönsam genteknologi!

Och just när ovanstående skrivs dimper följande nyhetsklipp ned

Ämne i tvättmedel skadar könscellerna

Danska forskare har lyckats påvisa att utvecklingen av könsceller hos foster tar skada av kemikalien octylfenol, som bl.a. finns i tvättmedel, målarfärg och kosmetika. ….Forskarna tror sig därmed vara närmare en förklaring till varför många män i dag har nedsatt sädeskvalitet, skriver danska Berlingske Tidene. Undersökningarna har gjorts på foster från aborter. Omkring 300 000 ton octylfenol tillverkas årligen.

Sedan detta skrevs för tio år sedan har miljöutsläppen alltså ökat, medan den nedsatta fertiliteten bland moderna män och kvinnor har blivit en lönsam nisch för medicinska – och genetiska – tjänster och produkter. Att räkna med snabba och effektiva förändringar av vår miljö under det kommande decenniet är inte särskilt realistiskt.

Sverige det nya Genmodifierade Matlandet, vem vill äta gen-mat?

LRF:s GMO-policy från 2006 som tydligen gäller fortfarande år 2010…….

Sverige ska ju bli det nya matlandet inom EU, nå vad ska vi bjuda våra vänner nerifrån kontinenten på då?

Eftersom Sverige är det mest envetna land inom EU där all möjlig GMO-gröda bara måste odlas till vilket pris som helst, så undrar vi vad slags mat det kan bli med glyfosfat-innehåll, Amfora-potatis, med mera….

Gentekniken kan bidra med samhällsnytta inom många olika användningsområden. LRF säger ja till att använda olika gentekniker inom de gröna näringarna både för att spåra förädlingsmaterial och för att framställa genetiskt modifierade organismer (GMO), förutsatt att produkterna bidrar till en miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling samt inte negativt påverkar människors livskvalitet, tyvärr är det redan försent Eskil!

LRF anser att nytta och risk vid användning av GMO och annan genteknik ska bedömas i varje enskilt fall.

Hårda krav på odlingar

Gentekniken ska tillämpas med försiktighet och utgå från konsumenternas och producenternas etiska värderingar. Hårda krav måste ställas både på försöksodlingar och på kommersiell odling.

Ansvaret för miljöpåverkan, oönskad spridning av pollen och ekonomisk skada måste vara tydligt innan kommersiell odling påbörjas. Eskil! Samexistensregler ska visa hur odling av GMO ska gå till utan att grannars odlingar pollineras.

EU:s nya regler för märkning och spårbarhet underlättar öppenhet och ger en likformad märkning. Märkning, utöver den som är lagstadgad, ska så långt möjligt ske i samråd och samförstånd med andra parter på livsmedelsmarknaden.

Djur som äter GMO behöver enligt lagstiftningen inte märkas. Det går inte att verifiera vad djuren har ätit med analyser. Nästan all soja till grisar är inte GMO-fri och fodret till andra djur är inte helt GMO-fritt. Om man av olika skäl absolut inte vill äta kött från djur som ätit GMO kan man välja Svenskt Sigill eller KRAV. Nästan allt importerat kött kommer från djur som ätit GMO.

Slamspridning och barnlöshet

Det är hög tid att svenska konsumenter och livsmedelsproducenter rycker bort den kuliss som ”cerifierat slam” utgör. Som jag tidigare berättat består ett slam av ytterst litet växtnäring från urin och avföring, sammanlagt högst 15 procent av slammet. Resten kan beskrivas som kemiskt avfall där man hittar en rad mycket riskabla miljögifter, läkemedelsrester, hormoner etc som också kan finnas i våra livsmedel. Åkern anses av reningsverken vara en lämplig plats att dumpa detta avfall.

