Grattis Kalmar en GMO-fri kommun!

Måndag den 29 mars tog Kalmar Kommunfullmäktige följande beslut:

– GMO-lagstiftningen tillåter inte nationella förbud såvida det inte finns regionala områden som är särskilt känsliga för GMO.

– Alla EU-godkända GMO-grödor som anmäls till Jordbruksverket är fria att odlas i Sverige. Kalmar kommun kan inte förbjuda odling av GMO-grödor.

– Samhällsbyggnadskontoret utför märkningskontroller enligt livsmedelslagstiftningen och medverkar i Livsmedelsverkets GMO-projekt.

– Serviceförvaltningens upphandlngsenhet ska i samråd med berörda nämnder/förvaltningar beakta frågan inför kommande upphandling av livsmedel.[Enligt tidigare tagit beslut ska livsmedel innehållande GMO inte upphandlats.]

– Vid utarrenderande av kommunal jordbruksmark ska avtal regleras så att GMO ej används.

Försiktighetsprincipen skall tillämpas i Kalmar kommun när det gäller GMO-grödor. GMO hotar att slå ut ekologisk odling och biologisk mångfald. En användning av GMO i vår kommun skulle inte bara rimma illa med våra höga ambitioner inom miljöområdet, utan också innebär en hälso- och miljörisk och allvarligt äventyra förutsättningarna för ett hållbart jordbruk.

Kalmar kommun uttalar därför som sin inriktning att vara en GMO-fri zon, såväl inom odling som inom förädling och konsumtion. Det betyder att kommunen officiellt tar ställning mot genmanipulerade produkter och motsätter sig all odling av GMO-grödor och all handel med GMO-produkter.

Upprop för ett GMO-fritt Kalmar län – en satsning för framtiden

Upprop för ett GMO-fritt Kalmar län
– en satsning för framtidenDSC05215

Vi vill befria Kalmar kommun, och sedan hela länet, från genmodifierade grödor (GMO). Detta upprop är en uppmaning till kommunen att uttala att Kalmar ska vara en GMO-fri kommun.

Genmodifierade grödor sprider sig i naturen och de kan inte återkallas.

Arvsmassan i en GMO-gröda är ändrad på ett sätt som naturen inte själv kan åstadkomma.  Dessa grödor är levande och kan reproducera sig själva. När de satts ut i naturen sprider de sig och smittar konventionella och ekologiska odlingar.  Samexistens mellan GMO och annat jordbruk har visat sig vara omöjligt i praktiken.

GMO-grödornas påverkan på ekosystem och människans hälsa är okänd. Det finns nästan ingen oberoende forskning på området, men  det har visat sig att djur som utfodrats med GMO-grödor har fått skador på lever och njurar. De har också påverkats när det gäller fertilitet, tillväxt m m. Naturen är ingen maskin. När människor går in och ändrar arvsmassa reagerar naturen, alltid. När och hur vet vi inte bestämt, men många forskare anser att det finns risk för ökning av allergier, förgiftningar, immunförsvarsproblem, cancer, ofruktsamhet och även endokrina störningar.

Idag är mer än 99% av GMO-grödorna  manipulerade för att vara herbicid-toleranta eller för att producera eget gift – eller bådadera.

Herbicider som RoundUp och Basta (med de aktiva ämne glyfosat och glyfosinat), som huvuddelen av GMO-grödorna är manipulerade att tolerera, är mycket farliga. Redan 1977 visades att de kunde vara cancerogena. På senare år har tillverkarna erkänt att de inte är biologiskt nedbrytbara. Andra GMO-grödor är manipulerade att själva producera ett gift som tar död på vissa skadeinsekter. Rester från dessa grödor har visat sig påverka mikroorganismer i jorden och organismer i närliggande vattendrag.

GMO-grödor, som spetsteknologi inom industri-jordbruket, är ett hot mot biologisk mångfald, dels för att det kommersiellt i stor skala odlas bara några få sorter av några få grödor, dels genom alla gifter som används i produktionen som minskar den biologiska mångfalden i naturen.

