Importen av både nöt- och griskött minskade från länderna där lantbruksdjur utfodras med GMO-foder

Jordbruksverket (2014-09-12)
Importen till Sverige av nöt- och griskött minskade första halvåret 2014

Jordbruksverkets beräkningar av handeln med kött första halvåret 2014 visar att importen av både nöt- och griskött minskade. För nötkött var minskningen 7 procent medan importen av griskött krympte med knappt 6 procent omräknat till slaktad vikt. Samtidigt ökade exporten av båda köttslagen med 17 respektive 28 procent. Även den svenska produktionen ökade, framför allt av nötkött. Sammantaget gör detta att den svenskproducerade andelen av förbrukningen ökade med omkring 3 procent.

Jordbruksverkets beräkningar av den samlade marknadsutvecklingen för kött utgår från slaktad vikt. Detta för att det ska vara möjligt att jämföra handel med produktion. Samtliga produkter som innehåller kött omfattas av handelsberäkningen, även charkvaror. På detaljnivå är dock en jämförelse av handeln mätt i produktvikt möjlig och den visar att importen av nötkött från Tyskland sjönk med hela 17 procent första halvåret. Även för griskött är det importen från Tyskland som minskat mest, med 11 procent. Importen av griskött från Danmark sjönk också, men bara med 3 procent.

Minskad förbrukning av nöt- och griskött
Den beräknade förbrukningen av nöt- och griskött sjönk med drygt 3 respektive 4 procent första halvåret i år. Detta beror på att ökningen av den svenska produktionen av nöt- och griskött är mindre än den minskade tillgången på kött till följd av minskad import och ökad export.

Är detta ett trendbrott?
– Förbrukningen av kött i Sverige har ökat under lång tid, samtidigt som den svenska produktionen minskat. Detta har lett till att en allt större del av det kött vi äter i Sverige är importerat. Nu ser vi relativt stora förändringar i motsatt riktning under det första halvåret 2014, men det är för tidigt att säga om det rör sig om ett trendbrott. Samtidigt som vi ser dessa positiva signaler inom köttsektorn så oroas vi av situationen inom mejerisektorn, säger Åsa Lannhard Öberg på enheten för handel och marknad.

Förändring 2014/2013 (första halvåret)
Produktion
Import
Export
Förbrukning
Andel av förbrukningen producerad i Sverige
 
Nötkött
+3,5 % -7,0 % +17,3 % -3,2 % 52,8 % (+3,4 %)  
Griskött
+0,1 % -5,7 % +27,5 % -4,0 % 68,5 % (+2,8 %)  
Lammkött
+4,4 % +10,6 % +15,4 % +9,0 % 24,3 % (-1,1 %)  
Fågelkött
+3,0 % +24,4 %  
Tabellen visar förändringen i procent första halvåret 2014 jämfört med samma period 2013. Jordbruksverket har ännu inte tillgång till produktionssiffror för fågelkött första halvåret 2014.

(…..)
Dansk statistik över exporten av griskött till Sverige som nyligen publicerats visar att leveranserna till Sverige ökade första halvåret 2014. Ökningarna avser dock främst biprodukter och beredda produkter av gris, medan exporten till Sverige av rena styckningsdetaljer minskade med 10 procent.

(Läs mer på Jordbruksverket)

DCA – Danish Centre for Food and Agriculture, Aarhus University, Denmark (4 February 2014)
Memorandum on ”The feeding of genetically modified glyphosate resistant soy products to livestock”
Martin Tang Sørensen, Hanne Damgaard Poulsen and Ole Højberg, Department of Animal Science, Aarhus University, Denmark
Summary
(…..)
Based on the increasing use of glyphosate at global level over a number of years, on the glyphosate contents in GM soy, on the discovery of glyphosate in the urine of Danish cows and on the disparate inhibition by glyphosate of pathogenic and non-pathogenic bacteria, it is estimated that there is a need to test the two stated hypotheses. Similarly, there is a need to verify how much glyphosate there is in GM soy products imported for animal feed. The studies should include both in vitro laboratory experiments with relevant bacterial strains, and experiments with animals. An optimal and detailed protocol must be carefully designed, but could include soybean meal and cereals with known concentrations of glyphosate.