Det visar sig nu att knappast något av dessa ämnen har något gränsvärde,
halterna av dagens miljögifter, läkemedelsrester och hormoner kan i princip
vara hur höga som helst. Dessa sprids på jordbruksmarken och vidare till
livsmedlen. En av vägarna till människan är när korna betar i sig jord med
föroreningarna. Observera att denna typ av ämnen kan rinna från slamupplag och hamna i dricksvatten. De kan avdunsta och spridas till andra fält. De kan ligga kvar i jorden i många år och tas upp när ett jordbruk byter ägare och produktionsmetoder. Det är ingen garanti att vi inte får i oss
miljögifterna bara för att någon påstår: ”Kor får inte beta på slamspridd
mark”. Vid undersökningar av vissa ekologiskt odlade produkter hittade man
förhöjda halter av miljögifter. Detta berodde på att en tidigare ägare
spritt dessa miljögifter vid gödslingen. Professor Sten Ebbersten säger
”Åkern minns”. Det är ytterst viktigt att miljögifter, läkemedelsrester,
hormoner etc hålls bort från all odlingsmark. I det följande visas hur en av
dagens miljögifter PFOS, som finns i slam, sprids till betande kor och vårt
kött. Det är nu hög tid att LRF och Lantmännen snabbt jagar bort
”certifierat slam” från odlingsmarken och livsmedelsproduktionen.  Ni som
har kontakter inom jordbruket – kräv att stopp för slamspridningen! (Det är
en gåta att svenska livsmedelsföretag ännu inte reagerat).

artikeln kommer ursprungligen ifrån:
http://www.gunnarlindgren.com

mvh krister

Ekonomi= att hushålla med de resurser som vi har till låns av våra barn…

Ekonomi= att hushålla med de resurser som vi har till låns av våra barn…

För vi vill väl att Barnen, Morgondagens folk, ska slippa städa och rensa upp efter sina slösaktiga föräldrar….

ekodlat4you

Vart har det sunda förnuftet tagit vägen?

Vetenskapliga studier har visat att GMO kan leda till negativa miljöeffekter.

Ja det vet vi ju redan om, men få skriver om det verkliga hotet, det slutgiltiga planen som bioteknikföretagen har som ledstjärna är att alla livmedelskonsumenter och livsmedelsproducenter ska bli till 100% beroende av dessa företags produkter.

Får dom får full koll på hela mänskligheten från vaggan till graven ja då är
det kört! *Detta får inte* *ske!!!* Regeringen med Eskil-Gmo Erlandsson i
spetsen jobbar med alla medel för att det tydligen ska bli verklighet i Sverige men också inom övriga EU, hur kan dessa människor tänka så korkat?

Vart har det sunda förnuftet tagit vägen??

ekodlat4you

Giftjordbruket börjar nu att tappa fart, ingen mask, ingen bördighet = döda jordar

från Land lantbruk: ”Så kan skördarna ge bättre resultat” (Lantbruk – 1 feb 2009)av ekoodlat4you
…………………..

Den bottendöd som det konventionella jordbruket har förosakat Östersjöns bottnar, har nu flyttat upp på land och drabbar deras åkerjordar, konstgödning, gifter och GMO kan aldrig någonsin höja bördigheten och mullhalten…som man sår, får man skörda…….
Spannmålsskördarna är på samma nivå som för 15 år sedan, ja hur skall
skördarna kunna öka om mullhalten är försvunnen sedan många år
tillbaka,mikrolivet har dött, den nerplöjda halmen har samma färg år efter
år eftersom inget liv under markytan existerar och bryter ner växtdelar, vad
är det för dårar som är bönder idag fattar dom ingenting, för dom existerar
tydligen bara feta traktorer och feta Eu-bidrag….prova och ät konstgödning
får ni se hur gott det smakar…..

Ökad fokus på markens bördighet krävs för att nå bättre resultat. Det sa
rådgivaren Torbjörn Lovang när han talade om att ekologisk odling är den
enda rätta vägen för att nå ökad bördighet i odlingslandskapet,   vid  en
temadag i Nässjö om uthållighet inom jordbruket.
*Mullhalterna är lika med noll i de flesta konventionellt odlade jordarna!*

Skördarna av vete och korn ligger i stort sett på samma nivå i dag som i
början på 1990-talet. Det framgår både av Jordbruksverkets statistik på
normskördar och av genomsnittsskördarna hos de lantbrukare som deltar i
Lovanggruppens rådgivning.
– Vi har bättre sorter och bättre odlingsteknik, men vad är det som håller
emot? frågade Torbjörn Lovang konstgödningen ger ingen ju ingen
mullhaltsökning,genom att syssla med roudapträdor där allt dödas med
glyfosfat så klipps bakterielivet abrubt av, om man istället odlade
gröngödslingsgrödor med djupgående rötter så skulle mikrolivet i jorden
jubla och maskarna skulle på sikt återvända till sitt älskade hem…