Sådant jordbruk kräver användning av konstgödsel och andra kemikalier, som i sin tur permanentar vårt stora beroende av fossilt bränsle i vår livsmedels-produktion. Det krävs ungefär 10 kcal energi för att producera 1 kcal mat. På grund av de allt dyrare insatsmedlen (dyrare GMO-utsäde och RoundUp som på många platser blev 100% dyrare under 2008 års odlingssäsong) har många bönder runt om i världen skulder som de inte kan återbetala. Detta har orsakat självmord bland tusentals indiska bönder. Bara de multinationella företagen tjänar på denna livsmedelsproduktion. Under 2008, när matpriserna ökade markant, var mer en 1 miljard människor hungriga och de stora multinationella företagen gjorde samtidigt mångmiljardvinster.

Patent på liv ger några få multinationella företag oerhört stor makt över vår mat.  Inte bara genom de patent på GMO-grödor som gör det omöjligt för bönder att spara och utveckla sitt eget utsäde, men också genom de patent som Monsanto och andra multinationella företag har tagit på tusentals sorter som är lagrade i genbanker runtom i världen. Kontroll och ägande av utsäde och arvsmassa ger kontroll över livet. Detta är ekonomiskt, ekologiskt, politiskt  och etiskt ohållbart. Vi måste bort från patent på livet!

Vi måste slå hål på  myter som GMO-företagen vill att vi ska tro på:

Dagens GMO -grödor har inte hjälpt till att föda världens hungriga. GMO-grödor ger inte högre skördar eller mer näringsrik mat, snarare tvärtom. Mer än 99% av GMO-grödorna som odlas i världen idag är soja, raps, bomull och majs. Huvudparten odlas som exportgrödor som går till djurfoder i de rika världsdelarna.

GMO-grödor minskar på sikt  inte användningen av gifter i jordbruket. Tvärtom – i områden där GMO-grödor har odlats i mer än 10 år har mängden bekämpningsmedel ökat. Dels på grund av resistenta ogräs och insekter, dels på grund av obalans i ekosystemet som leder till ändrade och ökande växtskyddsproblem.

Vi vill med detta att Kalmar kommun ser fördelarna med ett GMO-fritt län och ger det medborgarförslag som Daphne Thuvesson tidigare inlämnat sitt gehör.

Kalmar kan stärka sin profil som miljömedveten kommun med ett tydligt

NEJ till GMO!

Kalmar 2009 juni 5

————
Läs:
MP Kalmar 2009-06-06, Debattartiklar
”Vi gör Kalmar Län GMO fritt” av Thomas Stjernquist (Region sekreterare)
————

Vi vill inte stödja en sådan utveckling vi inte vill ha

OBS: Jämtlands län är GMO-fritt och Östersund kommun och Åre kommun är också GMO-fria.

///////////////////////

GMO-fritt i Kalmar?
Östran 20090608

Kalmar kommun bör ta beslut om att bli en GMO-fri kommun.

Det var kravet från de organisationer som hade samlats i Kalmar på Världsmiljödagen i fredags.

Och då handlar det i första hand om att inga odlingar med GMO-utsäde ska finnas, och att kommunen handlar in GMO-fri mat till skolor, äldreboende och annat.

(…..)DSC05207

Med på manifestationen var även Greenpeace, Småbrukarna, Kalmar miljögrupp och Föreningen Ekoodlare Kalmar Öland.

(…..)

Fanerdunparalleller

Inledningstalade gjorde Jonas Löhnn, miljöpartistiskt kommunalråd i Kalmar. Han drog paralleller mellan GMO och Fanerdun.

– När vi ifrågasatte om Kalmar verkligen skulle bli marknadsplats för varor som tillverkats i Kina under slavliknande förhållanden sa andra att ”titta dig omkring, det finns ju redan varor från Kina i varenda affär i Kalmar”. Men det handlar om att vi inte vill stödja en sådan utveckling vi inte vill ha. Detta gäller även GMO. Vi ska i stället slå vakt om vår profil. I Kalmar ska medborgarna vara medvetna om vad GMO är när de går och handlar.