Detection of Glyphosate Residues in Animals and Humans (Received January 04, 2014; Accepted January 28, 2014; Published January 31, 2014)
Monika Krüger1, Philipp Schledorn1, Wieland Schrödl1, Hans-Wolfgang Hoppe2, Walburga Lutz3 and Awad A. Shehata1,4*
Abstract
In the present study glyphosate residues were tested in urine and different organs of dairy cows as well as in urine of hares, rabbits and humans using ELISA and Gas Chromatography-Mass Spectroscopy (GC-MS). The correlation coefficients between ELISA and GC-MS were 0.96, 0.87, 0.97and 0.96 for cattle, human, and rabbit urine and organs, respectively. The recovery rate of glyphosate in spiked meat using ELISA was 91%. Glyphosate excretion in German dairy cows was significantly lower than Danish cows. Cows kept in genetically modified free area had significantly lower glyphosate concentrations in urine than conventional husbandry cows. Also glyphosate was detected in different organs of slaughtered cows as intestine, liver, muscles, spleen and kidney. Fattening rabbits showed significantly higher glyphosate residues in urine than hares. Moreover, glyphosate was significantly higher in urine of humans with conventional feeding. Furthermore, chronically ill humans showed significantly higher glyphosate residues in urine than healthy population. The presence of glyphosate residues in both humans and animals could haul the entire population towards numerous health hazards, studying the impact of glyphosate residues on health is warranted and the global regulations for the use of glyphosate may have to be re-evaluated.

Document Title Determination of Glyphosate residues in human urine samples from 18 European countries
Test Compound Glyphosate and AMPA
Study Initiation Date March 2013
Study Completion Date June 6, 2013
Test Facility Medical Laboratory Bremen, Haferwende 12,
28357 Bremen, Germany
Sponsor BUND, FoE
Date of the Document June 12, 2013
(…..)
Conclusions
(…..)
In this study, 182 urine samples received from 18 European countries were analyzed for Glyphosate and AMPA residues using a new GC-MSMS method (see table 2). With a LOQ of 0,15 µg/l, on average 44 % and 36 % of the urine samples analyzed were found to contain quantifiable levels of Glyphosate and AMPA, respectively. However the frequency of detection calculated for each individual EU-state ranged from 10% to 90% (see Table 4). The highest Glyphosate concentration was 1,8 µg/L (Latvia 6), the highest AMPA concentration was 2,6 µg/L (Croatia 3). All in all 12 (6,6%) participants of the study significantly exceeded the tentative reference value of 0,8 µg/L for
Glyphosate (see section 4).
In general, Glyphosate and AMPA urinary level do not correlate very well. This is due to the finding that the ratio AMPA/Glyphosate (AGR) in human urine is very variable probably reflecting the variable AGRs in diet. A high AGR
suggests an additional exposure against Aminopolyphosphonate based tensides like ATMT or EDTMP, which easily degrade to AMPA.
The results give a first idea to which extent adults in 18 European countries are exposed to Glyphosate. The regional and individual variations are large. Diet seems to be the main sources of exposure. However, more scientific work is needed to distinguish between different exposure situations.


GMO-free Labelinglogo_ohne_gmo

The German term “ohne Gentechnik” is not an exact translation of the English term “GMO-free”. In German, the term has been coined to reflect precisely the legal definition of a food substance that is without any genetic engineered material

Statutory Source

In short, for a food product to be labeled “Ohne Gentechnik” (no genetic engineering), it must meet the following criteria. It should contain:

– No genetically modified organisms (GMOs) or parts thereof
– No vitamins, aromas, enzymes and other food additives manufactured with the help of GMOs
– No GMO material in animal feed, with strict time limits being observed if animals have at some point been given feed containing GMOs.