När ska nutidens giftbonde förstå mikrolivets och maskarnas betydelse för
lönsamheten i växtodlingen. Viktigast är att gå över till ekologisk odling
samt att förstå att det handlar om levande materia, inget gift och
konstgödning har någon som helst plats här, bönder världen över som tänker
med både hjärta och hjärna samtidigt vet att bördigheten på hans jord är
lika viktig att bibehålla som att hålla sin familj med mat, f*ör
odlingsjorden är en levande resurs*, att hälla gift på jorden är  som att
hälla gift på familjens mat…..
*
Korkade giftbönder har odlingsjorden ingen användning av!*
Det finns bara en lösning på detta och det är 100% ekologiskt jordbruk,
biologisk mångfald i odlingslandskapet, riktiga växtföljder, inte som i det
konventionella jordbruket där det odlas vete efter vete i åratal, hur kan vi
konsumenter tillåta att korkade giftbönder förstör mänsklighetens viktigaste
resurs, *den odlingsbara jorden?*

*Vad är det för dårar som är bönder nuförtiden, dom gillar tydligen bara
feta traktorer och feta Eu-bidrag.*

Längst ner på Lovangs lista hamnade val av ogräsmedel, traktor- och
skördetröskmärke.
– Men detta diskuterar vi mycket mer än bördigheten. Det borde vara tvärtom, sa Torbjörn Lovang. När det gäller jordbearbetning menade han att plogfri odling oftast innebär god markvård. Men det finns fortfarande goda skäl att plöja på jordar som är lätta att bearbeta efter plogen samt när hösten är blötare än normalt.
Slutsatsen blir att växtodlingsgården bör ha tillgång till båda bearbetningssystemen för att lyckas.

…..

ORGINALTEXT ”Så kan skördarna ge bättre resultat

Kan man ta patent på människor i genmanipuleringssyfte?

from jonas.ponten@
till krister.karlsson@
datum den 21 januari 2009 14:35
ämne Kan man ta patent på människor i genmanipuleringssyfte?
skickat från justice.ministry.se

Hej,

jag har blivit ombedd att svara på ditt brev till justitieminister Beatrice Ask angående patent.

Människokroppen i dess olika bildnings- och utvecklingsstadier kan inte patenteras. Med andra ord kan människokroppen och dess beståndsdelar så som de förekommer naturligt aldrig omfattas av patentskydd. Inte heller kan enbart upptäckten av en mänsklig beståndsdel patenteras (se 1 § och 1 b § patentlagen). Det är endast en isolerad beståndsdel av människokroppen eller en på annat sätt genom ett tekniskt förfarande framställd beståndsdel (inbegripet en gensekvens eller en delsekvens av en gen) som kan utgöra en patenterbar uppfinning. Det är alltså endast biologiskt material utanför människokroppen som kan patenteras och patent kan då endast meddelas om materialet ingår i en uppfinning som uppfyller kraven på nyhet, uppfinningshöjd och industriell användning. Kravet på industriell användning innebär bl.a. att det biologiska materialet måste ha en användning utanför människokroppen, t.ex. i samband med framställning av läkemedel. Patentskyddet för en isolerad gensekvens omfattar bara användningen av sekvensen utanför människokroppen och aldrig motsvarande sekvenser som finns naturligt i människokroppen.

Hoppas att detta besvarar din fråga. Du kan läsa mer om gränserna för genpatent på regeringens hemsida.
http://www.regeringen.se/sb/d/126/a/136/action/search/type/simple?query=Genpatent

I början av år 2008 slutbetänkandet från Kommittén om patentskydd för biotekniska uppfinningar (SOU 2008:20). Kommittén hade bl.a. till uppgift att följa utvecklingen när det gäller genpatent. Betänkandet har remitterats och behandlas nu i justitiedepartementet. Nedan hittar du en länk till kommitténs pressmeddelande där det huvudsakliga innehållet i betänkandet framgår. http://www.regeringen.se/sb/d/10303/a/100383

Med vänlig hälsning

Jonas Pontén
__________________
Jonas Pontén
Kansliråd/Deputy Director
Justitiedepartementet/Ministry of Justice
Enheten för immaterialrätt och transporträtt/
Division for Intellectual Property and Transport Law

Frågor som fått svar

Fråga till Jan Eksvärd 12 januari 2009..

Hej Jan!