(Läs mer)

//////////////////////

Läs ”Manifestation för ett GMO-fritt Kalmar kommun och län” på Greenpeace

//////////////////////

Småbrukarna är emot GMO

Jag heter Daphne Thuvesson och är ordförande för Småbrukarna i Östra Småland och Öland en av 15 lokalavdelningar. Förbundet har mer än sex tusen medlemmar runt om i landet. Småbrukarna arbetar för jordbruk utan gifter och för närproducerad mat. Vi är emot genmanipulerat utsäde och foder. Vi vill bevara de gamla djurraser och nyttoväxter och skapa bättre kontakt mellan odlare och konsumenter  med färre mellanhänder. För att uppnå detta behöver vi ha bönder och smågårdar kvar på vår landsbygd.DSC05203

Under tusentals år har bönder runt om i världen förädlat fram den mängd olika växtsorter som är grunden till den biologiska mångfald som har funnits (och som idag är hotad) inom jordbruket  – de tusentals sorter av potatis i Anderna, ris i Asien, frukter i Europa. Sorter som är anpassade till de lokala ekosystemen och som kan odlas utan gifter och andra dyra insatsmedel. De är dessa frösorter som finns i genbanker runt om i världen – vår gemensam arv – som multinationella företag som Monsanto nu tar patent på. Dessa kan ersättas med patenterat GMO-utsäde. I jakt efter största vinst,  stjäl de från bönder deras rätt att har kontroll över sitt eget utsäde, att föröka det och ge bort den som det har alltid gjort för att försäkra att jordbruket har en rik och nödvändig biologisk mångfald att bygga på.

Det storskaliga industrijordbruket, med GMO som sin spetsteknologi, använder flygplan för att spruta gift på grödorna och föder upp  tusentals grisar i trånga lokaler med GMO-foder. De är  en katastrof. Vi förgiftar vår jord och vatten och skapar förhållanden för svininfluensa och andra sjukdomar att utvecklas. Det storskaliga industrijordbruk ger oss giftig och näringsfattig mat, sjuka ekosystem och patent på liv. Bojkotta girigheten. Skapa ett GMO-fritt Kalmar, ett GMO-fritt Sverige, en GMO-fri värld.

(Manifestation för ett GMO-fritt Kalmar Län fredag den 5 juni)

///////////////////

TV4 Nyheterna om ”GMO-fritt Kalmar”

(18:30 20090605)

//////////////////

Vi vill göra hela Kalmar län som GMO fri zon

Vi gör Kalmar Län GMO fritt
Miljöpartiet 2009-06-06, Debattartiklar

Akiko Frid från Greenpeace och Daphne Thuvesson från Småbrukarna överräcker ett diplom till ordföranden för Kvinnligt Biodlarnätverk.

”Greenpeace:Trots att de svenska konsumenterna och bönderna är emot GMO är Sveriges regering en av de mest GMO-vänliga i Europa. Sverige har systematiskt röstat ja till GMO när frågan behandlats i EU.De flesta andra länder har röstat nej eller avstått.”

Vi genomförde igår eftermiddag en manifestation på Larmtorget mot GMO tillsammans med ett tiotal organisationer som alla uttalade sin oro inför jordbruksministerns positiva inställning till GMO i Sverige.Bloggare och journalister var där och på TV 4 fick vi sen se en kortrapport

(…..)

Några oberoende långtidsförsök med GMO-mat finns inte !

I USA är 93 procent av sojabönorna och 82 procent av rapsen genmanipulerad. Det uppskattas att tre fjärdedelar av alla livsmedel i USA innehåller GMO. Den amerikanska allmänheten är oinformerad (där finns det ingen märkning av mat med GMO), vilket innebär att amerikanarna är ofrivilliga försökskaniner för ett gigantiskt genteknikexperiment.