When buying food that carries the “Ohne GenTechnik” seal consumers will be assured that these three criteria are met.

LRF Mjölk: Inga signaler som tyder på att mejeriföretagen skulle överge GMO-friheten

från: Hilda Runstenhilda_Runsten1
till: Hej Då GMO Nätverk
datum: 9 september 2014 20:14
ämne: SV: Svar Angående djurfoder

Hej!
Mjölkdelegationen (som styr LRF Mjölk) har antagit en strategi för hållbart foder som handlar om att fasa ut alla ohållbara fodermedel. Alltså inte bara soja utan även ohållbara palmprodukter mm. Detta ska göras möjligt genom att höja kvaliteten på vallen istället och öka den inhemska odlingen av proteingrödor.

Mjölkbranschen har ingen gemensam GMO-policy längre eftersom det visade sig kunna strida mot konkurrenslagstiftningen, men alla mejerier har istället antagit egna individuella GMO-fria policys. Så vitt jag kan bedöma finns det i nuläget inga signaler som tyder på att någon eller några av mejeriföretagen skulle överge GMO-friheten, det är alldeles för viktigt ur ett konsumentperspektiv.

Hälsn. Hilda

Hilda RunstenLRF_MJOLK
LRF Mjölk / Dairy Sweden
Miljö och klimatexpert / Environmental & climate expert

GMO-fritt – En frihet Sverige borde värna om

Sveriges fem ledande miljö- och konsumentorganisationer tillsammans med Norges fem motsvarade, skrev en debattartikel om GMO-djurfoder i Dagens Industri den 31 augusti 2014. Svenska djuruppfödare har i princip låtit bli att använda GMO som djurfoder sedan GMO-sojan först tilläts importeras till Sverige hösten 1996. Mellan 2006 och 2011 meddelade dock köttföretaget SCAN grisuppfödare att SCAN skulle tillåta användning av det amerikanska kemi- och GMO-företaget Monsantos GMO-soja. GMO-sojan är tolerant mot glyfosat som är det aktiva ämnet i ogräsmedlet Roundup. Men i övrigt har det svenska lantbruket valt GMO-fritt vilket gett de konsumenter som bryr sig om hälsa, natur, vad djuren äter och vad man betalar för, ett förtroende för svenska produkter.hejdagmo

Men i början av 2014 började den svenska djurindustrin tala om att de ville släppa in GMO som djurfoder. Bland anledningarna nämndes att det inte finns någon efterfrågan från konsumenter att ha kvar GMO-fritt. Det är sant att det finns många olika konsumenter i Sverige och att vissa väljer produkter på grund av pris, men det finns också en majoritet av konsumenter som väljer sin mat på grund av kvalitet. Matbutiker i Sverige ökar sin försäljning av ekologisk mat, år efter år. Denna grupp av konsumenter är den bas som Sveriges livsmedelsindustri borde lita på och samarbeta med. Det är en stor och ökande grupp konsumenter som betalar för kvalitet.

http://www.mynewsdesk.com/se/krav/pressreleases/sverige-oekar-mest-i-vaerlden-paa-eko-1050614

Varför vill svenska matproducenter riskera det förtroende från trogna konsumenter som de har verkat för hittills? I Tyskland pågår en stor diskussion kring GMO-foder och handeln i Tyskland vill se en tillbakagång till GMO-fritt, eftersom efterfrågan är så stor.

http://www.feednavigator.com/Markets/German-GM-free-soy-feed-debate-gathers-pace-Retailers-demand-that-poultry-sector-reverts-to-its-previous-policy-on-GM

I den intressanta intervjun i länken ovan, uppger Lantmännen till Feed Navigator att även om vissa inom djurindustrin bestämt sig för att släppa in djurfoder med GMO till Sverige, så kommer det ta tid. Det låter som om det finns många djuruppfödare som egentligen vill ha kvar det GMO-fria fodret. De miljö- och konsumentorganisationer som uppmanar svenska producenter att värna om de svenska mervärden som den svenska produktionen ger, sätter stor vikt vid GMO-fritt. Hoppas att svenska djuruppfödare och livsmedelsindustrin planerar långsiktigt och tänker på vad som är bäst för Sverige, för jordbrukarnas och djurens hälsa och för miljön. Vi hoppas att man fortsätter värdesätta relationen till konsumenterna som verkligen bryr sig om det svenska lantbruket.