Plant Science Sweden har tidigare ägts av Lantmännen inom LRF-koncernen tillsammans med det multinationella kemiföretaget BASF. Denna oheliga allians ska nu enligt vissa källor vara upplöst och boet skiftat. Men det råder osäkerhet om vilket förhållande som nu råder mellan Lantmännens Svalöf Weibull och BASF.

Det är bra för trovärdigheten för LRF-koncernen om du redogör vilka kopplingar till GMO-sfären Lantmännen fortfarande har….

Du vet väl vad som kan hända om konsumenterna skulle tappa förtroendet för *Lantmännens produkter*, dessa är ju redan nu inte särskilt miljövänliga, eftersom de flesta produkterna  inte  är det minsta ekologiska,  tänk på  Östersjöns totala bottendöd vad har orsakat detta? jo  en stor del kommer från konstgödningen som används flitigt i Sveriges konventionella jordbruk…..

Låt det ekologiska jordbruket fritt få utvecklas och därmed också bönderna, då ökar den totala biologiska mångfalden i odlingslandskapet och Östersjön kan åter bli ett rent innanhav…..

Med konventionellt jordbruk och därtill ökad användning av GMO som vissa delar av LRF förespråkar så kommer enfalden och bottendöden sprida sej över
land och hav….

mvh
krister

//////////////////////////////////////////////

Svar från Jan Eksvärd idag 19 januari 2009…

Hej Krister!

Lantmännen har sålt sin del  av PSS och har inget gemensamt ägande med BASF eller något annat genteknik- eller kemiföretag.

I pipeline ligger en kraftig satsning på marknadsföringen av ekologiska Lantmännenprodukter enligt VDs presentation på Lantmännens förtroenderåd i decemeber 08.

När det gäller bottendöden i Östersjön är det nog fortfarande olika uppfattning om orsaken. Både N och P spelar roll. Helt klart är att kväveöverskottet per ha måste minska, stadsgödseln blir renare så att detta kretslopp sluts och skördarna i det närmaste bibehållas. Dessutom behöver nog vårt kosthåll också ändras.

Mvh Jan

Jan Eksvärd
Äganderätt och Miljö Klimatfrågor
Lantbrukarnas Riksförbund
///////////////////////////

Den ödmjuke

En stillsamma dikt om Den ödmjuke

Ständigt ödmjuk inför jorden
är trädgårdsodlaren,
mullsorkarnas jämlike
och maskarnas broder.
Ständigt knäböjande
inför Moder Jord
och bugande i myllan
framlever trädgårdsodlaren
sina dagar i nära kontakt
med de minsta av bröderna
bland gräsrötternas proletariat….

diktare okänd
kopierat från Mödans Mull
av ekoodlat4you

MONSANTOs metoder har varit kända några år men nu hotar dom på allvar livet på planeten

MONSANTO, våra dödgrävare
Ängby SK – Jordanfonden [2009-01-11 17:48]

Hoppas så många som möjligt såg DOKUMENT UTIFRÅN på TV2 idag kl 14.45, slutade kl 17.40.(repris från sändning i höstas) Världsföretaget som i praktiken genom genmanipulerade, starkgiftbesprutade patenterade matodlingar (allt från vete, majs grönsaker etc)inte bara utrotar vår naturliga mat och de bönder som odlar den – utan förgiftar, direkt eller indirekt, massor av folk. MONSANTOs metoder har varit kända några år men nu hotar dom på allvar livet på planeten. Korrupta tjänstemän på godkännandemyndigheter i de flesta länder har stött detta. UPPDRAG GRANSKNING idag var bland de starkaste program som svensk TV visat är JF:s uppfattning. Ett fantastiskt jobb som måste vara en stark väckaklocka åt alla. Bolagets aktie har som resultat (royaltybaserade patent på alla livsmedlen) av detta gått i höjden efter enorma vinster.
Sannolikt är detta den värsta DYNGHÖG som den moderna mänskligheten upplevt, stoppat sin näsa i. Man kunde inte i sin värsta mardröm tro att detta kunde ske. Icke helt oväntat är det USA, dess FDA och regering samt särskilda personer i ledningen som gjort detta h-e möjligt.
Missade ni programmet torde det komma i repris eller kunna laddas ned.
En eloge till TV2 som gjorde oss denna kunskap möjlig.