Den 19 maj, 2009 uttalas det ett moratorium mot GMO odling av AAEM:”The American Academy of Environmental Medicine released its position paper on Genetically Modified foods stating that ”GM foods pose a serious health risk” and calling for a moratorium on GM foods. Citing several animal studies, the AAEM concludes ”there is more than a casual association between GM foods and adverse health effects” and that ”GM foods pose a serious health risk in the areas of toxicology, allergy and immune function, reproductive health, and metabolic, physiologic and genetic health”.

I Europa har motståndet mot GMO varit större än i övriga världen och den enda GMO-gröda som är godkänd för odling är en majssort, MON 810 som själv producerar Bt-gift. Flera länder i Europa, inkl Tyskland och Frankrike, har förbjudit dess odling på grund av miljörisker.Redan har närmare 200 regioner i 28 europeiska länder nu förklarat sig själva som GMO-fria.

Eftersom Sveriges jordbruksminister Eskil Erlandsson har förklarat sig som GMO anhängare vill vi göra folk uppmärksamma på vad som händer och samtidigt utmana våra politiker att utropa Kalmar kommun och därefter hela Kalmar län som GMO fri zon.

(Läs mer)

Kom till Kalmar i morgon!

Hej
Lite updaterad information om morgon dagens manifestation och program.
Jag hoppas att vi blir många imorgon!
Hälsningarna
daphne
————-

Den 5/6, Världsmiljödagen, kommer det att arrangeras en manifestation
om ett GMO-fritt Kalmar Län, på Larmtorget i Kalmar.

I Europa har motståndet mot GMO varit större än i övriga världen och den enda GMO-gröda som är godkänd för odling är en majssort, MON 810 som själv producerar Bt-gift. Flera länder i Europa, inkl Tyskland och Frankrike, har förbjudit dess odling på grund av miljörisker.

Redan har närmare 200 regioner i 28 europeiska länder nu förklarat sig själva som GMO-fria.
http://gmo.zs-intern.de/?id=1863

Eftersom Sveriges jordbruksminister Eskil Erlandsson har förklarat sig som GMO anhängare vill vi den 5/6 göra folk uppmärksamma på vad som händer och samtidigt utmana våra politiker att utropa Kalmar kommun och därefter hela Kalmar län som GMO fri zon.

Program:
Samling på Larmtorget kl.13.00
Pressmöte 13.30
Kl.14.00
– Inledningstal av Jonas Löhnn, kommunalråd
– Uttalanden från deltagande organisationer:
Ekologiska lantbrukare
Sveriges konsumenter i samverkan
Föreningen Eko Öland
Kalmar Miljögrupp
Småbrukarna
Örtagårdens trädgård
Mp Mörbylånga
Regionförbundet
– Diplomutdelning med information av Akiko Frid från Greenpeace
– Manifestationståg till Kommunhuset med överlämnande av en utmaning att befria kommunen från GMO

– Andra deltagande organisationer:
Gröna Ideologer, Kvinnligt Biodlarnätverk, Greenpeace, Miljöpartiet i Kalmar, Miljöpartiet i Kalmarlän, mfl.

Manifestation för ett GMO-fritt Kalmar Län fredag den 5 juni

Information om Manifestation för ett GMO-fritt Kalmar Län fredag den 5 juni

Hej alla som är intresserad av att delta i Manifestation för ett GMO-fritt Kalmar Län!

Program:

Samling på Larmtorget kl.13.00
Pressmöte 13.30

Kl.14.00
– Inledningstal av Jonas Löhnn

– Uttalanden från deltagande organisationer

– Diplomutdelning med info av Akiko från Greenpeace

– Manifestationståget till Kommunhuset med överlämnande av en utmaning att befria kommunen från GMO

Sprid informationen om manifestation till vännor och bekant – vi ska vara många på Larm Torget den 5 juni!

Kontakta oss om ni har frågor.

Daphne Thuvesson (0480 34035) och Thomas Stjernquist (0480 440054, 0761 691959)