Administratör
Akiko Frid
http://hejdagmo.se/
https://twitter.com/hejdagmo
Nätverket Hej då GMO är inte en organisation eller en förening. Vårt gemensamma mål är att skapa ett GMO-fritt Sverige och en GMO-fri värld.

GMO-FREE Europe
http://www.gmo-free-regions.org/gmo-free-regions.html

Svensk Fågel: Konsumenter vill känna sig trygga

Svenska konsumenter vill inte ha GMO i dess nuvarande tillämpning
Konsumentstudier sedan början av 2000-talet anger tydligt att en majoritet av konsumenterna värdesätter att svenska bönder inte odlar GMO-grödor och inte använder GMO-grödor till foder. Ett flertal konsumentstudier har visat att en majoritet av tillfrågade konsumenter är starkt kritiska till tillämpning av genteknik i odlingen och vill ha märkning. (Svenskt Sigill)

– I Sverige har flera marknadsundersökningar genomförts både bland konsumenter och producenter. En förkrossande majoritet vill inte ha GMO. (Sveriges Konsumenter)

Svensk Fågel: Svensk färsk kyckling allt mer populär

Pressmeddelande
Stockholm 14 augusti 2014

SVENSK FÄRSK KYCKLING ALLT MER POPULÄR

Hälsotrenden och nya rekommendationer att dra ner på det röda köttet gör kyckling allt populärare. Svenska konsumenter, som väljer mer och mer färsk svensk kyckling, vill stödja svenska kycklingbönder och de ser svensk kyckling, som föds upp på ett bättre sätt och har högre kvalitet, som ett tryggt val.
Det visar en ny undersökning från Ipsos och Svensk Fågel.

– Det vita köttet är helt rätt just nu och det är självklart väldigt roligt att se att konsumenter allt mer väljer svensk kyckling. Det är också är tydligt att de mervärden som våra bönder står för, med exempelvis starkt smittskydd och hårda regler kring djurvälfärd, verkligen har nått ut, säger Maria Donis, vd på Svensk Fågel.

Utvecklingen för svensk kyckling är positiv och stabil. Det visar den undersökning som har tagits fram av undersökningsföretaget Ipsos. Den gynnsamma utvecklingen för svensk kyckling framgår även av försäljningssiffrorna som tydligt visar att kyckling är det enda svenska köttslag som faktiskt ökar medan övriga backar. Svensk Fågels medlemmar ökade exempelvis sin uppfödning och produktion med hela 7 procent under 2013 och de senaste försäljningssiffrorna visar på en fortsatt ökning. Branschens statistik visar också att svensk färsk kyckling har ökat med cirka 13 procent jämfört med motsvarande period 2013.

– Den svenska kycklingbranschen står stark och vi ser att allt fler känner till och är noga med att kolla efter vår kvalitetsmärkning – den Gula Pippin – när de handlar i butik. Dessutom är fler beredda att betala lite mer för att köpa svensk kyckling. Vi har aktivt informerat om märkningen och vilka mervärden den garanterar och det har bevisligen varit framgångsrikt.

Trenden är tydlig bland konsumenter; man vill veta var maten kommer ifrån och man är beredd att betala för det. Hela 71 procent anser att det är viktigt att få veta ursprunget när de köper kyckling, och lika många tycker då att det självklara valet är att välja svenskt. Betalningsviljan för kyckling med den Gula Pippin ökar också: 75 procent är beredda att betala åtminstone 10 kronor mer per kilo för svensk kyckling och över 60 procent kan tänka sig att betala 20 kronor mer per kilo.