——————————————————————–

kopierat från Jordanfonden/råvarufond i Stockholm av ekoodlat4you

Yttrande av Henry Kiss-Inger

Yttrande av Henry Kiss-Inger

”Med olja kontrollerar man nationer, men med mat kan man kontrollera människorna”
Henry Kiss-Inger

….mvh Krister

///////////////////

”Control oil and you control nations; control food and you control the people.”

”Implications of Worldwide Population Growth for U.S. Security and Overseas Interests”
HENRY A. KISSINGER

National Security Study Memorandum 200 (NSSM 200) – April 1974

Lantmännenkoncernen: ”Vi är 42000 bönder och 13000 anställda som jobbar för att du ska få bra mat på bordet”

Lantmännenkoncernen:

Vi är 42000 bönder och 13000 anställda som jobbar för att du ska få bra mat på bordet”.

Kommentar: Med 55000 kockar i köket borde resultatet bli oändligt mycket bättre.

För att vinna konsumenternas hjärtan och smaklökar måste ni givetvis använda enbart ekologiska råvaror obefläckade av konstgödning, bekämpningsmedel och Genmodifierade organismer………

En viktig krydda som ni totalt har glömt bort i Lantmännens kök är den kärlek till allt som lever och finns till…

Men hanterar man hela tiden enbart dödande ämnen som konstgödning, totalbekämpningsmedel och dessutom längtar starkt efter att få förstöra jordbruksmarkerna med GMO, ingen kärlek trivs i sånt klimat…

mvh
ekodlat4you

Bristfällig prövning av tillstånd för genetiskt Bristfällig prövning av tillstånd för genetiskt modifierade organismer

Riksrevisionen
2006-12-22
Riksrevisionen är en myndighet under riksdag med uppgift att granska den statliga verksamheten.
Myndigheten är en del av riksdagens kontrollmakt och ska genom oberoende
granskning medverka till demokratisk insyn och effektiv förvaltning i staten.

Hej som det står ovan är det en myndighet, det är en slags polis som ska hålla koll på att regeringen sköter sej……
Detta är en officiell handling för alla att ta del av, staten är ju medborgarna eller hur?
jag tycker den ska synas så folk får vetskap att det finns fler organ än JO att ta till om rättvisan inte för verka fritt……..
———————————————————————————————————————-
”Låt själen styra den yttre formen, livet och allt som sker, och bringa fram i ljuset den kärlek som står bakom tidernas skeenden”
mvh
krister

———————————————————————————————————————–
Bristfällig prövning av tillstånd för genetiskt modifierade organismer
Riksrevisionen har granskat om regering och ansvariga myndigheter lyckas upprätthålla balansen mellan det tekniskt möjliga och det etiskt och miljömässigt rimliga i arbetet med genetiskt modifierade organismer (GMO) i livsmedel, foder och industriråvaror.

(Läs mer)

Rapporttitel: Genetiskt modifierade organismer – det möjliga och det rimliga. RiR 2006:31, http://www.riksrevisionen.se

saxat av ekodlat4you

///////////////////////////////////////////

Mer om GMO på Riksvisionens styrelse:

Prövningen av GMO i naturen behöver skärpas

Riksrevisionens styrelses framställning (2006/07:RRS23)


GMOFRI JUL ÖNSKAR JAG ER ALLA

ropen det skalla GMOFRI JUL ÖNSKAR JAG ER ALLA med några små rim därtill

önskar ekodlat4you

Å ROPEN DE SKALLA:EN GMOFRI JUL ÖNSKAR JAG ER ALLA….

SOM VILL ATT MONSTERSANTO I FÄLLAN SKA FALLA….

SYSSLAR MAN MED GENMANIPULATION SÅ SÄTTER MAN SEJ I EN SÄRSKILD SITUATION…

GENTEKNIKEN SKAPAR SÄKERT DE FLESTA LIKEN…..

*DONALD GRUMSFIELD BLIR SÄKERT INTE BESVIKEN…

HAN SOM ÄGER RÄTTEN ATT FÖRGIFTA BARNEN MED BÅDE ASPARTAM & SUKRALOS SOM INNEHÅLLER FENYLAMIN DET ÄR SÅ ATT MAN TROR ATT HAN ÄR BROR MED SJÄLVE HIN….

ROUNDAPS GIFT HETER GLYFOSFAT NÄR BONDEN ANVÄNDER DET BLIR HAN MYCKET LAT..