Konsumenter vill känna sig trygga och de anser att svenska bönder inger förtroende och därför bör stöttas. Det är fantastiskt roligt att det arbete som bönderna lägger ner året om, dygnet runt, också uppmärksammas. Vi kommer att fortsätta att berätta om vårt och böndernas arbete som hjälper till att hålla landsbygden levande med arbetstillfällen och framförallt ger oss konsumenter bra mat.

Utmaningen för hela branschen är dock fortfarande att kunna konkurrera med importerad lågpriskyckling. Särskilt problematiskt är det inom restaurang och storkök där nästan ingen frågar om kycklingens ursprung. Här göms mycket importerad kyckling som inte alls har samma mervärden som den svenska kycklingen har. Av de som känner till Svensk Fågel-märket så är det 10 procent fler jämfört med föregående års undersökning som alltid frågar efter ursprungsland när de äter på restaurang. Med andra ord, så visar undersökningen att ökad kunskap om märkningen även leder till ett större intresse kring kyckling på restaurang och storkök.

Fakta om undersökningen: Ipsos har på uppdrag av Svensk Fågel genomfört en konsumentundersökning om kyckling. Undersökningen har omfattat inköp- och konsumtionsvanor för kyckling, attityd till svensk kyckling, kännedom samt attityd och betalningsvilja för märkningen Svensk Fågel. Undersökningen genomfördes under perioden 13-17 juni 2014 i form av 1 004 riksrepresentativa intervjuer med män och kvinnor, 16-65 år i Ipsos webbomnibuss. Undersökningen är en upprepning av den studie som gjorts under samma period 2012 och 2013.
OBS: Bilder och grafer till texten ovan ses nedan, även nedladdningsbara filer (pdf).

För mer information, kontakta:
Maria Donis, vd på Svensk Fågel
08-787 55 21, maria.dons@svenskfagel.se
Svensk Fågel är branschorganisationen för svensk kyckling och kalkon. Vi representerar hela kedjan, från avelsföretag, kläckerier och fodertillverkare till bönder och slakterier. Medlemsföretagen är: Kronfågel, Guldfågeln, Lagerbergs Kyckling, Knäreds Kyckling, Bjärefågel och Ingelsta Kalkon. Alla arbetar mot samma mål – att ta fram världens bästa kyckling.

(Läs mer på Svensk Fågel)

Margareta Åberg, LRFs grisexpert, Verksamhetsledare inom Sveriges Grisföretagare om GMO-djurfoder

from: margareta.aberg @ lrf.seMargareta_Abergwebb
till: hejda.gmo @ gmail.com
datum: 30 januari 2014 10:40
ämne: Re: Påminnelse Re: Angående djurfoder
skickat från: lrf.se

Har svarat genom LRF o Jan Eksvärd
Med vänlig hälsning,
Margareta

Skickat från min iPhone
——-
Publicerad 2013-09-27

GMO-fri soja kvarstår
Den 9 september fattade den svenska mjölkbranschens högsta beslutande råd, Mjölkdelegationen, beslut om att fodret till svenska kor även framöver ska vara fritt från GMO. Beslutet leder troligen till att även de övriga animalieproducerande grenarna fortsätter med GMO-fritt foder.
(…..)
Mjölkdelegationens beslut får troligen som konsekvens att även gris och fjäderfä fortsättningsvis hänvisas till GMO-fri soja, som i dagsläget är ungefär 50 öre dyrare per kilo än GMO-soja. Foderindustrin har svårt att hantera både GMO-soja och GMO-fri soja i samma fabrik. Anledningen är den lagstiftning som säger att foder som kan innehålla GMO måste märkas.
– Det är så att säga en nolltolerans för minsta lilla spår av GMO i foder som ska vara GMO-fritt, berättar Sven Hellberg, segmentschef foder på Lantmännen. Det innebär att om vi tillverkat ett foder med GMO-soja på en fabrikslinje så måste vi renköra den linjen innan vi kan tillverka ett foder som ska vara GMO-fritt på den linjen, och renkörning tar tid och kostar pengar, säger han.
– Det är annorlunda när man tillverkar till exempel eko­logiskt foder efter konventionellt. Då är det en överenskommelse som styr och det är acceptabelt att det ekologiska fodret kan innehålla spår av konventionella råvaror, berättar Hellberg. En lagstiftning, som det är frågan om i fallet med GMO är mycket strängare, konstaterar han.
En lösning på problemet skulle kunna vara att använda GMO-soja i vissa fabriker och GMO-fri soja i andra, men då skulle transportkostnaderna öka markant eftersom Sverige är så avlångt.
(Läs mer på Grisföretagaren)

Maria Donis, VD/MD Branschorganisationen Svensk Fågel om GMO-djurfoder

from: Maria Donis maria.donis @ svenskfagel.semariadonisgmo
till: Hej Då GMO Nätverk
datum: 24 januari 2014 09:49
ämne: Re: Påminnelse Re: Angående djurfoder

Hejsan!

Tack för påminnelsen – frågorna kom när jag var på utlandssemester. Ställningstagandet kring GMO-friheten var en gång i tiden baserad på att Mjölkbranschen fattade beslutet av försiktighetsprincip och dom är den största importören av soja. Det finns med andra ord ingen etisk hållning från branschens sida kring kravet på GMO-fri soja.

Branschen har däremot tagit ställning kring fiskmjöl i foder. Användningen av fiskmjöl i foder till kycklingar har minskat avsevärt under de sista åren då företag inom branschen beslutat att inte använda den formen av protein. Priset på fiskmjöl är idag högt och alternativa proteinfodermedel finns. Fiskmjöl i fodret till kycklingar ska inte användas då det etiskt och hållbart inte främjar miljön och ekosystemet i havet.

Importen av kyckling till EU kommer huvudsakligen från Brasilien och Thailand, 60 % resp 30 % där ingen GMO-fri soja används i uppfödningen. Av de cirka 35 % som importeras till Sverige är ca 80 % från Danmark. Majoriteten av det som är färdiga, beredda produkter är råvara från framför allt Brasilien och Thailand. Vidare är all import till Sverige av det röda köttet samt från mejeriprodukter baserad på GMO-soja.

Särhållningskostnaderna för bönderna är höga, såväl i Sverige som i Brasilien. Genom ett avsteg från GMO-friheten ökar möjligheten att köpa soja från länder som ställer mer långtgåendekrav i produktionen, tex. Kanada och signalerar till länder som Brasilien vilka krav som är viktiga att ställa i produktionen.

Svensk Fågels styrelse har ett beslut att det är viktigt att ta ansvar för hur och var man producerar soja samt ett ansvar i arbetsförhållandena vid produktion, snarare än tekniken. Viljeyttringen från styrelsen är därför att välja att köpa certifikat av ansvarsfullt producerad soja för att främja utvecklingen av en mer hållbar sojaproduktion i världen, till exempel RTRS- certifierad (vilket ProTerra i dag uppfyller) och som innebär en mer hållbar uppfödning och produktion av svensk matfågel. Styrelsen enades därför om att branschen bör frångå det generella kravet med GMO-fri soja så snart marknaden tillåter det.

Hälsningar
Maria
Maria Donis, VD/MD
Branschorganisationen
Svensk Fågel/The Swedish Poultry Meat Association
SE-105 33 Stockholm
http://www.svenskfagel.se
telefon:+46 8 787 55 21
mobil:+46 708 25 48 58
fax:+46 8 787 53 21