*Donald grumsfield  styrelseordförande i monstersanto…..

mvh krister

”Bra mat är sund, säker och god” av Lantmännen…..

”Bra mat är sund, säker och god”

Lantmännen ägs gemensamt av svenska bönder och vi har producerat bra mat sedan lång tid tillbaka.

Om du ser vår gröna grodd på paketet i butiken, kan du känna dig säker på att maten är ansvarsfullt producerad med morgondagen i åtanke – från jord till bord.

Därför är vi unika.

Den är helt oförfalskad direkt kommen från Lantmännens hemsida….

Men den ljuger något alldeles förskräckligt, om sanningen ska få ett ord med laget så är det så att Lantmännen är delägare i ett flertal företag inom lantbrukskemi, konstgödning och bioteknik……..

mvh
ekodlat4you

DOLLY AND BEANS = DET KLONADE FÅRET OCH SOJABÖNAN

Pat Mooney (Rural Advancement Foundation International, Kanada) Han är särskilt mån om utsädet och småbrukarnas rätt att spara frön från sin skörd. Detta är den traditionella växtförädlingen, som pågått i 10 000 år. Det är på detta sätt som människor bevarat och utvecklat den biologiska mångfalden hos våra kulturväxter. Och detta är i allra högsta grad hotat av modern genteknik och vad Mooney kallar ETC:

E står för Environmental erosion (miljöförstöring)
T står för Technological transformation (tekniska framsteg)
C står för Corporate concentration (företagskoncentration)

Enligt Mooney är patenten på terminator-gener som hindrar att utsädet gror den kanske allra vidrigaste utvecklingen inom forskningen. Det har aldrig tidigare i mänsklighetens historia funnits ens en önskan att skapa ”självmordsplantor” som inte lever vidare efter en säsongs odling. Detta är inte science fiction, det är redan verklighet, och patentsansökningarna är redan inlämnade. Terminator är ett mycket allvarligt hot mot den globala livsmedelsförsörjningen, som dels hotar den biologiska mångfalden, dels böndernas urgamla självbestämmanderätt. Företagen får makten över utsädet och då har de världens befolkning i ett järngrepp. Mooney betonade också att dessa terminatorpatent är formulerade så att rätten till teknikerna även gäller över djur och människor.

Utdrag från ett möte om GMO:ets för och nackdelar i Luleå 1999

saxat av ekodlat4you

///////////////////////

Dolly & Beans skriften från Luleå: dolly_and_the_bean

Mer om DOLLY AND BEANS på Konsumenter i Samverkan21feb1999

//////////////////////

GMO FÅR INTE ÄVENTYRA BONDERÖRELSENS VARUMÄRKEN

Jan Eksvärd miljöchef på LRF har siffror på att 70 – 75 % av svenska bönder inte vill odla GMO. En stor fråga är självständigheten hos Svenska Bönder: man vill inte bli traktorförare åt Monsanto,Syngenta,Plant Sience Sweden,Astra Zeneca, med flera (!).  Enligt LRFs policy för genteknik ska man bara odla GMO om man upplever att tekniken bidrar till rena och säkra livsmedel,Stopp,vad då säkra? med hjälp av allehanda totalbekämpningsmedel och konstgödning så ska man erbjuda ett varierat och mångfaldigt utbud av livsmedel som dessutom är genmodifierade.Hur kommer förtroendet för bönderna och LRF bli då?

Är konsumenterna känsliga för något så är det bara att ta väck det. Sedan spelar det ingen roll om det är sant eller inte eller vad vetenskapen säger. Tycker konsumenterna att något är orent så är det också det.
Det budskapet har nått fram till många av de stora internationella företagen.

Så det gäller för Sveriges Bönder att dom har rent mjöl i påsen, det vill säga, man har helt enkelt inte råd med en enda orenhet och därför är det ett absolut krav att kunna erbjuda GMO-fritt och ekologiskt för de företag som vill verka på den Svenska och Internationella livsmedelsmarknaden.

Enligt Jan Eksvärd är särhållningen viktig för alla bönder som inte vill odla GMO. Genspridning får inte förekomma??????

Enligt drabbade bönder i Canada så hjälper det inte ens med zoner som är mer än 100 kilometer, förr eller senare så är hela Planeten Tellus  nerskitat av GMO;et.

Hur ska bonden kunna sälja sin skörd om han inte sått GMO-utsäde, men grödorna under odlingssäsongen korspollinerats med GMO-pollen? Öppenheten är betydelsfull för svenska bönder som ännu inte fått svar på frågan om hur försäkringsbolagen tänker agera. Kommer det att bli möjligt att ta ut en försäkring på GMO-grödor?

Vilka försäkringsbolag vill försäkra att hela Planeten ska stå skadeslös? Och om allt går över styr hur gör vi då? Vi har ju bara en Planet!!!!!!

Det verkar bli väldigt krångligt detta, är det verkligen nån mening med att syssla med detta genetiska jätteproblem? Är detta verkligen lönsamt?

Är begäret så oerhört stort  för att få den totala makten över hela mänskligheten att man skyr inga som helst hinder ,,,,,,,,,

präntat av ekodlat4you

”Vem tjänar på genmodifiering av jordbruket?” – Rapport från Friends of the Earth International

Rapport från Friends of the Earth International, 2008

Vem tjänar på genmodifiering av jordbruket?

Genmodifierade (GM) grödor är bra –konsumenten, bonden och miljön”

Så har bioteknik-industrins PR-maskin bankat i oss alltsedan tekniken först lanserades på 1990 talet. Tyvärr är kritisk granskning av industrins budskap en bristvara. (Det förvånar inte när man betänker den energi som GM industrin ägnat åt att krossa och tysta kritiska biologer som Arpád Pusztai och Ignacio Chapela vid universitet i Skottland resp. Kalifornien.) I brist på oberoende forskning har Friends of the Earth International granskat data från fältet, alltså de praktiska erfarenheterna av GM-odling, runtom i världen. Stödet för industrins påståenden visar sig vara mycket klent. Vilka fördelar med GMO-grödor håller industrin fram?

* GM-grödor behövs för att föda de svältande i u-länderna.
För att detta skulle slå in krävs antingen att skördarna blir större än med konventionella (icke-modifierade) sorter, eller att böndernas kostnader minskas med GM-grödor. Ingetdera har stöd i verkligheten.

* Med GM-grödor minskas kemikalieanvändningen i jordbruket.
FOEIs data från fältet tyder snarare på motsatsen (se nedan).

* GM-utsäde förenklar för bonden.
Här kan man finna visst fog för påståendet, förutsatt att det handlar om högt mekaniserade jordbruk där arbetskraft har rationaliserats bort. GM-grödor underlättar för industrijordbrukare: med gift-resistenta GM-sorter kan de spruta efter egen tidtabell, utan hänsyn till plantornas utveckling; det krävs mindre manuella insatser när allt annat än grödan förgiftas. För mindre gårdar i syd, där sysselsättning inom jordbruket är viktiig och eftertraktad, vänds fördelarna med GM till nackdelar: modifierat utsäde är dyrare i sig; därtill innebär bolagens patent på GM-utsädet att böndernas uråldriga sed, att odla eget utsäde, blir en brottslig handling — som också beivras.

På frammarsch?
GM-industrin framhåller också hur GM-grödor blivit alltmer eftertraktade. Av PR-kampanjerna får man intrycket av att genmodifiering är på stark frammarsch i hela världen.

Men statistiken visar en annan bild:
— Över 90% av all kommersiell GM-odling finns i fem länder: USA, Kanada, Argentina, Brasilien och Paraguay. Mer än hälften av all GM-produktion sker i USA; Argentina står för ytterligare 20 av de 90 procenten.
— I Europa, där industrin framhåller att odling av GM-majs ökat med hela 77%, står GM-majs för mindre än 2% av den totala majsproduktionen.
– Genmodifiering fokuserar på några få produkter: sojabönor, majs och bomull står för hela 95% av världens GM-produktion. De resterande 5 procenten är nästan helt och hållet GM-raps. Sojabönorna och majsen används huvudsakligen till djurfoder i de rika länderna. En femtedel av all den majs (inkl. icke-GM) som odlas i USA, används till att framställa etanol.
Det är betecknande, skriver FOEI, att GM-industrin hittills inte tagit fram en enda gröda som har högre avkastning, ger bättre näring, eller tål torka eller salthaltiga jordar.
– Nästinitll 100% av all GM-grödor har en eller båda av två egenskaper: de tål ett visst bekämpningsmedel eller innehåller ett gift som dödar insekter.