Tidigare policy

SVENSK FÅGELS POLICY OM FODER
GMO
Medlemmarna skall sträva efter att ha GMO-fritt foder samt att slaktkyckling/matfågelfodret även i framtiden skall vara GMO-fritt. Svensk Fågels medlemmar kan dock inte lämna andra garantier än vad de i sin tur får från foderföretagen.
Hel vete
Foderblandning till fjäderfä skall värmebehandlas enligt svensk lagstiftning. Spannmål som ej har värmebehandlats skall hanteras och kontrolleras i enlighet med jordbruksverkets föreskrifter om frivillig och förebyggande salmonellakontroll av fjäderfäbesättning.
Inget fiskmjöl i foder till kycklingar
Användningen av fiskmjöl i foder till kycklingar har minskat avsevärt under de sista åren då företag inom branschen beslutat att inte använda den formen av protein. Priset på fiskmjöl är idag högt och alternativa sammansättningar finns. Fiskmjöl i fodret till kycklingar ska inte användas då det etiskt och hållbart inte främjar miljön och ekosystemet i havet.

Christian Swensson, Expert, foder/utfodring LRF Mjölk om GMO-djurfoder

from: Christian.Swensson @ lrf.seChristian Swensson_____resize_cs_102_117
till: hejda.gmo @ gmail.com
kopia: Jonas.Carlberg @ lrf.se, Maja.Nordstrom@lrf.se
datum: 20 januari 2014 14:38
ämne: SV: Påminnelse Re: Angående djurfoder
skickat från: lrf.se

Hej igen – svarat i första mailet läng ner. När det gäller GMOfrågan, tas ett nytt beslut varje år efter diskussion. mvh Christian

Från: Hej Då GMO Nätverk [mailto:hejda.gmo @ gmail.com]
Skickat: den 14 januari 2014 10:54
Till: Hammarström, Hans-Åke; Swensson, Christian
Ämne: Påminnelse Re: Angående djurfoder

Den 2 januari 2014 15:30 skrev Hej Då GMO Nätverk :
Hej och gott nytt år!

Nätverket Hej då GMO arbetar för en GMO-fri jord och värld.

Vi är glada och tacksamma att svenska djur inte äter GMO-djurfoder. Och vi önskar att djuren inte kommer att behöva äta GMO-djurfoder under de kommande åren heller.

Idag har vi några frågor till er. Hoppas att få ert svar. Ert svar vill vi använda som information till allmänheten.

1) Har ni läst ATL-artikeln om soja i Brasilien?
http://www.atl.nu/lantbruk/nytt-besked-om-den-gmo-fria-sojan

Ja

2) Vad är er nuvarande policy angående djurfoder?

Se bilagan punkt 4: sammanstallning_av_mejeribranschens_beslutade_policy

4. GMO
Mejeriföreningarna kräver att de foderråvaror och fodertillsatser som används vid produktion av mjölk, där mjölkproducenten avser att leverera mjölk till mejeriet, ej kommer från genmodifierade växter.
De foderråvaror, fodertillsatser och blandningar därav som ska hållas fria från växter som modifierats med hjälp av gentekniska metoder avser sådana som är avsedda för den mjölkproducerande kon, inklusive en anpassning som sker tiden närmast före kalvningen (anpassningsutfodringen) samt de sinperioder som finns mellan de mjölkproducerande perioderna.

3) Vad är er plan angående djurfoder i framtiden?

Kort svar: Vår foderstrategi fokuserar på att öka andelen vallfoder och förbättra vallfoderkvaliten i kornas foderstater och dessutom öka andelen närodlat proteinfoder till exempel åkerböna.


OBS: Svensk Mjölks verksamhet överfördes till Växa Sverige och nybildade LRF Mjölk den 1 januari 2013. Svensk Mjölks webbplats avvecklas efter årsskiftet 2013/2014. Växa Sverige tar över Svensk Mjölks husdjursnära verksamhet. De avdelningar på Svensk Mjölk som omfattas är avel, djurvälfärd, mjölkföretagarutveckling, produkter och IT samt tidningarna Husdjur och Nötkött. LRF Mjölk ansvarar för frågor som rör mjölkpolitik, mjölkkvalitet och nutrition samt opinionsbildning för mjölken.