Vad erfarenheterna hittills visat!
* Färre fröproducenter ger högre priser och färre sorter
Fröförädlingsbranschen krymper. De fyra största företagen –Monsanto, DuPont-Pioneer, Syngenta – står för 41% av handeln i fröer. De nämnda företagen är även producenter av jordbrukskemikalier, inte minst bekämpningsmedel. Fröförädlingen samordnas alltmer med giftproduktionen. Koncentrationen inom utsädesbranschen drabbar bönder i hela världen med höga priser och sämre tillgång på kvalitativa icke-GM sorter. Miljörörelsen insåg tidigt att genmodifiering skulle leda till minskade sortiment på marknaden. Kostnaden för att ta fram modifierade sorter är så stor. Vi möttes av argumentet att fröföretagen var kommersiella rörelser, att man av ren självbevarelsedrift aldrig skulle sluta producera utsäde som efterfrågas av kunderna. Miljörörelsens farhågor har besannats.

(Läs mer på Miljöförbundet Jordens Vänner:  FOEI GMO rapport: Vem tjänar på genmodifiering i jordbruket? Miljöförbundet Jordens Vänner publicerar en svensk sammanfattning av Friends of the Earth International:s rapport ”Who benefits from GMO crops?”)

Författarna summerar:
“Förlängda nationella förbud, svag efterfrågan, svaga ekonomiska resultat och växande bevis på negativa miljökonsekvenser – allt detta tyder på att Europa, en av världens största marknader, förblir ett formligt katastrofområde för biotekindustrin”

>>Ladda ner sammanfattningen (PDF)

>>Den engelska sammanfattningen (PDF)

>>Hela rapporten på engelska (PDF)

Översättning: Charly Hultén, Miljöförbundet Jordens Vänner www.mjv.se

Vidareförmedlat från Friends Of the Earth International av eko-odlat4you

Gmo-fria zoner kräver samarbete

Så här lät det för nästan exakt 2 år sen!

Fredag 3 november 2006 stod det följande i ATL-Tidningen:

Gmo-fria zoner kräver samarbete

LRF svänger i frågan om gmo-fria zoner. Den svenska lagstiftningen blir inte stark nog för att skydda de som inte vill odla genmodifierat.

Tidigare har Jan Eksvärd, LRF:s expert i frågor om genmodifierat jordbruk, ansett att så kallade gmo-fria zoner, där lantbrukare kommer överens om att inte odla genmodifierat, är onödiga.

Resonemanget har varit att med bra lagstiftning och tydliga regler för odling, ansvar och ersättning kan alla odla vad de vill.

Nu har han ändrat åsikt och LRF:s genteknikkommitté har börjat titta på hur bönder kan arbeta med gmo-fria områden.
– Läget har blivit osäkrare, konstaterar Jan Eksvärd.

Korta odlingsavstånd
Osäkerheten har flera orsaker. En är att det inte hänt någonting med samexistensreglerna för genmodifierad odling sedan Jordbruksverket lämnade sitt förslag till Jordbruksdepartementet i december 2005. En annan är att LRF inte känner sig helt säkra på reglerna i sig.
-Odlingsavstånden som Jordbruksverket rekommenderat är ganska korta, säger Jan Eksvärd.

Att de många frågorna kring ansvar och ersättning är långt ifrån besvarade gör inte situationen bättre.
Jan Eksvärd oroas också av att begreppet oundviklig inblandning verkar vara på väg att urholkas.

EU:s lagstiftning säger att en produkt måste märkas som genmodifierad om den, som ett resultat av oundviklig inblandning, innehåller mer än 0,9 procents genmodifierade ingredienser.

Inte glasklart
– Men om man inte gör vad man kan för att undvika inblandning under 0,9 ska den också märkas. Vad man ska göra för att kunna säga att man gjort vad man kunnat diskuteras. Det är inte alldeles tydligt i det svenska förslaget hur man använder begreppet. Det är snarare så att man tar så korta avstånd som möjligt för att klara 0,9. Men man hade kanske klarat mycket lägre nivåer med en måttlig insats.

Flera kommuner har vänt sig till LRF för att få råd om gmo-fria zoner.
-Då säger jag att de kan välja att köpa gmo-fritt men vad bönderna kan odla kan de inte bestämma.

vidareförmedlat av eko-odlat4you